0 KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 12] [Matouš 13] [Matouš 14]

Evangelium S. Matouše 13
Kristus Pán zástupy uče z lodí, 3. sedmero podobenství předložil, 54. a že prorok v své vlasti není vzácný, osvědčil.

A v ten +den vyšed Ježíš z domu, sedl podle moře.
     [+]Mk 4,1; L 8,4
2 I sešli se k němu zástupové mnozí, takže vstoupiv na lodí, seděl, všecken pak zástup stál na břehu.
3 I mluvil +jim mnoho v podobenstvích, řka: Aj, ~vyšel rozsevač, aby rozsíval.
     [+Mk 4,2; L 8,4; ~Za 6,12 ]
4 A když on rozsíval, některá seménka padla podle cesty, a přiletěli ptáci, i szobali je.
5 Jiná pak padla na místa skalnatá, kdežto +neměla mnoho země; a rychle vzešla, protože neměla hlubokosti země.
     [+L 8,5 ]
6 Ale když slunce vzešlo, uvadla, a že neměla kořene, uschla.
7 Jiná pak padla v trní; i vzrostlo trní, a udusilo je.
8 A jiná padla v zemi dobrou; i vydalo užitek, některé stý, jiné šedesátý a jiné třidcátý.
9 Kdo má uši +k slyšení, slyš.
     [+11,15; Mk 7,16 ]
10 Tedy *přistoupivše učedlníci, řekli jemu: Proč jim v podobenstvích mluvíš?
     *Mk 4,10; L 8,9
11 On pak odpověděv, řekl jim: Nebo +vám dáno jest znáti tajemství království nebeského, ale jim není dáno.
     [+11,25; 16,17 ]
12 (Nebo kdož *má, bude jemu dáno a rozhojníť se; ale kdož nemá, i to, což má, bude od něho odjato.)
     *25,29; Mk 4,25 ; L 8,18; 19,26
13 Protoť v podobenstvích mluvím jim, že vidouce nevidí, a slyšíce neslyší, ani rozumějí.
14 A plní se na nich *proroctví Izaiáše, řkoucí: Ušima uslyšíte, ale nesrozumíte; a hledíce, hleděti budete, ale neuzříte.
     *Iz 6,9.[10]; Ez 12,2; Mk 4,12; L 8,10; J 12,40; Sk 28,26 ; Ř 11,8; 2K 4,3
15 Nebo ztučnělo jest srdce lidu tohoto, a ušima těžce slyšeli a oči své zamhouřili, aby snad někdy neuzřeli očima a ušima neslyšeli a srdcem nesrozuměli, a neobrátili se, a abych jich neuzdravil.
16 Ale oči vaše +blahoslavené jsou, že vidí, i uši vaše, že slyší.
     L 10,23; [+Mt 16,17 ]
17 Amen zajisté pravím vám, že mnozí +proroci a spravedliví žádali viděti to, což vy vidíte, a neviděli, a slyšeti to, což vy slyšíte, a neslyšeli.
     1Pt 1,10; [+L 10,24 ]
18 Vy tedy +slyšte podobenství rozsevače.
     Mk 4,13.[+14] ; L 8,11
19 Každý, kdož slyší slovo království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, což jest vsáto v srdce jeho. To jest ten, kterýž podle cesty vsát jest.
20 Ale v skalnatou zemi vsátý, ten jest, kterýž slyší slovo, a hned je +s radostí přijímá.
     [+Iz 58,2; J 5,35 ]
21 Než +nemá v sobě kořene, ale jest časný, a když přichází soužení nebo protivenství pro slovo, hned se horší.
     [+Ef 3,17.18 ]
22 Ale mezi +trní vsátý, ten jest, kterýž slyší slovo Boží, ~ale pečování tohoto světa a %oklamání zboží udušuje slovo, i bývá učiněno bez užitku.
     [+Jr 4,3; ~1Tm 6,9; %Mt 19,22 ]
23 V dobrou pak zemi vsátý, ten jest, kterýž slyší slovo a rozumí, i ovoce nese a vydává, +některé zajisté stý, a jiné šedesátý, jiné pak třidcátý.
     [+Gn 26,12 ]
24 Jiné podobenství předložil jim, řka: Podobno jest království nebeské člověku, rozsívajícímu dobré semeno na poli svém.
25 Když pak lidé zesnuli, přišel nepřítel jeho a nasál koukole mezi pšenici a odšel.
26 A když vzrostla bylina a užitek přinesla, tedy ukázal se i koukol.
27 I přistoupivše služebníci hospodáře toho, řekli jemu: Pane, všaks dobrého semene nasál na poli svém, kdeže se pak vzal koukol?
28 A on řekl jim: Nepřítel člověk to učinil. Služebníci pak řekli mu: Chceš-liž, tedy půjdeme a +vytrháme jej?
     [+40.41 ]
29 On pak odpověděl: Nikoli, abyste trhajíce koukol, spolu s ním nevytrhali pšenice.
30 Nechte, ať obé spolu +roste až do žni. A v čas žni dím žencům: Vytrhejte nejprv koukol a svažte jej v snopky k spálení, ale pšenici shromažďte do stodoly mé.
