KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jonáš 1] [Jonáš 2] [Jonáš 3]

Proroctví Jonáše Proroka 2
pohlcení Jonáše od ryby, 2. modlitba jeho, 3. i chválení Boha za vysvobození. 11. Vyvržení Jonáše na břeh.

I modlil se Jonáš Hospodinu Bohu svému v střevách té ryby,
2 (2:3) A řekl: Z ssoužení svého volal jsem k Hospodinu, a ozval se mi; z břicha hrobu křičel jsem, a vyslyšel jsi hlas můj.
3 (2:4) Nebo jsi mne uvrhl do hlubiny, do prostřed moře, a řeka obklíčila mne; všecka vlnobití tvá i rozvodnění tvá na mne se svalila.
4 (2:5) Bylť jsem již řekl: Vyhnán jsem od očí tvých, ale ještěť pohledím na tvůj svatý chrám.
5 (2:6) Obklíčily mne vody až k duši, propast obklíčila mne, lekno otočilo se okolo hlavy mé.
6 (2:7) Až k spodkům hor dostal jsem se, země závorami svými zalehla mi na věčnost, ty jsi však vysvobodil od porušení život můj, ó Hospodine Bože můj.
7 (2:8) Když se svírala ve mně duše má, na Hospodina jsem se rozpomínal, i přišla k tobě modlitba má do chrámu svatého tvého.
8 (2:9) Kteříž ostříhají marností pouhých, dobroty Boží se zbavují.
9 (2:10) Já pak s hlasem díkčinění obětovati budu tobě; což jsem slíbil, splním. Hojné vysvobození jest u Hospodina.
10 (2:11) Rozkázal pak byl Hospodin rybě té, i vyvrátila Jonáše na břeh.

 


Seznam kapitol knihy Proroctví Jonáše Proroka:

[1] [2] [3] [4]