KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Římanům 4] [Římanům 5] [Římanům 6]

Epištola S. Pavla k Římanům 5
Že pokoj svědomí rozkošné ovoce spravedlnosti jest, ukázav apoštol, 14. moc hříchu Adamova a moc milosti a spravedlnosti v Kristu složené, jedno proti druhému postaviv, vysvětlil.

O spravedlněni tedy jsouce z víry, pokoj *máme s Bohem skrze Pána našeho Jezukrista,
     *Iz 9,7; 26,3; 32,17; 57,19; J 14,27; Ef 2,14; Ko 1,20; [Sk 10,36]
2 Skrze *něhož i +přístup měli jsme věrou k milosti této, kterouž ~stojíme. A chlubíme se nadějí ^slávy Boží.
     *Mt 16,17; [+]J 6,44; 10,9; 14,6; [+]Ef 2,18; 3,12; ^[~]Žd 3,6; [~1K 15,1]
3 A ne toliko nadějí, ale také +chlubíme se souženími, vědouce, *že soužení trpělivost působí,
     *Jk 1,3; [+2K 11,23]
4 A trpělivost zkušení, zkušení pak naději,
5 A *nadějeť nezahanbuje. ~Nebo láska Boží rozlita jest v srdcích našich skrze Ducha svatého, kterýž dán jest nám.
     *Ž 31,2; [32,10; 125,1; Žd 6,18. 19; ~1J 4,16]
6 Kristus zajisté, *když jsme my ještě mdlí byli, v čas příhodný ~za bezbožné umřel.
     *Ef 2,[1]. 5; Ko 2,13; [~1Pt 3,18]
7 Ješto sotva kdo za spravedlivého umře, ač za dobréhoť by někdo snad i umříti směl.
8 Dokazujeť pak Bůh *lásky své k nám; nebo když jsme ještě hříšníci byli, Kristus umřel za nás.
     *J 3,16; 1J 4,9; Žd 9,26; [J 15,13]
9 Čím tedy více nyní již ospravedlněni jsouce krví jeho, spaseni budeme skrze něho od hněvu.
10 Poněvadž byvše nepřátelé, +smířeni jsme s Bohem skrze smrt Syna jeho, nadtoť již smíření spaseni budeme skrze život jeho.
     [+2K 5,18; Ko 1,20. 21]
11 A ne toliko to, ale chlubíme se také i Bohem, skrze Pána našeho Jezukrista, skrze něhož nyní smíření jsme došli.
12 A protož *jakož skrze jednoho člověka hřích na svět všel ~a skrze hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt přišla, v němž všickni zhřešili.
     *Gn 3,1.[ 6]; 1K 15,21; [~Gn 2,17]
13 Nebo až do Zákona hřích byl na světě, ale hřích se +nepočítá, když Zákona není.
     [+4,15]
14 Kralovala pak +smrt od Adama až do Mojžíše také i nad těmi, kteříž nehřešili ku podobenství přestoupení Adamova, kterýž jest figura toho budoucího Adama.
     [+1K 15,21. 22. 45]
15 Ale ne jako +hřích, tak i milost. Nebo poněvadž onoho pádem jednoho mnoho jich zemřelo, mnohemť více milost Boží a dar z milosti toho ~jednoho člověka Jezukrista na mnohé rozlit jest.
     [+17; ~1K 15,22]
16 Avšak ne jako skrze jednoho, kterýž zhřešil, tak zase milost. Nebo vina z jednoho pádu přivedla všecky k odsouzení, ale milost z mnohých hříchů přivodí k ospravedlnění.
17 Nebo poněvadž pro pád jeden smrt kralovala pro jednoho, mnohemť více, kteříž by rozhojněnou milost a dar spravedlnosti přijali, v životě novém kralovati budou skrze jednoho Jezukrista.
     1K 15,22
18 A tak tedy, jakž skrze pád jeden všickni lidé přišli k odsouzení, tak +i skrze ospravedlnění jednoho ~všickni lidé mohou přijíti k ospravedlnění života.
     [+1K 15,22]; [~2K 5,15; 1J 2,2]
19 Neb jakož skrze neposlušenství jednoho člověka učiněno jest mnoho hříšných, tak i skrze poslušenství jednoho spravedlivi učiněni +budou mnozí.
     [+Iz 53,11]
20 Zákon pak +vkročil mezi to, aby se rozhojnil hřích, a když se rozhojnil hřích, tedy ještě více rozhojnila se milost,
     [+4,15; 7,8]
21 Aby jakož jest kraloval hřích k smrti, tak aby i milost kralovala skrze spravedlnost +k životu věčnému, skrze Jezukrista Pána našeho.
     [+6,23]

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Římanům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]