     [+2Tm 2,24 ]
31 Jiné podobenství předložil jim, řka: Podobno +jest království nebeské zrnu horčičnému, kteréž vzav člověk, vsál na poli svém.
     Mk 4,30.[+31]; L 13,19
32 Kteréžto zajisté nejmenší jest mezi všemi semeny, když pak vzroste, větší jest všech bylin, a bývá strom, takže ptactvo nebeské přiletíce, hnízda sobě dělají na ratolestech jeho.
33 Jiné podobenství mluvil jim, řka: Podobno jest království +nebeské *kvasu, kterýž vzavši žena, zadělala ve třech měřicích mouky, až by zkysalo všecko.
     *[+]L 13,21; [+Gn 18,6 ]
34 Toto všecko mluvil Ježíš *v podobenstvích k zástupům, a bez podobenství nemluvil jim,
     *Mk 4,33
35 Aby se naplnilo povědění skrze proroka, *řkoucího: Otevru v podobenstvích ústa svá, vypravovati budu skryté ~věci od založení světa.
     *Ž 78,2; [~Ř 16,25 ]
36 Tedy rozpustiv zástupy, šel do domu Ježíš. I přistoupili k němu učedlníci jeho, řkouce: +Vylož nám podobenství o koukoli toho pole.
     [+15,15 ]
37 On pak odpovídaje, řekl jim: Rozsevač dobrého semene jestiť Syn člověka.
38 A +pole jest tento svět, dobré pak símě jsouť synové království, ale koukol jsou ~synové toho zlostníka.
     [+1K 3,9 ]; [~J 8,44; Mt 13,19 ]
39 A *nepřítel, kterýž jej rozsívá, jestiť ďábel, ale ~žeň jest skonání světa, a ženci jsou andělé.
     *[~]Zj 14,15 ; [Gn 3,15; ~Jl 3,13 ]
40 Protož jakož vytrhávají koukol a ohněm spalují, takť bude při skonání světa tohoto.
41 Pošle Syn člověka +anděly své, i vyberouť z království jeho všecka pohoršení, i ty, kteříž činí nepravost,
     [+24,31 ]
42 A uvrhouť je do peci ohnivé. Tamť bude *pláč a škřipení zubů.
     *8,12; 22,13; 25,30; L 13,28
43 A tehdážť *spravedliví stkvíti se budou jako slunce v království Otce svého. Kdo má uši k slyšení, slyš.
     *Dn 12,3 ; 1K 15,41
44 Opět podobno jest království nebeské pokladu skrytému v poli, kterýž nalezna člověk, skrývá, a radostí pro něj odejde a +prodá všecko, což má, a koupí pole to.
     [+16,24; Fp 3,7 ]
45 Opět podobno jest království nebeské člověku kupci, hledajícímu dobrých perel.
46 Kterýž *nalezna jednu velmi drahou perlu, odšel a prodal všecko, což měl, a koupil ji.
     *Fp 3,7
47 Opět podobno jest království nebeské vrši puštěné do moře a ze všelikého plodu shromažďující;
48 Kteroužto, když naplněna byla, vytáhše na břeh a sedíce, vybírali, což dobrého bylo, v nádoby své, a což bylo zlého, preč zamítali.
49 Takť bude při skonání světa. Vyjdou +andělé a oddělí zlé z prostředku spravedlivých,
     [+25,32 ]
50 A uvrhou je do peci ohnivé. Tamť bude pláč a škřipení zubů.
     J 13,42
51 Potom dí jim Ježíš: Srozuměli-li jste tomuto všemu? Řekli jemu: I ovšem, Pane.
52 On pak řekl jim: Protož každý učitel umělý v království nebeském podoben jest člověku +hospodáři, kterýž vynáší z pokladu svého nové i staré věci.
     [+Pís 7,13]
53 I stalo se, když +dokonal Ježíš podobenství tato, bral se odtud.
     [+L 4,16 ]
54 A přišed do vlasti své, učil je v školách jejich, takže se velmi divili, řkouce: Odkud má tento moudrost tuto a moc tuto?
     Mk 6,1; L 4,16
55 Zdaliž *tento není +syn tesařův? a zdaliž matka jeho neslove Maria a ~bratří jeho Jakub a Jozes a Šimon a Judas?
     *J 6,42; [+Mk 6,3; Mt 12,46 ]
56 A sestry jeho zdaliž také všecky u nás nejsou? Odkudž tedy má tyto všecky věci?
57 I +zhoršili se na něm. A Ježíš řekl: Není ~prorok beze cti, než v své vlasti a v domu svém.
     [~]J 4,44; [+Mt 11,6 ]; [~Mk 6,4; L 4,24 ]
58 I +neučinil tu mnoho divů, pro nevěru ~jejich.
     [+Mk 6,5 ]; [~Mt 17,20]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]