KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 20] [Lukáš 21] [Lukáš 22]

Evangelium S. Lukáše 21
Horlivost vdovy při dávání almužen schváliv Pán nad jiné, 5. předpověděl zkázu Jeruzaléma, den soudný, 8. i znamení toho, 34. napomenul k střízlivosti, bedlivosti, a modlitbě.

A pohleděv, +uzřel lidi bohaté, ~kteříž metali dary své do pokladnice.
     [+Mk 12,41; ~2Kr 12,9]
2 Uzřel pak i jednu vdovu chudičkou, ana uvrhla dva šarty.
3 I řekl: Vpravdě pravím vám, že vdova tato chudá *více uvrhla nežli všickni jiní.
     *2K 8,12
4 Nebo všickni tito z toho, což jim zbývalo, dali dary Bohu, tato pak z své +chudoby všecku živnost svou, kterouž měla, uvrhla.
     [+2K 9,12]
5 A když někteří pravili o chrámu, kterak by kamením pěkným i jinými okrasami ozdoben byl, řekl:
     Mt 24,1; Mk 13,1
6 Načež se to díváte? Přijdouť dnové, v nichžto nebude *zůstaven kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen.
     *19,44 ; 1Kr 9,7.[8]; [Mi 3,12]
7 I otázali se ho, řkouce: Mistře, kdy to bude? A které znamení, když se to bude míti státi?
8 On pak řekl: Vizte, *abyste nebyli svedeni. ^Nebo mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: Že já jsem Kristus, a čas se blíží. Protož nepostupujte po nich.
     *Mt 24,4; Mk 13,6 ; [Jr 14,14; 23,21; Ef 5,6]; ^Jr 14,14; [23,21]
9 Když pak uslyšíte o válkách a různicech, nestrachujte se; neboť musí to prve býti, ale ne ihned konec.
10 Tehdy pravil jim: Povstaneť národ proti +národu, a království proti království.
     [+Iz 19,2; Mt 24,7]
11 A země třesení veliká budou po místech, a hladové, a morové, hrůzy i zázrakové s nebe velicí.
12 Ale před tím +přede vším vztáhnou ruce své na vás, a *protiviti se vám budou, vydávajíce vás do škol ~a žalářů, vodíce k králům %a k vladařům pro jméno mé.
     *[+]Mt 10,17; 24,9 ; Mk 13,9; L 12,11; J 15,20; Zj 2,10; [+J 16,2; ~Sk 4,3; %25,23]
13 A toť se vám díti bude na svědectví.
14 Protož +složtež to v srdcích vašich, abyste se nestarali, kterak byste odpovídati měli.
     [+12,11; Mt 10,19]
15 Jáť zajisté dám vám *ústa a moudrost, kteréžto nebudou moci odolati, ani proti vám ostáti všickni protivníci vaši.
     *Ex 4,12 ; Mt 10,19; Sk 6,10; [Iz 54,17]
16 Budete pak zrazováni i od rodičů a od *bratrů, od příbuzných i od přátel, a zmordují ~některé z vás.
     *Mi 7,6 ; [~Sk 7,59]
17 A budete +v nenávisti všechněm pro jméno mé.
     [+Mt 10,22]
18 Ale *vlas s hlavy vaší nezahyne.
     *12,7; Mt 10,30; [1Kr 1,52]; [1S 14,45; 2S 14,11
19 V *trpělivosti vaší vládněte dušemi vašimi.
     *2Pa 15,7
20 Když pak *uzříte obležený od vojska Jeruzalém, tedy vězte, žeť se přiblížilo zkažení jeho.
     *Dn 9,26.27; Mt 24,15; Mk 13,14
21 A tehdy ti, kdož jsou v Judstvu, utíkejte k horám, a kdo uprostřed něho, vyjděte, a kteří v končinách, nevcházejte do něho.
22 Neboť budou dnové pomsty, aby se naplnilo všecko, což psáno jest.
23 Ale běda těhotným a těm, kteréž kojí v těch dnech. Neboť bude dav veliký v této zemi, a hněv Boží nad lidem tímto.
24 I padati budou ostrostí meče, a zjímaní vedeni budou mezi všecky národy, a Jeruzalém tlačen bude od pohanů, dokudž se +nenaplní časové pohanů.
     [+Ř 11,25]
25 A budouť *znamení na slunci a na měsíci i na hvězdách, a na zemi soužení národů, nevědoucích se kam díti, když zvuk vydá moře a vlnobití,
     *Iz 13,10; Mt 24,29; [Ez 32,7; 2Pt 3,10.12]
26 Takže +zmrtvějí lidé pro strach a pro očekávání těch věcí, kteréž přijdou na všecken svět. *Nebo moci nebeské pohybovati se budou.
     *2Pt 3,10; [+Iz 64,7]
27 A tehdyť *uzří Syna člověka, an se béře v oblace s mocí a slavou velikou.
     *Dn 7,13; Mt 16,27; 24,27; 25,31 ; [Sk 1,11; 2Te 1,10; Zj 1,7]
28 A když se toto počne díti, +pohleďtež a pozdvihnětež hlav vašich,*protože se přibližuje vykoupení vaše.
     *Ř 8,23 ; [+L 13,11]
29 I pověděl jim podobenství: Patřte na *fíkový strom i na všecka stromoví.
     *Mt 24,32; Mk 13,28
30 Když se již pučí, vidouce to, sami to +znáte, že blízko jest léto.
     [+Mt 24,32]
31 Takž i vy, když uzříte, ano se tyto věci dějí, věztež, že blízko jest království Boží.
32 Amen pravím vám, že nepomine věk tento, ažť se toto všecko stane.
33 Nebe +a země pominou, ale slova má ~nepominou.
     Iz 40,8 ; [+]Mt 24,35; [~]1Pt 1,25; [+Ž 102,27; ~Mt 5,18]
34 Pilně *se pak varujte, aby snad nebyla obtížena srdce vaše obžerstvím a opilstvím a pečováním o tento život, a vnáhle přikvačil by vás ten den.
     *Ř 13,13; Ga 5,21; 1Te 5,6; 1Pt 2,11 ; [Ef 5,18]
35 Nebo jako *osidlo přijde na všecky, jenž přebývají na tváři vší země.
     *1Te 5,2; 2Pt 3,10; Zj 3,3; 16,15
36 Protož *bděte všelikého času, modléce ~se, abyste hodni byli ujíti všech těch věcí, kteréž se budou díti, a postaviti se před Synem člověka.
     *Mt 25,13; [24,42; ~L 18,1]
37 I býval ve dne v chrámě, uče, ale v noci vycházeje, přebýval *na hoře, kteráž slove Olivetská.
     *J 8,1.[2]
38 A všecken lid na úsvitě přicházel k němu do chrámu, aby ho poslouchal.

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]