KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Římanům 10] [Římanům 11] [Římanům 12]

Epištola S. Pavla k Římanům 11
Jakož ne všickni Židé zavrženi, 3. tak pohané ne všickni zahrnuti, 17. protož potřebí bázně Boží a pokory. 33. Nebo Bůh jakož v své milosti tak i spravedlnosti jest nestihlý.

P rotož pravím: * Zdali jest Bůh zavrhl lid svůj? Nikoli; nebo i já ~Izraelský jsem, z semene %Abrahamova, z pokolení Beniaminova.
     *Jr 31,37; Ž 94,14; [~2K 11,22; %Ř 9,7]
2 Nezavrhlť jest Bůh lidu svého, kterýž předzvěděl. Zdali nevíte, co Písmo praví o Eliášovi? Kterak se modlí Bohu proti lidu +Izraelskému řka:
     [+1Kr 19,10. 14]
3 Pane, *proroky tvé zmordovali a oltáře tvé rozkopali, já pak zůstal jsem sám, a i méť duše hledají.
     *1Kr 19,10. 18
4 Ale co jemu dí odpověd Boží? Pozůstavil jsem sobě sedm tisíců mužů, kteříž neskláněli kolen před Bálem.
5 Takť i nyní +ostatkové podle vyvolení jdoucího z pouhé milosti Boží zůstali,
     [+9,27]
6 A poněvadž z *milosti, tedy ne z skutků, sic jinak milost již by nebyla milost. Pakli z skutků, tedy již není milost, jinak skutek nebyl by skutek.
     *Dt 9,4.[+ 5; Ř 3,28; Ef 2,8]
7 Což tedy? Čeho hledá Izrael, toho jest nedošel, ale vyvolení došli toho, jiní pak zatvrzeni jsou,
     9,31
8 (Jakož psáno *jest: Dal jim Bůh ducha zkormoucení, oči, aby neviděli, a uši, aby neslyšeli,) až do dnešního dne.
     *Iz 6,9.10; 29,10; Ez 12,2; Mt 13,[13]. 14; Mk 4,12; L 8,10; J 12,40; Sk 28,26
9 A David *dí: Budiž jim stůl jejich osidlem a pastmi a pohoršením i spravedlivým odplacením.
     *Ž 69,23.[ 24]
10 Zatmětež se oči jejich, ať nevidí, a hřbet jejich vždycky shýbej.
11 A z toho pravím: Tak-liž jsou pak Židé klesli, aby docela padli? Nikoli, +ale jejich klesnutím spasení ~přiblížilo se pohanům, aby je tak Bůh k závidění přivedl.
     [+Sk 13,46; ~L 21,24]
12 A poněvadž pak jejich pád jest bohatství světa a zmenšení jejich jest bohatství pohanů, +čím více plnost jich?
     [+9,27; Oz 1,10]
13 Vámť zajisté pravím *pohanům, jelikož jsem já +apoštol pohanský, přisluhování mé oslavuji,
     *1,6; [+]Sk 9,15; 13,2; 22,21; [+]Ga 1,16; 2,8; Ef 3,8; [+]1Tm 2,7; 2Tm 1,11
14 Zda bych jak k +závidění vzbuditi mohl ty, jenž jsou tělo mé, a k spasení přivésti aspoň některé z nich.
     [+10,19]
15 Nebo kdyžť zavržení jich jest smíření světa, co pak bude zase jich přijetí, než život z mrtvých?
16 Poněvadž prvotiny svaté jsou, takéť svaté jest i těsto; a jest-liť kořen svatý, tedy i ratolesti.
17 Žeť jsou pak +některé ratolesti vylomeny, a ty, byv planou olivou, vštípen jsi místo nich a učiněn jsi účastník kořene i tučnosti *olivy.
     *[+]Jr 11,16
18 Proto ty se nechlub proti ratolestem. Pakli se chlubíš, věz, že ne ty kořen neseš, ale kořen tebe.
19 Pakli díš: Vylomeny jsou ratolesti, abych já byl vštípen,
20 Dobře pravíš. Pro nevěru +vylomeny jsou, ale ty věrou stojíš. Nebudiž vysokomyslný, ~ale boj se.
     [+1K 10,11. 12]; [~Iz 66,2; Fp 2,12]
21 Nebo poněvadž Bůh +ratolestem přirozeným neodpustil, věz, žeť by ani tobě neodpustil.
     [+2Pt 2,4.5]
22 A protož viz dobrotivost i zuřivost Boží. K těm zajisté, kteříž padli, zuřivost, ale k tobě dobrotivost, ač +budeš-li trvati v dobrotě. Sic jinak i ty vyťat budeš.
     [+J 15,2; 1K 15,2]
23 Ano i oni, jestliže nezůstanou v nevěře, zase vštípeni budou. *Mocenť jest zajisté Bůh zase vštípiti je.
     *2K 3,16
24 Nebo poněvadž ty vyťat jsi z přirozené plané olivy a proti +přirození vštípen jsi v dobrou olivu, čím více pak ti, kteříž podle přirození jsou z dobré olivy, vštípeni budou v svou vlastní olivu.
     [+Jr 11,16]
25 Neboť nechci, bratří, abyste nevěděli tohoto tajemství, (abyste nebyli sami u sebe moudří,) že zatvrdilost tato zčástky přihodila se Izraelovi, *dokudž by nevešla plnost pohanů.
     *L 21,24
26 A takť +všecken Izrael spasen bude, jakož ~psáno jest: *Přijde z %Siona vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od Jákoba.
     *[~]Iz 59,20; [%]Ž 14,7; [+2K 3,16]
27 A *tatoť bude smlouva má s nimi, když ~shladím hříchy jejich.
     *Iz 27,9; Jr 31,33; Žd 8,8; 10,16; [~Mi 7,18]
28 A tak s strany evangelium jsouť nepřátelé pro vás, ale podle vyvolení jsou milí pro otce svaté.
29 Darů +zajisté svých a povolání Bůh nelituje.
     [+2Tm 2,13]
30 Nebo *jakož i vy někdy jste nebyli poslušni Boha, ale nyní milosrdenství jste došli pro jejich nevěru,
     *Ef 2,2
31 Tak i oni nyní neuposlechli, aby pro učiněné vám milosrdenství i oni také milosrdenství dosáhli.
32 Zavřel zajisté +Bůh všecky v nevěře, aby se ~nade všemi smiloval.
     [+3,9; Ga 3,22; ~Ž 145,9]
33 Ó hlubokosti +bohatství i moudrosti i umění Božího! Jak jsou ~nezpytatelní soudové jeho a nevystižitelné cesty jeho!
     [+Jb 11,7; Ž 36,7; ~1K 2,16]
34 Nebo *kdo jest poznal mysl Páně? Aneb kdo jemu ~radil?
     *Iz 40,13; 1K 2,16; [+Jb 36,22; Ž 92,6; Jr 23,18; ~Iz 40,13]
35 Nebo kdo *prve dal jemu, a budeť mu odplaceno?
     *Jb 41,2
36 Nebo z *něho a ~skrze něho a %v něm jsou všecky věci, $jemuž ^sláva na věky. Amen.
     *1K 8,6; ^Ř 16,27; [~Ž 33,6; J 1,3]; [%Ko 1,17; $2Tm 4,18]

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Římanům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]