KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 2] [Skutkové 3] [Skutkové 4]

Skutkové S. Apoštolů 3
Svatý Petr uzdraviv chromého hned tak narozeného, 12. mnohé kázáním svým vzbudil ku pokání.

P etr pak a Jan spolu vstupovali do chrámu v hodinu modlitebnou +devátou.
     [+10,3]
2 A muž nějaký, *chromý tak narozený z života matky své, nesen byl, kteréhož sázeli na každý den u dveří chrámových, kteréž slouly Krásné, aby prosil za almužnu těch, kteříž vcházeli do chrámu.
     *14,8
3 Ten uzřev Petra a Jana, ani vcházeti měli do chrámu, prosil jich, aby mu almužnu dali.
4 I pohleděv naň Petr s Janem, řekl: Hleď na nás.
5 A on pilně pohleděl na ně, naděje se, že něco vezme od nich.
6 Tedy řekl Petr: Stříbra a zlata nemám, ale což mám, to tobě dám. Ve *jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď.
     *4,10; [3,16; 14,9.10]
7 I *ujav jej za ruku jeho pravou, pozdvihl ho, a hned utvrzeny jsou nohy jeho i kloubové.
     *Mt 8,15; 9,25
8 A zchytiv se, stál, a chodil, a všel s nimi do chrámu, chodě, a poskakuje, a chvále Boha.
9 A viděl jej všecken lid, an chodí a chválí Boha.
10 I +poznali ho, že jest ten, kterýž na almužně sedával u dveří Krásných chrámových. I naplněni jsou strachem a děšením nad tím, což se stalo jemu.
     [+J 9,8]
11 A když se ten uzdravený přídržel Petra a Jana, sběhl se k nim všecken lid *do síňce, kteráž sloula Šalomounova, předěšen jsa.
     *5,12; 1Kr 6,3; J 10,23
12 To viděv Petr, promluvil k lidu: Muži Izraelští, co se divíte tomuto? Anebo co na nás tak pilně hledíte, jako bychom my svou mocí aneb nábožností učinili to, aby tento chodil?
13 Bůh +Abrahamův a Izákův a Jákobův, Bůh ~otců našich, *oslavil Syna svého Ježíše, kteréhož jste vy vydali a odepřeli se před tváří Pilátovou, kterýž ho %soudil býti hodného propuštění.
     *5,[~30]. 31; Fp 2,9; [+Ex 3,6. 15. 16]; [%Mt 27,23; L 23,14]
14 Vy pak svatého a spravedlivého odepřeli jste se a prosili jste za muže vražedníka, aby vám byl dán.
     Mt 27,20; Mk 15,11; L 23,18; J 18,40
15 Ale dárce +života zamordovali jste, kteréhož ~Bůh vzkřísil z mrtvých; čehož *my svědkové jsme.
     *1,8; J 15,27; [+1K 2,8; Sk 5,31; ~2,24]
16 A skrze víru ve jméno jeho, tohoto, kteréhož vy vidíte a znáte, utvrdilo jest jméno jeho a víra, kteráž jest skrze něho, dala jemu celé zdraví toto před obličejem všech vás.
17 Ale nyní, bratří, vím, *že jste to z nevědomí učinili, jako i knížata vaše.
     *J 16,3; 1K 2,8; 1Tm 1,13
18 Bůh pak to, což předzvěstoval skrze ústa *všech proroků, že měl Kristus trpěti, tak jest naplnil.
     *Iz 50,6; 53,4; L 24,[44]. 46
19 Protož *čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši, když by přišli časové ~rozvlažení od tváři Páně,
     *Mt 4,17; [Sk 2,38; ~Dn 7,22.27]
20 A poslal by toho, kterýž vám kázán jest, Ježíše Krista.
21 Kteréhož zajisté musí přijíti nebesa, až do času napravení všech věcí; což byl předpověděl Bůh skrze ústa svých svatých proroků od věků.
22 Mojžíš *zajisté otcům +řekl, že Proroka vám vzbudí Pán Bůh váš z bratří vašich jako mne, ^jehož poslouchati budete ve všem, cožkoli bude mluviti vám.
     *7,37; Dt 18,15.[+ 18]; ^Mt 17,5; Mk 9,7; L 9,35; [+J 1,21.25]
23 A staneť se, že +každá duše, kteráž by neposlouchala toho Proroka, vyhlazena bude z lidu mého.
     [+Dt 18,19; Ž 2,12]
24 Ano i všickni proroci od Samuele a potomních, kteřížkoli mluvili, také jsou o těchto dnech předzvěstovali.
25 Vy *jste synové proroků a synové úmluvy, kterouž učinil Bůh s otci našimi, řka k Abrahamovi: ^V semeni tvém požehnány budou všecky čeledi země.
     *Ř 9,4; ^Gn 12,3; 18,18; 22,18; 26,4; [Ř 15,8; Ga 3,8]
26 Vám *nejprve Bůh, vzbudiv Syna svého Ježíše, poslal ho dobrořečícího vám, ^aby se jeden každý z vás ~odvrátil od nepravostí svých.
     *13,46; ^17,30; [Ř 11,26]

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]