KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 2] [Matouš 3] [Matouš 4]

Evangelium S. Matouše 3
Svatý Jan Křtitel, předchůdce Páně, kázati počal a křtíti; 13. od něhož také i Kristus Pán jest pokřtěn.

V těch pak dnech přišel Jan Křtitel, káže na poušti Judské,
     Mk 1,4; L 3,3; J 3,23
2 A řka: Pokání +čiňte, nebo přiblížilo se království nebeské.
     [+4,17; Mk 1,15; L 24,47; Sk 2,38 ]
3 Totoť jest zajisté ten Předchůdce předpověděný od *Izaiáše proroka, řkoucího: Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.
     *Iz 40,3 ; Mk 1,3; L 3,4; J 1,23
4 Měl +pak Jan roucho z srstí velbloudových a pás kožený okolo bedr svých, a pokrm jeho byl ~kobylky a med lesní.
     2Kr 1,8 +Za 13,4; ~Lv 11,22 ]
5 Tedy +vycházeli k němu z Jeruzaléma a ze všeho Judstva, i ze vší krajiny ležící při Jordánu,
     [+Mk 1,5; L 3,7 ]
6 A +křtěni byli od něho v Jordáně, vyznávajíce hříchy své.
     [+Sk 19,5.18 ]
7 Uzřev +pak mnohé z farizeů a z saduceů, že jdou k jeho křtu, řekl jim: Pokolení *ještěrčí, i kdo vám ukázal, kterak byste utéci měli budoucího hněvu?
     *[+]L 3,7; [Mt 12,34 ]
8 Protož +čiňte ovoce hodné pokání.
     [+L 3,8 ]
9 A nedomnívejte se, že můžete říkati sami u sebe: *Otce máme Abrahama. Neboť pravím vám, že by mohl Bůh z kamení tohoto vzbuditi syny Abrahamovi.
     *L 3,8; J 8,[33].39; [Sk 13,26; Ř 4,12 ]
10 A jižť jest i sekera k kořenu stromů přiložena. Každý zajisté *strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá.
     *7,19; L 3,9
11 Já křtím *vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm.
     *Mk 1,8 ; L 3,16; J 1,26; Sk 1,5; 11,16; 19,4
12 Jehožto *věječka v ruce jeho, a vyčistíť ^humno své, a ~shromáždí pšenici svou do obilnice, ale plevy páliti bude =ohněm neuhasitelným.
     *L 3,17; ^Mal 3,3; =Žd 10,27; Zj 19,20 ; [~Mt 13,30 ]
13 Tehdy přišel Ježíš od Galilee k Jordánu k Janovi, aby také pokřtěn byl od něho.
     Mk 1,9; L 3,21
14 Ale Jan zbraňoval mu, řka: Mně jest potřebí, abych od tebe pokřtěn byl, a ty pak jdeš ke mně?
15 A odpovídaje Ježíš, dí jemu: Dopusť tak; neboť tak sluší na nás, abychom +plnili všelikou spravedlnost. Tedy dopustil jemu.
     [+5,17 ]
16 A pokřtěn *jsa Ježíš, vystoupil ihned z vody; a aj, +otevřína jsou mu nebesa, a viděl Ducha Božího, sstupujícího jako holubici a přicházejícího na něj.
     *Mk 1,10; L 3,[+21].22 ; J 1,33
17 A aj, zavzněl hlas s +nebe řkoucí: Tentoť *jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.
     *[+]17,5; Mk 1,11; 9,7 ; L 9,35; Ko 1,13; [+]2Pt 1,17; Iz 42,1; [Ž 2,7 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]