0 KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 15] [Matouš 16] [Matouš 17]

Evangelium S. Matouše 16
Zahanbil Pán Kristus farizee a saducee, kteříž znamení hledali; 6. vystříhal od učení jejich, 13. ptal se, co o něm smyslí zástupové; 23. Petra zahanbil; 24. a pravé následování sebe vysvětlil.

I přistoupili k němu +farizeové a saduceové, a pokoušejíce, ~prosili ho, aby jim znamení s nebe ukázal.
     12,28; [+]Mk 8,11; J 6,30; [+L 11,29; ~Mt 12,38 ]
2 On pak odpovídaje, řekl jim: Když bývá +večer, říkáte: Jasno bude, nebo se červená nebe.
     [+]L 12,54.55
3 A ráno: Dnes bude nečas, nebo se červená zasmušilé nebe. Pokrytci, způsob zajisté nebe rozsouditi umíte, znamení pak časů nemůžete souditi?
4 Národ zlý a +cizoložný znamení hledá, ale znamení jemu nebude dáno, než toliko znamení *Jonáše proroka. A opustiv je, odšel.
     *[+]12,39; Jon 2,1; [L 11,29.30 ]
5 A přeplavivše se +učedlníci jeho přes moře, zapomenuli vzíti chleba.
     [+]Mk 8,14
6 Ježíš pak řekl jim: *Hleďte a varujte se ~kvasu farizejského a saducejského.
     *L 12,1; [~Ga 5,9; 1K 5,6 ]
7 Oni pak rozjímali mezi sebou, řkouce: Nevzali jsme chleba.
8 A znaje to Ježíš, řekl jim: Co to rozjímáte mezi sebou, +ó malé víry, že jste chlebů nevzali?
     [+6,30 ]
9 Ještě-liž nerozumíte, ani pamatujete na +pět chlebů, jimiž nasyceno bylo pět tisíců lidu, a kolik jste košů drobtů sebrali?
     [+14,17; J 6,9 ]
10 Ani na sedm chlebů, jimiž nasyceno bylo čtyři tísíce lidí, a kolik jste košů drobtů sebrali?
     15,34
11 I kterakž pak nerozumíte, že ne o chlebu mluvil jsem vám, pravě: Varujte se od kvasu farizejského a saducejského?
12 Tedy srozuměli, že neřekl, aby se varovali od kvasu chleba, ale od učení farizeů a saduceů.
13 Přišed +pak Ježíš do krajin Cesaree Filipovy, otázal se učedlníků svých, řka: Kým mne praví lidé býti, mne Syna člověka?
     [+]Mk 8,27; L 9,18
14 A oni řekli: Někteří *Janem Křtitelem, a jiní Eliášem, jiní pak Jeremiášem, aneb jedním z proroků.
     *14,2; Mk 6,14; L 9,7
15 I dí jim: Vy pak kým mne býti pravíte?
16 I odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty jsi *Kristus, Syn Boha živého.
     *J 6,69; [Mt 14,33; Mk 5,7; Sk 8,37; 1J 4,15 ]
17 A odpovídaje Ježíš, řekl mu: Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův; nebo +tělo a krev nezjevilo tobě toho, ale ~Otec můj, kterýž jest v nebesích.
     [+Ga 1,16; Ef 6,12 ]; [~Mt 11,27; 1K 2,10 ]
18 I jáť pravím tobě, že jsi +ty Petr, a na téť skále vzdělám církev svou, a brány ~pekelné nepřemohou jí.
     [+J 1,42.43 ]; [~Ž 46,4; Iz 32,20 ]
19 A tobě dám *klíče království nebeského. A což bys koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.
     *18,18; J 20,23
20 Tedy +přikázal učedlníkům svým, aby žádnému nepravili, že by on byl ten Ježíš Kristus.
     [+17,9; Mk 8,30 ]
21 A od té chvíle +počal Ježíš oznamovati učedlníkům svým, že musí jíti do Jeruzaléma, a mnoho trpěti od starších a předních kněží a od zákonníků, a zabit býti, a třetího dne z mrtvých vstáti.
     [+17,22; Mk 8,31; L 9,22 ]
22 I +odved ho Petr na stranu, počal mu přimlouvati, řka: Odstup to od tebe, Pane, nestaneť se tobě toho.
     [+Mk 8,32 ]
23 Kterýžto obrátiv se, řekl Petrovi: Jdiž +za mnou, satane, ku pohoršení jsi mi; nebo nechápáš těch věcí, kteréž jsou Boží, ale kteréž jsou lidské.
     [+2S 19,22; L 4,8 ]
24 Tedy řekl Ježíš učedlníkům svým: Chce-li kdo +za mnou přijíti, zapřiž sebe sám, a vezmi kříž svůj, a následujž mne.
     [+10,38; Mk 8,34 ]
25 Nebo +kdož by chtěl duši svou zachovati, ztratíť ji; kdož by pak ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji.
     J 12,25 ; [+L 17,33; Mt 10,39 ]
26 Nebo co jest +platno člověku, by pak všecken svět získal, a své duši uškodil? Aneb ~kterou dá člověk odměnu za duši svou?
     [+]Mk 8,36; [+L 9,25; ~Ž 49,9 ]
27 Syn *zajisté člověka přijde v slávě Otce svého s ~anděly svými, a tehdážť ^odplatí jednomu každému podle skutků jeho.
     *24,27; 25,[31].32; [26,64]; ^Ž 62,13; Ř 2,6; [~Mk 8,38 ]
28 Amen pravím vám: Jsou někteří z stojících tuto, kteříž neokusí smrti, až i uzří Syna člověka, přicházejícího v království svém.
     Mk 9,1; L 9,27

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]