KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 23] [Lukáš 24] [Jana 1]

Evangelium S. Lukáše 24
Andělé osvědčili z mrtvých vstání Páně. 13. On sám též rozličným způsobem učedlníkům toho potvrdiv 49. a Ducha svatého dáti zaslíbiv, 51. do nebe se odebral.

P rvní pak den po sobotě, velmi ráno vyšedše, přišly k hrobu, nesouce vonné věci, kteréž byly připravily, a některé jiné byly spolu s nimi.
     Mt 28,1; Mk 16,1; J 20,1
2 I nalezly kámen odvalený od hrobu.
3 A všedše tam, nenalezly těla Pána Ježíše.
4 I stalo se, když ony se toho užasly, aj, +muži dva postavili se podle nich, v rouše ~stkvoucím.
     [~]J 20,12 ; [+Sk 1,10; ~L 9,30.31]
5 Když se pak ony +bály, a sklonily tváři své k zemi, řekli k nim: *Co hledáte živého s mrtvými?
     *Mt 28,1; Mk 16,6; [+37]
6 Neníť ho +tuto, ale vstalť jest. *Rozpomeňte se, kterak mluvil vám, když ještě v Galilei byl,
     *9,44 ; Mt 17,22; 16,21; 20,28; 26,32; 28,7; Mk 8,31; 9,30; [+16,6]
7 Řka: Že +Syn člověka musí vydán býti v ruce hříšných lidí, a ukřižován býti, a třetí den z mrtvých vstáti.
     [+Mt 17,22]; [Mk 9,31]
8 I rozpomenuly se na slova jeho.
9 A +navrátivše se od hrobu, zvěstovaly to všecko těm jedenácti učedlníkům i jiným všechněm.
     [+Mt 28,8; Mk 16,8.10]
10 Byly pak ženy ty: +Maria Magdaléna a Johanna a Maria matka Jakubova, a jiné některé s nimi, kteréž vypravovaly to apoštolům.
     [+8,2.3]
11 Ale oni měli za bláznovství slova jejich, a nevěřili jim.
12 Tedy *Petr vstav, běžel k hrobu, a +pohleděv do něho, uzřel prostěradla, ana sama leží. I odšel, divě se sám v sobě, co se to stalo.
     *J 20,2.[+5]
13 A aj, *dva z nich šli toho dne do městečka, kteréž bylo vzdálí od Jeruzaléma honů šedesáte, jemuž jméno Emaus.
     *Mk 16,12
14 A rozmlouvali vespolek o těch všech věcech, kteréž se byly staly.
15 I stalo se, když rozmlouvali a sebe se otazovali, že i Ježíš, přiblíživ se k nim, šel s nimi.
16 Ale oči jejich držány byly, aby ho nepoznali.
17 I řekl k nim: Které jsou to věci, o nichž rozjímáte vespolek, jdouce, a proč jste smutní?
18 A odpověděv jeden, kterémuž jméno Kleofáš, řekl jemu: Ty sám jeden jsi z příchozích do Jeruzaléma, ještos nezvěděl, co se stalo v něm těchto dnů?
19 Kterýmžto on řekl: I co? Oni pak řekli jemu: O +Ježíšovi Nazaretském, kterýž byl ~muž prorok, mocný v slovu i v skutku, před Bohem i přede vším lidem,
     [+Mt 21,11; Sk 2,22; ~L 7,16]
20 A kterak jej vydali přední kněží a knížata naše na odsouzení k smrti, i ukřižovali jej.
21 My pak jsme se nadáli, +že by on měl vykoupiti lid Izraelský. Ale nyní tomu všemu třetí den jest dnes, jakž se to stalo.
     [+Sk 1,6]
22 Ale +i ženy některé z našich zděsily nás, kteréž ráno byly u hrobu,
     [+Mt 28,8; Mk 16,10; J 20,18]
23 A nenalezše těla jeho, přišly, pravíce, že jsou také vidění andělské viděly, kteřížto praví, že by živ byl.
24 I chodili někteří z našich k hrobu, a nalezli tak, jakž pravily ženy, ale jeho neviděli.
