KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[2 Korintským 4] [2 Korintským 5] [2 Korintským 6]

První Epištola S. Pavla k Korintským 5
Nadějí budoucích věčných a rozkošných věcí, i potěšuje apoštol věrných služebníků, 9. i k snažnému s dobrým svědomím pracování příkladem svým ponouká, 19. naposledy, kterak veliké a slavné věci Kristus Pán svěřil služebníkům svým, vypravuje.

V íme zajisté, že byl-li by tohoto našeho zemského ^přebývání stánek zbořen, stavení od Boha máme, ~příbytek ne rukou udělaný, věčný v nebesích.
     [^2Pt 1,13. 14; ~J 14,2; Žd 8,2]
2 Pročež i v tomto stánku *vzdycháme, v příbytek náš, kterýž jest s nebe, oblečeni býti žádajíce,
     Ř 8,23
3 Jestliže ^však oblečení a ne nazí nalezeni budeme.
     [^Mt 22,11]
4 Nebo kteříž jsme v tomto stánku, lkáme, jsouce obtíženi, poněvadž bychom nechtěli svlečeni býti, ale přiodíni, aby *pohlcena byla smrtelnost od života.
     *1K 15,54
5 Ten pak, kdož nás tak k tomu způsobil, ^Bůhť jest, kterýž i dal nám závdavek Ducha svého.
     [^Ef 2,10]
6 Protož doufanlivé mysli vždycky jsouce, a vědouce, že dokudž pohostinu jsme v tomto těle, vzdáleni jsme ode Pána,
7 (Nebo skrze ^víru chodíme, a ne skrze vidění tváři Páně,)
     [^Ř 8,24; 1K 13,12; Žd 11,1; 1Pt 1,8]
8 Doufanlivéť pak mysli jsme, ^a oblibujeme raději vyjíti z těla ~a přijíti ku Pánu.
     [^Fp 1,23; ~1Te 4,17]
9 Protož i usilujeme buď v těle pohostinu jsouce, buďto z těla se berouce, jemu se líbiti.
10 Všickni my zajisté *ukázati se musíme před soudnou stolicí Kristovou, aby přijal ^jeden každý odplatu za to, což skrze tělo působil, podle toho, jakž práce čí byla, buďto v dobrém, nebo ve zlém.
     *Mt 25,32; Ř 14,10; ^Mt 16,27; 1K 3,8; [Ž 62,13]; [Jr 17,10];
11 Protož ^znajíce tu hrůzu Páně, lidem k víře sloužíme, Bohuť pak známi jsme. A nadějiť mám, že i svědomí vašemu známi jsme.
     [^Jb 31,23]
12 Neboť ne sami sebe opět ^vám chválíme, ale příčinu vám dáváme, abyste se ~chlubili námi, a abyste to měli proti těm, kteříž se v tvárnosti chlubí, a ne v srdci.
     [^3,1; ~1,14]; [10,8]
13 Nebo buďto že ^nesmyslní jsme, Bohu nesmyslní jsme; buď že jsme rozumní, vám rozumní jsme.
     [^11,16. 17; 12,6. 11]
14 Láska zajisté Kristova víže nás,
15 Jakožto ty, kteříž tak soudíme, že poněvadž jeden za ^všecky umřel, tedyť všickni zemřeli, *a že za všecky umřel, aby ti, kteříž živi jsou, ^již ne sami sobě živi byli, ale tomu, kterýž za ně umřel i z mrtvých vstal.
     *1Te 5,10; ^Ř 14,7; [^1Tm 2,6]
16 A tak my již od toho času žádného ^neznáme podle těla. A ačkoli jsme poznali Krista podle těla, ale nyní již více neznáme.
     [^Mt 12,50; J 15,14]
17 Protož jest-li kdo ^v Kristu, nové stvoření ~jest. Staré %věci pominuly, aj, *nové všecko učiněno jest.
     [^Ř 5,1. 10; ~Ga 6,15; %]*Iz 43,19; Zj 21,5
18 To pak všecko jest z Boha, *kterýž smířil nás s sebou skrze Jezukrista, a dal nám služebnost smíření tohoto.
     *Ko 1,20; [Ř 5,10]
19 Nebo ^Bůh byl v Kristu, smířuje svět s sebou, ~nepočítaje jim hříchů jejich, a složil v nás to slovo smíření.
     [^Ř 3,24. 25; ~Ž 32,2]
20 Protož my na místo ^Krista poselství dějeme; a jako by Bůh skrze nás žádal vás, ~prosíme na místě Kristově, smiřte se s Bohem.
     [^3,6; Iz 52,7; 1K 4,1. 2; ~2K 2,17]
21 Nebo toho, ^kterýž hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my ~učiněni byli spravedlností Boží v něm.
     [^Iz 53,6. 9. 12; J 8,46; 1Pt 2,22; ~Ř 5,19]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13]