KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 5] [Jan 6] [Jan 7]

Evangelium S. Jana 6

Kristus Pán nasytiv pěti chleby a dvěma rybičkami veliký zástup, 15. ušel před těmi, jenž jej Králem učiniti chtěli; 19. potom po moři se procházel; 25. za mořem pak zástupům vypravoval o chlebu nebeském; 42. nad čímž někteří z učedlníků jeho zhoršivše se, odstoupili od něho; 68. ale Petr s jinými vyznání učinil dobré.

P otom odšel Ježíš za moře Galilejské, jenž jest Tiberiadské.
2 A šel +za ním zástup veliký; nebo viděli divy jeho, kteréž činil nad nemocnými.
     [+1Kr 4,34; Mt 4,25]
3 I všel na horu Ježíš, a tam seděl s učedlníky svými.
4 Byla pak blízko *velikanoc, svátek Židovský.
     *Ex 12,18 ; Lv 23,5; Dt 16,1
5 Tedy pozdvih *očí Ježíš a viděv, že zástup veliký jde k němu, dí k Filipovi: Kde nakoupíme chlebů, aby pojedli tito?
     *Mt 14,15; Mk 6,[35].38
6 (Ale to řekl +pokoušeje ho; nebo on sám věděl, co by měl učiniti.)
     [+Ž 11,4.5]
7 Odpověděl jemu Filip: Za dvě stě peněz chlebů nepostačí jim, aby jeden každý z nich něco maličko vzal.
8 Dí jemu jeden z učedlníků jeho, Ondřej, +bratr Šimona Petra:
     [+1,41]
9 Jestiť +mládenček jeden zde, kterýž má *pět chlebů ječných a dvě ~rybičky. Ale ^coť jest to mezi tak mnohé?
     *[+]L 9,13; [+Mt 14,17]; ^2Kr 4,43; [~J 21,9.10.13]
10 I řekl Ježíš: Rozkažtež lidu, ať se usadí. A bylo trávy mnoho na tom místě. I +posadilo se mužů v počtu okolo pěti tisíců.
     [+Mt 14,19]
11 Tedy Ježíš vzal ty +chleby, *a díky učiniv, rozdával učedlníkům, učedlníci pak sedícím; též podobně z těch ~rybiček, jakž jsou mnoho chtěli.
     *[+]1S 9,13; 1Tm 4,4; [~J 21,13]
12 A když byli +nasyceni, řekl učedlníkům svým: Sbeřte ty drobty, kteříž zůstali, ať nezhynou.
     [+Mt 15,37]
13 I sebrali a naplnili dvanácte košů drobtů z pěti chlebů ječných, kteříž pozůstali po těch, jenž jedli.
14 Ti pak lidé, uzřevše ten div, kterýž učinil Ježíš, pravili: Tento jest jistě *prorok, kterýž měl přijíti na svět.
     *L 7,16; [Dt 18,15.18]
15 Tedy Ježíš věda, že by měli přijíti a chytiti jej, aby ho učinili králem, *ušel na horu opět sám jediný.
     *18,36
16 Když *pak byl večer, sstoupili učedlníci jeho k moři.
     *Mt 14,22; Mk 6,47
17 A vstoupivše na lodí, plavili se přes moře do Kafarnaum. A bylo již tma, a nepřišel byl Ježíš k nim.
18 Moře pak dutím velikého +větru zdvihalo se.
     [+Ž 107,25]
19 A odplavivše se honů jako pětmecítma nebo třidceti, uzřeli Ježíše, an chodí po moři a přibližuje se k lodí. I báli se.