25 Tedy on řekl k nim: Ó +blázni a zpozdilí srdcem k věření všemu tomu, což mluvili Proroci.
     [+Ga 3,1.3]
26 Zdaliž +nemusil těch věcí trpěti Kristus a tak vjíti v slávu svou?
     [+Iz 50,6; 53,11n; Sk 17,3]; [Fp 2,7n; 1Pt 1,11; Žd 12,2]
27 A počav od +Mojžíše a všech Proroků, vykládal jim všecka ta písma, kteráž o něm byla.
     Gn 3,15; Iz 7,14; Jr 23,5 ; [+Jb 19,25; Ž 8,6; Iz 53,1n]
28 A vtom přiblížili se k městečku, do kteréhož šli, a on potrh se, jako by chtěl dále jíti.
29 Ale oni přinutili ho, řkouce: Zůstaň +s námi, nebo se již připozdívá, a den se nachýlil. I všel, aby s nimi zůstal.
     [+Gn 19,3; Sd 19,9]
30 I stalo se, když seděl s nimi za stolem, vzav chléb, dobrořečil, a lámaje, podával jim.
31 I otevříny jsou oči jejich, a poznali ho. On pak zmizel od očí jejich.
32 I řekli vespolek: Zdaliž srdce naše v nás nehořelo, když mluvil nám na cestě a otvíral nám písma?
33 A vstavše v tu hodinu, vrátili se do Jeruzaléma, a nalezli shromážděných jedenácte, a ty, kteříž s nimi byli,
34 Ani praví: Že +vstal Pán právě, a ukázal se Šimonovi.
     [+1K 15,4.5]
35 I vypravovali oni také to, co se stalo na cestě, a kterak ho poznali v lámání chleba.
36 A když oni o tom rozmlouvali, postavil *se Ježíš uprostřed nich, a řekl jim: Pokoj vám.
     *J 20,19; 1K 15,5; [Mk 16,14]
37 Oni pak zhrozivše se a přestrašeni byvše, domnívali se, že by ducha viděli.
38 I dí jim: Co se +strašíte a myšlení vstupují na srdce vaše?
     [+Mt 14,26; Mk 4,40]
39 Vizte +ruce mé i nohy mé, žeť v pravdě já jsem. Dotýkejte se a vizte; neboť duch těla a kostí nemá, jako mne vidíte míti.
     [+J 20,20.27]
40 A pověděv to, ukázal jim ruce i nohy.
41 Když pak oni ještě nevěřili pro radost, ale divili se, řekl jim: Máte-li +tu něco, ješto by se pojedlo?
     [+J 21,5]
42 A oni podali jemu kusu ryby pečené a plástu strdi.
43 A vzav to, pojedl před nimi, [44.] a řekl jim:
44 Tatoť jsou +slova, kteráž jsem mluvil vám, ještě byv s vámi: Že se musí naplniti všecko, což psáno jest v Zákoně Mojžíšově a v Prorocích i v Žalmích o mně.
     [+9,22; Mt 16,21]; [Mk 8,31]
45 Tedy otevřel jim mysl, aby rozuměli Písmům.
46 A řekl jim: Že tak psáno jest a tak musil +Kristus trpěti, a třetího dne z mrtvých vstáti,
     [+26; Ž 22,7; Sk 17,3]
47 A aby bylo kázáno ve jménu jeho pokání +a odpuštění hříchů mezi všemi národy, *počna od Jeruzaléma.
     *Sk 1,8; [+5,31]; [+1J 2,12]
48 Vy jste pak svědkové toho.
49 A aj, *já pošli zaslíbení Otce svého na vás. ^Vy pak čekejte v městě Jeruzalémě, dokudž nebudete oblečeni mocí s výsosti.
     *J 14,26; 15,26; 16,7; ^Sk 1,4; [2,1n]
50 I +vyvedl je ven až do Betany, a pozdvih rukou svých, dal jim požehnání.
     [+Sk 1,12]
51 I *stalo se, když jim žehnal, bral se od nich, a nesen jest do nebe.
     [+Mk 16,19; Sk 1,9]
52 A oni poklonivše se jemu, navrátili se do Jeruzaléma s radostí velikou.
53 A byli vždycky v chrámě, chválíce a dobrořečíce Boha. Amen.

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]