0 KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 18] [Matouš 19] [Matouš 20]

Evangelium S. Matouše 19
Sluší-li manželku propustiti; 12. o panicích 13. a dítkách; 16. o otázce bohatého mládence, 27. a odplatě života věčného.

I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto, bral se z Galilee, a přišel do končin Judských *za Jordán.
     *Mk 10,1
2 I šli za ním zástupové mnozí, a uzdravil je tam.
3 I přistoupili k němu farizeové, pokoušejíce ho a řkouce jemu: Sluší-li člověku +propustiti ženu svou z kterékoli příčiny?
     [+Mk 10,2 ]
4 On pak odpovídaje, řekl jim: Což jste +nečtli, že ten, jenž *stvořil člověka s počátku, muže a ženu učinil je?
     *[+]Gn 1,27; [5,2]; [+Mal 2,15 ]
5 A řekl: +Protož opustí člověk otce i matku, a připojí se k manželce své, i *budou dva jedno tělo.
     *[+]Gn 2,24; [+Mk 10,7 ]
6 A tak již nejsou dva, ale jedno tělo. A protož, což jest Bůh spojil, +člověk nerozlučuj.
     Mk 10,7.[+8.9]; 1K 6,16; Ef 5,31 ; [+1K 7,10 ]
7 Řekli jemu: Pročež tedy *Mojžíš rozkázal dáti list zapuzení a propustiti jí?
     *Dt 24,1; [Mt 5,31 ]
8 Dí jim: Mojžíš pro *tvrdost srdce vašeho dopustil vám propouštěti manželky vaše, ale s počátku nebylo tak.
     *Mk 10,5
9 Protož pravím vám: *Že kdožkoli propustil by manželku svou, (leč pro smilství) a jinou pojme, cizoloží, a kdož propuštěnou pojme, také cizoloží.
     *Mk 10,11; L 16,18; [1K 7,10; Mt 5,32]
10 Řekli jemu učedlníci jeho: Poněvadž jest taková pře s manželkou, není dobré ženiti se.
11 On pak řekl jim: +Ne všickniť chápají slova toho, ale ti toliko, jimž jest dáno.
     [+1K 7,7.17 ]
12 Jsouť zajisté panicové, kteříž se tak z života matky zrodili; a jsouť panicové, kteříž učiněni jsou od lidí; a jsou panicové, kteříž se +sami v panictví oddali pro království nebeské. Kdo může pochopiti, pochop.
     [+1K 7,32.34 ]
13 Tehdy přineseny jsou k němu dítky, *aby na ně ruce vzkládal a modlil se za ně. Učedlníci pak přimlouvali jim.
     *18,3 ; Mk 10,13; L 18,15
14 Ale Ježíš řekl jim: Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně; nebo *takovýchť jest království nebeské.
     *18,4
15 A po vzkládání na ně rukou odebral se odtud.
16 A aj, jeden +přistoupiv, řekl jemu: Mistře dobrý, ~co dobrého budu činiti, abych měl život věčný?
     [+Mk 10,17; L 18,18 ]; [~L 10,25 ]
17 A on řekl jemu: Co mne nazýváš dobrým? Žádný není dobrý, než jediný, totiž Bůh. Chceš-li +pak vjíti do života, ostříhej přikázání.
     Mk 10,17.18; L 18,18.19; [+10,28 ]
18 Dí jemu: Kterých? A Ježíš řekl mu: Nezabiješ, *nezcizoložíš, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví,
     *Ex 20,12n; [Dt 5,17 ]
19 Cti +otce svého i matku, a *milovati budeš bližního svého jako sebe samého.
     *22,39; Mk 12,31; Ga 5,14; Jk 2,8; [Lv 19,18 ]; [+Ef 6,2; Mt 15,4; Ex 20,12 ]
20 Dí jemu mládenec: Všeho toho ostříhal jsem od své mladosti. Čehož mi se ještě nedostává?
21 Řekl mu Ježíš: Chceš-li dokonalým býti, jdiž a prodej statek svůj, a rozdej chudým, a budeš míti *poklad v nebi, a pojď, následuj mne.
     *6,20; L 16,9; [12,33]; 1Tm 6,19
22 Uslyšev pak mládenec tu řeč, odšel, smuten jsa; nebo měl statku mnoho.
23 Tedy Ježíš řekl učedlníkům svým: Amen +pravím vám, že bohatý nesnadně vejde do království nebeského.
     Jk 5,1 ; [+]Př 11,28; [+]Mk 10,24; L 6,24; 12,15; 18,24
24 A opět pravím vám: +Snázeť jest velbloudu skrze ucho jehly projíti, nežli bohatému vjíti do království Božího.
     [+L 6,24; 18,24.25 ]
25 A uslyšavše to učedlníci jeho, i užasli se velmi, řkouce: I kdož tedy může spasen býti?
26 A pohleděv na ně Ježíš, řekl jim: U lidíť jest to nemožné, ale *u Boha všecko jest možné.
     *Jb 42,2; Za 8,6; L 1,37 ; [Gn 18,14 ]
27 Tehdy +odpověděv Petr, řekl mu: Aj, my ~opustili jsme všecky věci, a šli jsme za tebou. Což %pak nám bude dáno za to?
     [~]4,20; [+]Mk 10,28; L 5,28; [+]18,28; [%Ž 73,13 ]
28 A Ježíš řekl jim: Amen pravím vám, že vy, kteříž jste následovali mne, v +druhém narození, když se posadí Syn člověka na trůnu velebnosti své, sednete *i vy na dvanácti stolicích, soudíce dvanáctero pokolení Izraelské.
     *L 22,[29].30; Zj 3,21 ; 1K 6,2; [+2Pt 3,13; Zj 21,1 ]
29 A každý, kdož *opustil by domy, nebo bratry, neb sestry, neb otce, neb matku, nebo manželku, nebo syny, nebo pole pro jméno mé, stokrát ^více vezme, a život ~věčný dědičně obdrží.
     *Dt 33,9; [Mt 10,37; L 14,6]; ^Jb 42,10; [~Tt 3,7 ]
30 Mnozí pak *první budou poslední, a poslední první.
     *20,16 ; Mk 10,31; L 13,30

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]