0 KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 24] [Matouš 25] [Matouš 26]

Evangelium S. Matouše 25
Podobenství o desíti pannách, 14. a o podělení služebníků hřivnami, 19. a počtu činění s nimi; 31. též o způsobu soudu posledního, 34. a o odplatě za dobré skutky.

T ehdy podobno bude království nebeské desíti pannám, kteréžto *vzavše lampy své, vyšly proti Ženichovi.
     *L 12,35
2 Pět pak z nich bylo opatrných, a pět bláznivých.
3 Ty bláznivé vzavše lampy své, nevzaly s sebou oleje.
4 Opatrné pak vzaly olej v nádobkách svých s lampami svými.
5 A když prodléval Ženich, +zdřímaly se všecky a zesnuly.
     [+13,25 ]
6 O půlnoci pak stal se křik: Aj, Ženich jde, vyjděte proti němu.
7 Tedy +vstaly všecky panny ty, a ozdobily lampy své.
     [+L 12,36.37 ]
8 Bláznivé pak opatrným řekly: Udělte nám oleje vašeho, nebo lampy naše hasnou.
9 I odpověděly opatrné, řkouce: Bojíme se, že by se snad ani nám i vám nedostalo, jděte raději k prodavačům a kupte sobě.
10 A když odešly kupovati, přišel Ženich, a které hotovy byly, +vešly s ním na svadbu, i zavříny jsou dveře.
     [+L 13,25 ]
11 Potom pak přišly i ty druhé panny, řkouce: Pane, pane, otevři nám.
12 A on odpověděv, řekl: Amen, pravím vám, *neznámť vás.
     *7,21.[23]; L 13,[25].27
13 Bdětež *tedy; neb nevíte dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde.
     *24,42; Mk 13,33; L 12,36; 21,36; 1K 16,13; Ef 6,18 ; Ko 4,2; 1Te 5,6; 1Pt 4,8; 5,8; Zj 3,2; 16,15
14 Neb tak se díti bude, jako když *člověk jeden, jda na cestu, povolal služebníků svých a poručil jim statek svůj.
     *Mk 13,34; L 19,12
15 I dal jednomu pět hřiven, jinému pak dvě, a jinému jednu, každému podle možnosti jeho, i odšel hned.
16 Odšed pak ten, kterýž vzal pět hřiven, těžel jimi, i vydělal jiných pět hřiven.
17 Též i ten, kterýž vzal dvě, získal jiné dvě.
18 Ale ten, kterýž vzal jednu, odšed, zakopal ji v zemi, a skryl peníze pána svého.
19 Po mnohém pak času přišel pán služebníků těch, i činil počet s nimi.
20 A přistoupiv ten, kterýž byl pět hřiven vzal, podal jiných pěti hřiven, řka: Pane, pět hřiven dal jsi mi, aj, jiných pět hřiven získal jsem jimi.
21 I řekl mu pán jeho: To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, +nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého.
     [+24,47; L 22,29.30 ]
22 Přistoupiv pak ten, kterýž byl dvě hřivně vzal, dí: Pane, dvě hřivně jsi mi dal, aj, jiné dvě jimi získal jsem.
23 Řekl mu pán jeho: To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého.
24 Přistoupiv +pak i ten, kterýž vzal jednu hřivnu, řekl: Pane, věděl jsem, že jsi ty člověk ~přísný, žna, kde jsi nerozsíval, a sbíraje, kde jsi nerozsypal,
     [+L 19,20.21 ]; [~J 6,60 ]
25 I boje se, odšel jsem a skryl hřivnu tvou v zemi. Aj, teď máš, což tvého jest.
26 A odpovídaje pán jeho, řekl mu: Služebníče +zlý a lenivý, věděl jsi, že žnu, kdež jsem nerozsíval, a sbírám, kdež jsem nerozsypal,
     [+18,32 ]
27 Protož měl jsi ty peníze mé dáti penězoměncům, a já přijda, vzal byl bych, což jest mého, s +požitkem.
     [+L 19,23 ]
28 Nu vezmětež od něho tu hřivnu, a dejte tomu, kterýž má deset hřiven.
29 (Nebo *každému majícímu bude dáno, a budeť hojně míti, od nemajícího pak i to, což má, budeť odjato.)
     *13,12; Mk 4,25 ; L 8,18; 19,26
30 A toho neužitečného služebníka uvrztež do temností zevnitřních. Tamť bude *pláč a škřipení zubů.
     *8,12; [22,13 ]; [Mt 13,42; 24,51 ]
31 A když *přijde Syn člověka v slávě své, a všickni svatí andělé s ním, tedy se posadí na trůnu velebnosti své,
     *16,27; 24,30; 26,64; Mk 13,26; L 21,27; Sk 1,11; 2Te 1,7 ; Ju 1,14; Zj 1,7; [Za 14,5 ]
32 A *shromážděni budou před něj všickni národové. I ^rozdělí je na různo, jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
     *16,27; [Ř 14,10; 2K 5,10 ]; ^Mt 3,12; 13,30.[49]
33 A postavíť +ovce zajisté na pravici své, kozly pak na levici.
     [+Ez 34,17.20 ]
34 Tedy dí Král těm, kteříž na pravici jeho budou: Pojďte požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám *připraveným od ~ustanovení světa.
     *20,23; Mk 10,40; [~Mt 13,35 ]
35 Nebo jsem *lačněl, a dali jste mi jísti; žíznil jsem, a dali jste mi píti; hostem ^jsem býval, a přijali jste mne;
     *Iz 58,7; Ez 18,7; [Žd 6,10 ]; ^13,2
36 Nah jsem byl, a přioděli jste mne; nemocen jsem +byl, a navštívili jste mne; v *žaláři jsem seděl, a přicházeli jste ke mně.
     *2Tm 1,16; [+]Jk 1,27
37 Tedy odpovědí jemu spravedliví, řkouce: Pane, kdy jsme tě vídali lačného, a krmili jsme tebe, žíznivého, a dávaliť jsme nápoj?
38 Aneb kdy jsme tě viděli hostě, a přijali jsme tebe, anebo nahého, a přioděli jsme tebe?
39 Aneb kdy jsme tě viděli nemocného, aneb v žaláři, a přicházeli jsme k tobě?
40 A odpovídaje Král, dí jim: Amen pravím vám: *Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.
     *10,42; Př 14,31; 17,5; [19,17]; J 13,20; [Mk 9,41; Žd 6,10 ]
41 Potom dí i těm, kteříž na levici budou: *Jděte ode mne zlořečení do ohně věčného, kterýž jest připraven ďáblu i andělům jeho.
     *7,23; Ž 6,9; L 13,27
42 Neboť jsem lačněl, a nedali jste mi jísti; žíznil jsem, a nedali jste mi píti;
43 Hostem jsem byl, a nepřijali jste mne; nah, +a neodívali jste mne; nemocen a v žaláři jsem byl, a nenavštívili jste mne.
     [+Jb 22,6 ]
44 Tedy odpovědí jemu i oni, řkouce: Pane, kdy jsme tebe vídali lačného, neb žíznivého, aneb hostě, nebo nahého, neb nemocného, aneb v žaláři, a neposloužili jsme tobě?
45 Tedy odpoví jim, řka: Amen pravím vám: Čehož jste koli nečinili jednomu z nejmenších těchto, mně jste nečinili.
46 I *půjdou tito do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného.
     *J 5,29; [Dn 12,2 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]