0 KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 17] [Matouš 18] [Matouš 19]

Evangelium S. Matouše 18
Učí pokoře Kristus Pán; 10. vystříhá od pohoršování maličkých. 15. Řád kázně pravý ukazuje; 21. a pokorně prosícím aby odpuštěno bylo, velí; 23. i příkladem utěšeným to vysvětluje.

V ten čas přistoupili učedlníci k Ježíšovi, řkouce: Kdo pak jest větší +v království nebeském?
     Mk 9,33.[+34]; L 9,46; 22,24 ; [+Mt 15,19 ]
2 A zavolav +Ježíš pacholete, postavil je uprostřed nich,
     [+Mk 9,36 ]
3 A řekl: Amen pravím vám: Neobrátíte-li se a +nebudete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete do království nebeského.
     [+19,14; Mk 10,15 ]
4 Protož kdož by se koli ponížil jako pacholátko toto, tenť jest +větší v království nebeském.
     [+1Pt 5,6 ]
5 A kdož by koli přijal +pacholátko takové ve jménu mém, mneť přijímá.
     [+10,40 ]
6 Kdo by pak +pohoršil jednoho z maličkých těchto věřících ve mne, lépe by jemu bylo, aby zavěšen byl žernov osličí na hrdlo jeho, a pohřížen byl do hlubokosti mořské.
     [+]Mk 9,42; L 17,1
7 Běda světu pro pohoršení. Ačkoli musí to *býti, aby přicházela pohoršení, ale ~však běda člověku, skrze něhož přichází pohoršení.
     *1K 11,19; [2Te 2,11; ~Mt 26,24 ]
8 Protož jestliže *ruka tvá anebo noha tvá pohoršuje tě, utniž ji a vrz od sebe. Lépe jest tobě do života vjíti kulhavému anebo bezrukému, nežli dvě ruce aneb dvě noze majícímu uvrženu býti do věčného ohně.
     *5,30; Mk 9,43
9 A pakli oko tvé pohoršuje tebe, +vylup je a vrz od sebe. Lépe jest tobě jednookému do života vjíti, nežli obě oči majícímu uvrženu býti do pekelného ohně.
     [+5,29 ]
10 Viztež, abyste nepotupovali ani jednoho z maličkých těchto. Neboť pravím vám, že *andělé jejich v nebesích vždycky vidí tvář Otce mého, kterýž v nebesích jest.
     *Ž 34,8
11 Nebo přišel +Syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo.
     [+]L 19,10; [+1Tm 1,15 ]
12 Co se vám zdá? Kdyby některý člověk měl +sto ovec, a zbloudila by jedna z nich, zdaliž nenechá devadesáti devíti, a jda na hory, nehledá té pobloudilé?
     [+]L 15,4
13 A nahodí-liť mu se nalézti ji, amen pravím vám, že se radovati bude nad ní více, než nad devadesáti devíti nepobloudilými.
14 Takť není +vůle před Otcem vaším, kterýž jest v nebesích, aby zhynul jeden z maličkých těchto.
     [+2Pt 3,9 ]
15 Zhřešil-li by pak proti tobě bratr tvůj, jdi a *potresci ho mezi sebou a jím samým. Uposlechl-li by tebe, získal ~jsi bratra svého.
     *Lv 19,17; [Př 17,10 ]; L 17,3; [~]Jk 5,19.[20]
16 Jestliže by pak neuposlechl, přijmi k sobě jednoho anebo dva, aby v ústech *dvou nebo tří svědků stálo každé slovo.
     *Dt 17,6; 19,15; J 8,17; 2K 13,1; Žd 10,28
17 Pakliť by jich neuposlechl, +pověz církvi. Jestliže pak i církve neuposlechne, budiž tobě jako *pohan a publikán.
     *1K 5,5; 2K 6,14; [Ř 16,17 ]; 2Te 3,14; [+1Tm 5,20 ]
18 Amen pravím vám: *Cožkoli svížete na zemi, budeť svázáno i na nebi; a cožkoli rozvížete na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.
     *16,19; J 20,23
19 Opět pravím vám: +Jestliže by dva z vás svolili se na zemi o ~všelikou věc, za kterouž by koli prosili, staneť se jim od Otce mého nebeského.
     [+Mk 11,24; ~1J 3,22; Jk 5,16 ]
20 Nebo kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem *já uprostřed nich.
     *L 24,15.[36; Mt 28,20]
21 Tedy přistoupiv k němu Petr, řekl: Pane, kolikrát zhřeší proti mně bratr můj, a odpustím jemu? Do sedmilikrát?
22 I dí mu Ježíš: Nepravím tobě až do +sedmikrát, ale až do sedmdesátikrát sedmkrát.
     [+L 17,4 ]
23 A protož podobno jest království nebeské člověku králi, kterýž chtěl +počet klásti s služebníky svými.
     [+Jb 9,1.2 ]; [Ž 143,2 ]
24 A když počal počtu klásti, podán mu jeden, kterýž byl dlužen deset tisíců hřiven.
25 A když neměl čím zaplatiti, kázal jej pán jeho prodati, i ženu jeho i děti i všecko, což měl, a zaplatiti.
26 Tedy padna služebník ten, prosil ho, řka: Pane, poshověj mi, a všeckoť zaplatím tobě.
27 I +slitovav se pán nad služebníkem tím, propustil ho a ~dluh jemu odpustil.
     [+Ex 4,6.7]; ~L 7,42 ]
28 Vyšed pak služebník ten, nalezl jednoho z spoluslužebníků svých, kterýž mu byl dlužen sto peněz, a chopiv se ho, hrdloval se s ním, řka: Zaplať mi, cos dlužen.
29 Tedy padna spoluslužebník ten k nohám jeho, prosil ho, řka: Poshověj mi, a všeckoť zaplatím tobě.
30 On pak nechtěl, ale odšed, dal jej do žaláře, dokudž by nezaplatil dluhu.
31 Tedy vidouce spoluslužebníci, co se dálo, zarmoutili se velmi; a šedše, pověděli pánu svému všecko, co se bylo stalo.
32 Tehdy povolav ho pán jeho, dí mu: Služebníče zlý, všecken ten tvůj dluh odpustil jsem tobě, nebs mne prosil.
33 Zdaližs i +ty neměl se smilovati nad spoluslužebníkem svým, jako i já smiloval jsem se nad tebou?
     [+Jk 2,13 ]
34 I +rozhněvav se pán jeho, dal jej katům, dokudž by nezaplatil všeho, což mu byl dlužen.
     [+5,25.26 ]
35 Takť i *Otec můj nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte jeden každý bratru svému z srdcí vašich jejich provinění.
     *6,15; Mk 11,[25].26; Jk 2,13

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]