0 KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 21] [Matouš 22] [Matouš 23]

Evangelium S. Matouše 22
Podobenství o svadbě. 15. Farizee jednou i podruhé Kristus, 23. též i saducee přemohl a zahanbil, 43. a sebe pravým Davidovým Pánem býti ukázal.

I odpovídaje Ježíš, mluvil jim opět v podobenstvích, řka:
2 Podobno jest království nebeské člověku králi, kterýž *učinil svadbu synu svému.
     *L 14,16; [Mt 25,1n; Zj 19,7.8.9 ]
3 I poslal služebníky své, aby povolali pozvaných na svadbu; a oni nechtěli přijíti.
4 Opět +poslal jiné služebníky, řka: Povězte pozvaným: Aj, oběd můj připravil jsem, volové moji a krmný dobytek zbit jest, a všecko *hotovo. Pojďtež na svadbu.
     *Iz 25,6; Zj 19,9 ; [+Mt 21,36 ]
5 Ale oni nedbavše na to, odešli, jiný do vsi své a jiný po kupectví svém.
6 Jiní pak *zjímavše služebníky jeho a posměch jim učinivše, zmordovali.
     *21,35
7 A uslyšav to král, rozhněval se; a poslav *vojska svá, zhubil vražedníky ty a město jejich zapálil.
     *J 25,9; [L 19,43 ]
8 Tedy řekl služebníkům svým: Svadba zajisté hotova jest, ale ti, kteříž pozváni byli, nebyli hodni.
9 Protož jděte na rozcestí, a kteréžkoli naleznete, zovtež na svadbu.
10 I vyšedše služebníci ti na cesty, shromáždili všecky, kteréžkoli nalezli, zlé i dobré. A naplněna jest svadba hodovníky.
11 Tedy všed král, aby pohleděl na hodovníky, uzřel tam +člověka neoděného rouchem svadebním.
     [+2K 5,3; Ef 4,24 ]; [Ko 3,10.12 ]
12 I řekl jemu: Příteli, kteraks ty sem všel, nemaje roucha svadebního? A on oněměl.
13 Tedy řekl král služebníkům: Svížíce ruce jeho i nohy, vezměte ho, a *uvrztež jej do temností zevnitřních. Tamť bude ~pláč a škřipení zubů.
     *8,12; [~]13,42; 24,51; 25,30; L 13,28
14 Nebo *mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.
     *20,16
15 Tedy *odšedše farizeové, radili se, jak by polapili jej v řeči.
     *Mk 12,13; L 20,20
16 I poslali k němu učedlníky své s herodiány, řkouce: Mistře, víme, že pravdomluvný jsi a cestě Boží v pravdě učíš a nedbáš na žádného; nebo nepatříš na osobu lidskou.
17 Protož pověz nám, co se tobě zdá: Sluší-li daň dáti císaři, čili nic?
18 Znaje pak Ježíš zlost jejich, řekl: Co mne pokoušíte, pokrytci?
19 Ukažte mi peníz daně. A oni podali mu peníze.
20 I řekl jim: Čí jest tento obraz a svrchu napsání?
21 Řekli mu: Císařův. Tedy dí jim: Dejtež, +co jest císařova, císaři, a co jest Božího, Bohu.
     [+L 23,2; Ř 13,7 ]
22 To uslyšavše, divili se, a opustivše jej, odešli.
23 V ten den přišli k němu saduceové, *kteříž praví, že není z mrtvých vstání. I otázali se ho,
     *L 20,27; Sk 23,8; [Mk 12,18 ]
24 Řkouce: Mistře, Mojžíš +pověděl: Umřel-li by kdo, nemaje dětí, aby bratr jeho právem švagrovství pojal ženu jeho a vzbudil símě bratru svému.
     [+Dt 25,5 ]
25 I bylo u nás sedm bratrů. První pojav ženu, umřel, a nemaje semene, zůstavil ženu svou bratru svému.
26 Takž podobně i druhý, i třetí, až do sedmého.
27 Nejposléze pak po všech umřela i žena.
28 Protož při vzkříšení kterého z těch sedmi bude žena? Nebo všickni ji měli.
29 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Bloudíte, neznajíce Písem ani moci Boží.
30 Však při vzkříšení ani se nebudou ženiti ani vdávati, ale +budou jako andělé Boží v nebi.
     [+L 20,34n ]
31 O vzkříšení pak mrtvých zdaliž jste +nečtli, co jest vám povědíno od Boha, kterýž takto dí:
     Mk 12,26; [+Ex 3,6.15.16 ]
32 Já jsem Bůh Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh Jákobův; a Bůhť není Bůh mrtvých, ale živých.
     Ex 3,6; Sk 7,32
33 A +slyševše to zástupové, divili se učení jeho.
     [+7,28 ]
34 Farizeové pak uslyšavše, že by k +mlčení přivedl saducejské, sešli se v jedno.
     [+1Pt 2,15 ]
35 I otázal se ho +jeden z nich zákoník nějaký, pokoušeje ho, a řka:
     [+L 10,25; Tt 3,13 ]
36 Mistře, které jest přikázání veliké v Zákoně?
     Mk 12,28; L 10,25
37 I řekl mu Ježíš: *Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své.
     *Dt 6,5; 10,12; 30,6
38 To jest přední a veliké přikázání.
39 Druhé pak jest podobné tomu: Milovati *budeš bližního svého jako sebe samého.
     *19,19; Lv 19,18; Mk 12,31; Ř 13,9; Ga 5,14 ; [L 10,27 ]
40 Na těch +dvou přikázáních všecken Zákon záleží i Proroci.
     [+7,12 ]
41 A když se sešli farizeové, *otázal se jich Ježíš,
     *Mk 12,35
42 Řka: Co se vám zdá o Kristu? Čí jest syn? Řkou jemu: Davidův.
43 Dí jim: Kterakž pak David v Duchu nazývá ho Pánem, *řka:
     *Ž 110,1; [Sk 2,34; 1K 15,25 ]
44 Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici mé, dokavadž nepodložím nepřátel tvých, aby byli za podnože noh tvých?
45 Poněvadž tedy David Pánem ho nazývá, i kterakž syn jeho jest?
46 A *nižádný nemohl jemu odpovědíti slova, aniž se odvážil kdo více od toho dne jeho se nač tázati.
     *L 14,6

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]