KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 18] [Lukáš 19] [Lukáš 20]

Evangelium S. Lukáše 19
O Zacheovi, 12. příklad o odcházejícím, aby přijal království, 13. a o svěření hřiven; 29. o jetí do Jeruzaléma, 41. a pláči Páně nad ním; 45. o vyčištění chrámu.

A všed Ježíš, bral se přes Jericho.
2 A aj, muž, jménem Zacheus, a ten byl hejtman nad celnými, a byl bohatý.
3 I +žádostiv byl viděti Ježíše, kdo by byl; a nemohl pro zástup, nebo postavy malé byl.
     [+J 12,21]
4 A předběh napřed, vstoupil na strom planého +fíku, aby jej viděl; neb tudy měl jíti.
     [+17,6]
5 A když přišel k tomu místu, pohleděv zhůru Ježíš, uzřel jej, i řekl jemu: Zachee, spěšně sstup dolů, nebo dnes v domu tvém musím zůstati.
6 I sstoupil rychle, a přijal jej radostně.
7 A viděvše to všickni, reptali, řkouce: K člověku hříšnému se obrátil.
8 Stoje pak Zacheus, řekl ku Pánu: Aj, polovici statku svého, Pane, dávám chudým, a oklamal-li jsem v čem koho, navracuji to +čtvernásob.
     [+Ex 22,1; Iz 58,6; Ez 33,15]
9 I dí jemu Ježíš: Dnes spasení stalo se domu tomuto, protože i on jest +syn Abrahamův.
     [+13,16]
10 Nebo *přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.
     *Mt 10,6; 15,24; 18,11; Sk 13,46; [L 5,32; 1Tm 1,15]
11 Toho když oni poslouchali, promluvil k nim dále podobenství, protože byl blízko od Jeruzaléma a že se oni domnívali, že by se hned mělo zjeviti království Boží.
12 I řekl: *Člověk jeden +rodu znamenitého odšel do daleké krajiny, aby přijal království a zase se navrátil.
     *Mt 25,14 ; Mk 13,34; [+1K 1,26]
13 I +povolav desíti služebníků svých, dal jim deset hřiven, a řekl jim: Kupčtež, dokudž nepřijdu.
     [+Mt 25,14]
14 Měšťané pak jeho nenáviděli ho, a poslali poselství za ním, řkouce: Nechcemeť, aby tento kraloval nad námi.
15 I stalo se, když se navrátil, přijav království, rozkázal zavolati těch svých služebníků, kterýmž byl dal peníze, aby zvěděl, jak kdo mnoho získal.
16 I přišel první, řka: Pane, hřivna tvá deset hřiven získala.
17 I řekl jemu: To dobře, +služebníče dobrý. Že jsi nad ~málem byl věrný, mějž moc nad desíti městy.
     [+Mt 25,21]; [~L 16,10]
18 A druhý přišel, řka: Pane, hřivna tvá získala pět hřiven.
19 I tomu řekl: I ty budiž nad pěti městy.
20 A jiný přišel, řka: Pane, aj, teď hřivna tvá, kterouž jsem měl složenou v šátku.
21 Nebo jsem se bál tebe, ješto jsi člověk přísný; béřeš, čeho jsi nepoložil, a žneš, čeho jsi nerozsíval.
22 I řekl jemu: Z *úst tvých soudím tebe, služebníče zlý. Věděl ~jsi, že jsem já člověk přísný, bera, což jsem nepoložil, a žna, čehož jsem nerozsíval.
     *Mt 12,37; [2S 1,16; ~Mt 25,27]
23 I pročes tedy nedal peněz mých na stůl, a já přijda, byl bych je vzal i s +požitky?
     [+Mt 25,27]
24 I řekl těm, kteříž tu stáli: Vezměte od něho hřivnu, a dejte tomu, kterýž má deset hřiven.
25 I řekli jemu: Pane, máť deset hřiven.
26 I dí jim: Jistě pravím vám, *že každému, kdož má, bude dáno, ale od toho, kterýž nemá, i to, což má, bude odjato.
     *8,18; Mt 13,12; 25,29; Mk 4,25
27 Ty pak nepřátely mé, kteříž nechtěli, abych nad nimi kraloval, přiveďte sem a zmordujte přede mnou.
28 To pověděv, šel předce, vstupuje k Jeruzalému.
29 I *stalo se; když se přiblížil k Betfagi a k Betany, k hoře, kteráž slove Olivetská, poslal dva učedlníky své,
     *Mt 21,1; Mk 11,1
30 Řka: Jděte do městečka, kteréž proti vám jest. Do kteréhožto vejdouce, naleznete oslátko přivázané, na němžto nikdy žádný z lidí neseděl. Odvěžtež je, a přiveďte ke mně.
31 A optal-liť by se vás kdo, proč je odvazujete, tak jemu díte: Protože Pán ho potřebuje.
32 Tedy odšedše ti, kteříž byli posláni, nalezli tak, jakž jim byl pověděl.
33 A když odvazovali oslátko, řekli páni jeho k nim: Proč odvazujete oslátko?
34 A oni řekli: Pán ho potřebuje.
35 I přivedli *je k Ježíšovi, a vloživše roucha svá na oslátko, vsadili na ně Ježíše.
     *J 12,14
36 A když on jel, stlali roucha svá na cestě.
37 Když se pak již přibližoval k místu tomu, kudyž scházejí s hory Olivetské, počalo všecko množství učedlníků radostně chváliti Boha hlasem velikým ze všech divů, kteréž byli viděli,
38 Řkouce: *Požehnaný král, jenž se béře ve jménu Páně. ^Pokoj na nebi, a sláva na výsostech.
     *13,35; Ž 118,26 ; ^L 2,14; Ef 2,14
39 Ale někteří z farizeů, kteříž tu byli v zástupu, řekli k němu: Mistře, potresci učedlníků svých.
40 I odpověděv, řekl jim: Pravímť vám: Budou-li tito mlčeti, +kameníť bude volati.
     [+2Kr 8,11]
42 Řka: Ó kdybys +poznalo i ty, a to aspoň v takový tento den tvůj, které by věci ku pokoji tobě byly; ale skrytoť jest to nyní od očí tvých.
     [+Dt 32,29]
43 Nebo přijdou na tě dnové, v nichž obklíčí tě nepřátelé tvoji +valem, a oblehnou tebe, a ssouží tě se všech stran.
     [+Ez 21,22; 23,24]
44 A s *zemí srovnají tě, i syny tvé, kteříž v tobě jsou, a nenechajíť v tobě kamene na kameni, protože jsi nepoznalo času navštívení svého.
     *21,6; 1Kr 9,7; Mi 3,12; Mt 24,2
45 A všed do chrámu, počal vymítati prodavače a kupce z něho,
     Mt 21,12; Mk 11,11; J 2,14
46 Řka jim: +Psáno jest: Dům můj dům modlitby jest, ~vy jste jej pak učinili peleší lotrovskou.
     [+1Kr 8,29; Iz 56,7]; [Mt 21,13; ~Jr 7,11]
47 I učil na každý den v chrámě. Přední pak kněží a zákoníci i přední v lidu hledali ho zahladiti.
48 A +nenalezli, co by jemu učinili. Nebo všecken lid jej sobě liboval, poslouchaje ho.
     [+Sk 4,21]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]