20 On pak řekl jim: Jáť jsem, nebojte se.
21 I vzali ho na lodí ochotně, a hned přiběhla k zemi, do kteréž se plavili.
22 Nazejtří pak zástup, kterýž byl za mořem, viděv, že jiné lodičky nebylo, než ta jedna, na kterouž byli vstoupili učedlníci jeho, a že Ježíš nebyl všel s učedlníky svými na lodí, ale sami učedlníci jeho byli se plavili,
23 (Jiné pak lodí byly připlouly od Tiberiady k tomu místu blízko, kdežto byli jedli chléb, když díky učinil Pán,)
24 Když tedy uzřel zástup, že Ježíše tu není, ani učedlníků jeho, vstoupili i oni na lodí, a přijeli do Kafarnaum, hledajíce Ježíše.
25 A nalezše ho za mořem, řekli jemu: Mistře, kdy jsi sem přišel?
26 Odpověděl jim Ježíš a řekl: Amen, amen pravím vám: Hledáte mne, ne protože jste divy viděli, ale že jste jedli chleby a nasyceni jste.
27 Pracujte ne o pokrm, kterýž hyne, ale +o ten pokrm, kterýž zůstává k životu věčnému, kterýž Syn člověka dá vám. Nebo ~tohoť jest potvrdil *Bůh Otec.
     *1,12; 5,37; [+3,16; 4,14; 6,40.54]; [~]Mt 3,17; 17,5; Mk 1,11; [L 3,22; J 1,32; Sk 10,38; 2Pt 1,17]
28 Tedy řekli jemu: Co budeme činiti, abychom dělali +dílo Boží?
     [+Ř 3,28]
29 Odpověděl Ježíš a řekl jim: Totoť jest to *dílo Boží, abyste věřili v toho, kteréhož on poslal.
     *1J 3,23; [J 4,48]
30 I řekli jemu: *Jakéž pak ty znamení činíš, abychom viděli a věřili tobě? Co děláš?
     *4,48; [2,18; Mt 12,38]
31 Otcové *naši jedli mannu na poušti, jakož psáno jest: Chléb s nebe dal jim jísti.
     *49; Ex 16,[4] .14 .15; Nu 11,7 ; Ž 78,24; 1K 10,3
32 Tedy řekl Ježíš: Amen, amen pravím vám: Ne Mojžíš dal vám chléb s nebe, ale Otec můj vám dává ten chléb s nebe pravý.
33 Nebo chléb Boží ten jest, kterýž sstupuje s nebe a dává život světu.
34 A oni řekli jemu: Pane, *dávejž nám chléb ten vždycky.
     *4,15
35 I řekl jim Ježíš: Jáť jsem ten chléb života. Kdož přichází ke mně, nebude nikoli lačněti, a kdož věří ve mne, nebude *žízniti nikdy.
     *7,38; [4,14; Iz 55,1]
36 Ale pověděl jsem vám, anobrž viděli jste mne, +a nevěříte.
     [+12,37]
37 Všecko, +což mi dává Otec, ke mně přijde, a toho, kdož ~ke mně přijde, nevyvrhu ven.
     [+17,9; ~5,40]
38 Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil *vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal.
     *Mt 26,39; Mk 14,36; L 22,42; [J 4,34]
39 Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, *abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den.
     *10,28; 17,12; 18,9
40 A +tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý,~kdož vidí Syna *a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější.
     *37; 3,[15] .16; [6,47 .54; +Mt 7,21]; [~J 6,36]
41 I reptali Židé na něho, že řekl: Já jsem chléb, kterýž jsem s nebe sstoupil.
42 A pravili: Zdaliž tento *není Ježíš, syn Jozefův, jehož my otce i matku známe? Kterak pak dí tento: S nebe jsem sstoupil?
     *Mt 13,55; Mk 6,3; [L 4,22]
43 Tedy odpověděl Ježíš a řekl jim: Nerepcete *vespolek.
     *Pl 3,39
44 Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč *Otec můj, kterýž mne poslal, +přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější.
