KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Marek 12] [Marek 13] [Marek 14]

Evangelium S. Marka 13
Proroctví Páně o zkáze Jeruzaléma a o příchodu k soudu, i znameních toho, 5. o povstání falešných proroků, 11. o pokušeních, kteráž přijdou na věrné, 32. napomenutí k bedlivému nenadálého příští Páně očekávání.

A když vycházel z chrámu, dí jemu jeden z učedlníků jeho: Mistře, pohleď, kteraké kamení a jaké jest toto stavení!
     Mt 24,1; L 21,5
2 Tedy Ježíš odpovídaje, řekl jemu: Vidíš toto tak veliké stavení? *Nebudeť ostaven kámen +na kameni, kterýž by nebyl zbořen.
     *Mt 24,2; Ef 5,6; 2Te 2,3; [+1Kr 9,7.8; Mi 3,12; L 19,44 ]
3 A když se posadil na hoře Olivetské proti chrámu, otázali se jeho obzvláštně Petr, Jakub a Jan a Ondřej, řkouce:
4 Pověz +nám, kdy to bude? A které znamení, když se toto všecko bude plniti?
     Sk 1,6.[+7]
5 Ježíš pak odpovídaje jim, počal praviti: +Vizte, aby vás někdo nesvedl.
     [+Jr 29,8; Mt 24,4 ]
6 Neboť mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: +Já jsem Kristus, a mnohéť svedou.
     [+Jr 14,14; Mt 24,23 ]
7 Když pak uslyšíte boje a pověst o válkách, +nestrachujte se; nebo musí to býti, ale ne ihned konec.
     [+Mt 24,6 ]
8 Povstaneť +zajisté národ proti národu a království proti království, a bude zemětřesení po místech, a hladové i bouřky.
     [+2Pa 15,6; Iz 19,2; Mt 24,7; L 21,10 ]
9 A toť budou počátkové bolesti. Vy pak šetřte se. Nebo vydávati +vás budou na ~sněmy a do shromáždění; budete biti, a před vladaři a králi stanete pro mne, na svědectví jim.
     [+Mt 10,17.18; L 21,12; J 15,19; ~Mk 14,55 ]
10 Ale ve všech národech *nejprv musí býti kázáno evangelium.
     *Mt 24,14
11 Když pak vás *povedou vyzrazujíce, nestarejte se, co byste mluvili, aniž o to pečlivě přemyšlujte, ale což vám bude dáno v tu hodinu, to mluvte; nebo nejste vy, jenž mluvíte, ale Duch svatý.
     *Mt 10,19; L 12,11; 21,15
12 Vydáť +pak bratr bratra na smrt a otec syna, a povstanou děti proti rodičům, a budou je mordovati.
     Mi 7,[+5].6 ; [+Ez 38,21; Mt 10,21 ]
13 A budete v +nenávisti všechněm pro jméno mé. *Ale kdož setrvá až do konce, tenť spasen bude.
     *[+]Mt 10,22; 24,13 ; Zj 3,12; [L 21,19; Zj 2,7.10 ]
14 Když pak *uzříte ohavnost zpuštění, o kteréž povědíno jest skrze Daniele ^proroka, ana stojí, kdež by státi neměla, (kdo čte, rozuměj,) tehdáž ti, kdož jsou v Židovstvu, ať utekou na hory.
     *Mt 24,15; [L 21,20]; ^Dn 9,27
15 A kdož na +střeše jest, nesstupuj do domu, ani vcházej, aby co vzal z domu svého.
     [+Mt 24,17.18; L 17,31 ]
16 A kdo na poli, nevracuj se zase, aby vzal roucho své.
17 Běda pak těhotným a těm, kteréž krmí v těch dnech.
18 Protož modlte se, aby utíkání vaše nebylo v zimě.
19 Neboť budou ti dnové plní takového soužení, jakéhož +nebylo od počátku stvoření, kteréž Bůh stvořil, až dosavad, aniž potom bude.
     [+Dn 12,1 ]
20 A byť neukrátil Pán těch dnů, nebyl by spasen žádný člověk. Ale pro vyvolené, kteréž vyvolil, ukrátil těch dnů.
21 A tehdáž řekl-li by vám kdo: Aj teď +jest Kristus, aneb, aj tamto, nevěřte.
     [+Mt 24,23; L 17,23; 21,8 ]
22 Neboť *povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a budou činiti divy a zázraky k svedení, by možné bylo, také i vyvolených.
     *Mt 24,11; 2Te 2,11; [Dt 13,1; L 21,8 ]
23 Vy pak šetřte se. Aj, +předpověděl jsem vám všecko.
     [+1Te 3,4 ]
24 V těch pak dnech, po soužení tom, slunce *se zatmí a měsíc nedá světla svého.
     *Mt 24,29; [Iz 13,10; Ez 32,7; Jl 2,10 ]
25 A hvězdy nebeské budou padati, a moci, které jsou na nebi, pohnou se.
26 A tehdážť *uzří Syna člověka, an se béře v oblacích s mocí velikou a s slavou.
     *Dn 7,13; Mt 25,31; [16,27; L 21,27 ]; [Sk 1,11; 1Te 4,16 ]
27 I tehdyť pošle anděly své, a shromáždí vyvolené své ode čtyř větrů, od končin země až do končin nebe.
28 Od fíku pak učte se podobenství: Když již ratolest jeho odmladne a vypučí se listí, znáte, že blízko jest léto.
     Mt 24,32; L 21,29
29 Takž i vy, když uzříte, ano se tyto věci dějí, vězte, že blízko jest a ve dveřích království Boží.
30 Amen pravím vám, žeť nepomine pokolení toto, až se tyto všecky věci stanou.
31 Nebe *a země pominou, ale slova má nepominou.
     Ž 102,27; 119,89; Iz 51,6; Mt 24,35; L 21,33; Žd 1,10 ; [Iz 40,8; Mt 5,18 ]
32 Ale *o tom dni a hodině žádný neví, ani andělé, jenž jsou v nebesích, ani Syn, jediné sám Otec.
     *Sk 1,7
33 Vizte, *bděte a modlte se; nebo nevíte, kdy bude ten čas.
     *Mt 24,42; 25,13.[14]
34 Syn člověka zajisté jest jako člověk, kterýž daleko odšel, opustiv dům svůj, a poručiv služebníkům svým vladařství, a jednomu každému práci jeho, vrátnému přikázal, aby bděl.
35 Protož bděte; nebo nevíte, kdy Pán domu přijde, u večer-li, čili o půlnoci, čili když kohouti zpívají, čili ráno;
36 Aby snad přijda v nenadále, nenalezl vás, a vy spíte.
37 A cožť +vám pravím, všechněmť pravím: ~Bděte.
     [+L 12,41 ]; [~Mt 24,42; Ř 13,11; 1K 15,34; Ef 5,14 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Marka:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]