0 KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 16] [Matouš 17] [Matouš 18]

Evangelium S. Matouše 17
Kristus Pán se proměnil, 14. náměsičníka uzdravil, 22. smrt svou předpověděl, 27. a plat za sebe i za Petra dáti rozkázal.

A po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana bratra jeho, i uvedl je na horu vysokou soukromí,
     Mk 9,2; L 9,28
2 A +proměnil se před nimi. I *zastkvěla se tvář jeho ~jako slunce, a roucho jeho učiněno bílé jako světlo.
     *Zj 1,14 ; [+Fp 3,21; ~Mt 13,43 ]
3 A aj, ukázali se jim Mojžíš a Eliáš, rozmlouvající s ním.
4 A odpověděv Petr, řekl Ježíšovi: Pane, +dobré jest nám tuto býti. Chceš-li, udělejme tuto tři stánky, tobě jeden a Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.
     [+2Kr 2,19 ]
5 Když pak on ještě mluvil, aj, oblak světlý zastínil je. A aj, zavzněl hlas z oblaku řkoucí: Toto *jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo, toho ^poslouchejte.
     *3,17 ; Iz 42,1; Mk 1,11; 9,7; L 3,22; 9,35; 2Pt 1,17; ^Dt 18,15
6 To uslyšavše učedlníci, padli na tváři své a báli se velmi.
7 A přistoupiv Ježíš, dotekl +se jich, řka jim: Vstaňte, nebojte se.
     [+Dn 8,18; 9,21; 10,10.18 ]
8 A pozdvihše očí svých, žádného neviděli, než samého Ježíše.
9 Když pak sstupovali s hory, přikázal *jim Ježíš, řka: Žádnému nepravte tohoto vidění, dokudž by Syn člověka nevstal z mrtvých.
     *Mk 9,9; [Mt 16,20 ]
10 I otázali *se ho učedlníci jeho, řkouce: Což to pak zákoníci praví, že má Eliáš +prve přijíti?
     *Mk 9,11; [+Mal 4,5 ]
11 A Ježíš odpovídaje, řekl jim: Eliáš *zajisté přijde prve a napraví všecky věci.
     *Mal 4,5; [L 1,17 ]
12 Ale pravím vám, že *Eliáš již přišel, avšak nepoznali ho, ale učinili mu, což chtěli. Takť i Syn člověka trpěti bude od nich.
     *11,14; Mk 9,13; L 1,16
13 Tedy srozuměli učedlníci, že jim to praví o Janovi Křtiteli.
14 A když přišli k zástupu, *přistoupil k němu člověk jeden, a poklekl před ním na kolena,
     *Mk 9,17; L 9,38
15 A řekl: Pane, smiluj se nad synem mým, nebo náměsičník jest, a bídně se trápí. Často zajisté padá do ohně a častokrát do vody.
16 I přivedl jsem ho učedlníkům tvým, ale nemohli ho uzdraviti.
17 Odpovídaje pak Ježíš, řekl: Ó národe nevěrný a převrácený, dokud budu s vámi? Dokudž vás trpěti budu? Přiveďte jej sem ke mně.
18 I pohrozil jemu Ježíš. I vyšlo od něho ďábelství a uzdraven jest mládenec v tu hodinu.
19 Tedy přistoupivše *učedlníci k Ježíšovi soukromí, řekli jemu: Proč jsme my ho nemohli vyvrci?
     *Mk 9,28
20 Řekl jim Ježíš: Pro nevěru vaši. Amen *zajisté pravím vám: Budete-li míti ~víru, jako jest zrno horčičné, díte hoře této: Jdi odsud tam, a půjde, a nebudeť vám nic nemožného.
     *[~]21,21; L 17,6; 1K 13,2
21 Toto pak pokolení nevychází, jediné skrze modlitbu a půst.
22 A když byli v Galileji, řekl jim Ježíš: +Syn člověka bude zrazen v ruce lidí bezbožných.
     [+]16,21; [+]20,18 ; Mk 8,31; 9,31; 10,33
23 A zabijíť jej, a třetího dne z mrtvých vstane. I zarmoutili se náramně.
     L 9,44; 18,31; 24,7
24 A když přišli do Kafarnaum, přistoupili, +kteříž plat vybírali, ku Petrovi a řekli: Což mistr váš nedává platu?
     [+Ex 30,13.15 ]
25 A on řekl: Dává. A když všel do domu, předšel jej Ježíš řečí, řka: Co se tobě zdá, Šimone? Králové +zemští od kterých berou daň anebo plat, od synů-li svých, čili od cizích?
     [+22,21 ]
26 Odpověděl jemu Petr: Od cizích. I dí mu Ježíš: Tedy synové jsou svobodní?
27 Ale *abychom jich nepohoršili, jda k moři, vrz udici, a tu rybu, kteráž nejprve uvázne, vezmi, a otevra ústa její, nalezneš groš. Ten vezma, dej jim za mne i za sebe.
     *22,19; [L 23,2 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]