     *[+]65; Mt 16,17; [+Pís 1,4; Jr 31,3]
45 Psáno *jest v Prorocích: A budou všickni učeni od Boha. Protož každý, kdož slyšel od Otce a naučil se, jdeť ke mně.
     *Iz 54,13; Jr 31,33; Žd 8,11; [Mi 4,2; 1Te 4,9]
46 Ne *že by kdo viděl Otce, jediné ten, kterýž jest od Boha, tenť jest viděl Otce.
     *1,18; Mt 11,27; [L 10,22]
47 Amen, amen pravím vám: Kdož věří *ve mne, máť život věčný.
     *3,16 [.18 .36; 6.35 .40]
48 Jáť jsem ten chléb života.
49 Otcové +vaši jedli mannu na poušti, a ~zemřeli.
     [+Ex 16,15; Nu 11,7; Ž 78,24; 1K 10,3; ~10,5; Žd 3,17 .19]
50 Totoť jest chléb ten s nebe sstupující. Kdožť by koli jej jedl, neumřeť.
51 Jáť jsem +ten chléb živý, jenž jsem s nebe sstoupil. Bude-li kdo jísti ten chléb, živ bude na věky. A chléb, kterýž já dám, tělo mé jest, kteréž já dám za život ~světa.
     [+3,13]; [~Žd 10,5.10]
52 Tedy hádali se Židé vespolek, řkouce: Kterak tento +může dáti nám tělo své jísti?
     [+3,9]
53 I řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Nebudete-li +jísti těla Syna člověka a píti krve jeho, nemáte života v sobě.
     [+40; Mt 26,26; 1K 11,23n]
54 Kdož jí +mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.
     [+4,14]
55 Nebo tělo mé právě jest pokrm, a krev má právě jest nápoj.
56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně +přebývá a já v něm.
     [+15,4 .5]
57 Jakož mne poslal ten živý Otec, a já živ jsem skrze Otce, tak kdož jí mne, i on živ bude skrze mne.
58 Totoť jest ten chléb, +kterýž s nebe sstoupil. Ne ~jako otcové vaši jedli mannu, a zemřeli. Kdož jí chléb tento, živť bude na věky.
     [+3,13; ~1K 10,3.5]
59 Toto mluvil Ježíš v škole, uče v Kafarnaum.
60 Tedy mnozí z učedlníků jeho, slyševše to, řekli: Tvrdáť jest toto řeč. Kdo ji může slyšeti?
61 Ale věda Ježíš sám v sobě, že by proto reptali učedlníci jeho, řekl jim: To vás uráží?
62 Co pak, kdybyste uzřeli Syna člověka, *an vstupuje, kdež prve byl?
     *3,13; Mk 16,19; L 24,51; Sk 1,9; Ef 4,10
63 Duch +jest, jenž obživuje, těloť nic neprospívá. Slova, kteráž já mluvím vám, Duch a život jsou.
     [+2K 3,6]
64 Ale jsouť někteří z vás, ješto nevěří. Nebo +věděl Ježíš od počátku, kdo by byli nevěřící, a *kdo by ho měl zraditi.
     *13,11; [+2,25]
65 I pravil: Protož jsem *vám řekl, že žádný nemůže přijíti ke mně, leč by dáno bylo od Otce mého.
     *44
66 A z toho mnozí z učedlníků jeho odešli zpět, a nechodili s ním více.
67 Tedy řekl Ježíš ke dvanácti: Zdali i vy chcete odjíti?
68 I odpověděl jemu Šimon Petr: Pane, k komu půjdeme? A ty slova +věčného života máš.
     [+63; Sk 5,20]
69 A my jsme uvěřili, a poznali, že jsi ty Kristus, *Syn Boha živého.
     *Mt 16,16; Mk 8,29; L 9,20
70 Odpověděl jim Ježíš: Však jsem já vás +dvanácte vyvolil, a ~jeden z vás ďábel jest.
     [+L 6,13; ~J 8,44]
71 A to řekl o Jidášovi synu Šimona Iškariotského; nebo ten *jej měl zraditi, byv jeden ze dvanácti.
     *18,3; Mt 26,47; Mk 14,43; L 22,47

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]