0 KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 22] [Matouš 23] [Matouš 24]

Evangelium S. Matouše 23
O zákonících a farizeích marných Božích ctitelích; 13. o způsobu i odplatě jejich za to hrozné, 31. zvláště pak za vraždu svatých proroků.

T edy Ježíš mluvil zástupům a učedlníkům svým,
2 Řka: Na stolici Mojžíšově posadili se zákoníci a farizeové.
3 Protož všecko, +což by koli rozkázali vám zachovávati, zachovávejte a čiňte, ale podle skutků jejich nečiňte; neboť praví, a nečiní.
     [+Mal 2,7 ]
4 Svazujíť *zajisté břemena těžká a nesnesitelná, a vzkládají na ramena lidská, ale prstem svým nechtí jimi ani pohnouti.
     *Iz 10,1; L 11,46; Sk 15,28
5 A všeckyť *ty své skutky činí, aby byli vidíni od lidí. ~Rozšiřují zajisté nápisy své a veliké dělají podolky pláštů svých,
     *Mk 12,38; L 11,39; 20,46; [Mt 6,1n; ~Nu 15,38; Dt 6,8 ]
6 A milují přední místa na večeřích, a první stolice v školách,
7 A pozdravování na trhu, a aby byli nazýváni od lidí: Mistři, mistři.
8 Ale vy *nebývejte nazýváni mistři; nebo jeden jest Mistr ~váš, totiž ^Kristus, vy pak všickni bratří jste.
     *Jk 3,1 ; ^Mt 17,5; 28,19; J 1,18; [~]3,2; 4,29; [~]13,13; [~]20,16; Sk 3,22
9 A otce nenazývejte sobě na zemi; nebo *jeden jest Otec váš, kterýž jest v nebesích.
     *Mal 1,6; [Ef 3,14.15 ]
10 Ani se nazývejte vůdcové; nebo jeden jest vůdce váš Kristus.
11 Ale kdo z vás *větší jest, budeť služebníkem vaším.
     *20,26.[27]
12 Nebo kdož by *se sám povyšoval, bude ponížen; a kdož by se ponížil, bude povýšen.
     *L 14,11; [Jb 22,29; Př 29,23 ]; [L 14,11; Jk 4,6 ]
13 Ale běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, *že zavíráte království nebeské před lidmi; nebo sami tam nevcházíte, ani těm, jenž by vjíti chtěli, vcházeti dopouštíte.
     *L 11,52
14 Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, *že zžíráte domy vdovské, za příčinou dlouhého modlení; protož těžší soud ponesete.
     *Mk 12,40; L 20,47; [Jk 3,1 ]
15 Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že obcházíte moře i zemi, abyste učinili jednoho +novověrce, a když bude učiněn, učiníte jej syna zatracení, dvakrát více, nežli jste sami.
     [+Est 8,17; Mt 23,33 ]
16 Běda vám, +vůdcové slepí, kteříž říkáte: Přisáhl-li by kdo skrze chrám, to nic není; ale kdo by přisáhl skrze zlato chrámové, povinenť jest přísaze dosti činiti.
     [+15,14 ]
17 Blázni a +slepci; nebo co jest většího, zlato-li, čili chrám, kterýž posvěcuje zlata?
     [+2Pt 1,9 ]
18 A přisáhl-li by kdo skrze oltář, nic není; ale kdo by přisáhl skrze ten dar, kterýž jest na něm, povinen jest.
19 Blázni a slepci, i co jest většího, dar-li, +čili oltář, kterýž posvěcuje daru?
     [+Ex 29,37.38 ]
20 A protož kdokoli přisahá skrze oltář, +přisahá skrze něj, i skrze to všecko, což na něm jest .
     [+1Kr 8,31 ]
21 A kdož *přisahá skrze chrám, přisahá skrze něj, i skrze toho, kterýž přebývá v něm.
     *1Kr 8,13; 2Pa 6,2
22 A kdož *přisahá skrze nebe, přisahá skrze trůn Boží, i skrze toho, kterýž na něm sedí.
     *5,34
23 Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že *dáváte desátky z máty a z kopru a z kmínu, a opouštíte to, což těžšího jest v Zákoně, totiž ^soud a milosrdenství a věrnost. Tyto věci měli jste činiti a oněch neopouštěti.
     *L 11,42; ^Mt 9,13; 12,7 ; Oz 6,6; Mi 6,8
24 Vůdcové +slepí, kteříž cedíte komára, velblouda pak požíráte.
     [+15,14 ]
25 Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, *že čistíte po vrchu konvice a mísy, a vnitř plno jest loupeže a nestředmosti.
     *L 11,39.[40; Mt 15,2]
26 Farizee slepče, *vyčisť prve to, což vnitř jest v konvi a v míse, aby i to, což jest zevnitř, bylo čisto.
     *Ř 14,20 ; Tt 1,15
27 Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, nebo jste se připodobnili hrobům zbíleným, kteříž ač se zdadí zevnitř krásní, ale vnitř jsou plní kostí umrlčích i vší nečistoty.
28 Tak i vy zevnitř zajisté zdáte se lidem spravedliví, ale vnitř plní jste pokrytství a nepravosti.
29 Běda vám, *zákoníci a farizeové pokrytci, neboť vzděláváte hroby proroků a ozdobujete hroby spravedlivých,
     *L 11,47
30 A říkáte: Kdybychom byli za dnů otců našich, nebyli bychom účastníci jejich ve krvi proroků.
31 Protož *osvědčujete sami proti sobě, že jste synové těch, kteříž proroky zmordovali.
     *Sk 7,52; [Mt 10,18 ]
32 I vy také naplňte míru otců svých.
33 Hadové, plémě ještěrčí, i jakž byste +ušli odsudku do pekelného ohně?
     [+3,7 ]
34 Protož aj, já *posílám k vám proroky a moudré a učitele, a vy z těch některé ^zmordujete a ukřižujete, a některé z nich ~bičovati budete v školách vašich, a budete je honiti z města do města,
     *10,10; L 11,49; Sk 5,40; ^J 16,2; Sk 7,59 ; [~Mt 10,17 ]
35 Aby přišla na vás všeliká krev spravedlivá, +vylitá na zemi, od *krve Abele spravedlivého, až do ^krve Zachariáše syna Barachiášova, kteréhož jste zabili mezi chrámem a oltářem.
     *[+]Gn 4,8; [+]Žd 11,4; ^2Pa 24,21
36 Amen pravím vám: Přijdou tyto všecky věci na pokolení toto.
37 Jeruzaléme, *Jeruzaléme, mordéři proroků, a kterýž kamenuješ ty, jenž byli k tobě posíláni, kolikrát jsem ~chtěl shromážditi dítky tvé, tak jako slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídla, a %nechtěli jste.
     *L 13,34; [~Iz 31,5; %Ž 81,12.13 ]
38 Aj, +zanecháváť se vám dům váš ~pustý.
     [+1Kr 9,7; ~Ž 69,26 ]
39 Neboť pravím vám, že mne již více nikoli neuzříte od této chvíle, až i díte: Požehnaný, +jenž se béře ve jménu Páně.
     [+21,9; Ž 118,26 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]