KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Marek 9] [Marek 10] [Marek 11]

Evangelium S. Marka 10
Otázku Pán, slušelo-li by ženu propustiti, zpravil, 13. dítek maličkých k sobě nésti nehájil, 23. bohatým že nesnadno do království Božího, svědčil, 38. učedlníky své, kteříž povýšení žádali, poníženosti učil, 46. a slepého uzdravil.

A vstav odtud, +přišel do končin Judských skrze krajinu za Jordánem ležící. I sešli se k němu zase zástupové, a jakž obyčej měl, opět je učil.
     [+Mt 19,1 ]
2 Tedy přistoupivše farizeové, otázali se ho: Sluší-li muži ženu propustiti? pokoušejíce ho.
     Mt 19,3
3 On pak odpovídaje, řekl jim: Co vám přikázal Mojžíš?
4 Kteřížto řekli: *Mojžíš dopustil lístek zapuzení napsati a propustiti.
     *Dt 24,1; Mt 5,31; 19,7; L 16,18 ; [Jr 3,1; Mt 1,19; 5,31 ]
5 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Pro tvrdost srdce vašeho napsal vám Mojžíš to přikázání.
6 Ale *od počátku stvoření muže a ženu učinil je Bůh.
     *Gn 1,27; 2,24
7 Protoť +opustí člověk otce svého i matku, a přídržeti se bude ženy své.
     [+Gn 2,24; Ef 5,31 ]
8 I budou dva *jedno tělo. A tak již nejsou dva, ale jedno tělo.
     *1K 6,16; Ef 5,31
9 Protož což Bůh spojil, +člověk nerozlučuj.
     [+Mt 19,6 ]; [1K 7,10.11 ]
10 A v domu opět učedlníci jeho otázali se ho o též věci.
11 I dí jim: *Kdož by koli propustil manželku svou a jinou pojal, cizoloží a hřeší proti ní.
     *Mt 5,32; 19,9 ; L 16,18; 1K 7,10
12 A jestliže by žena propustila muže svého a za jiného se vdala, cizoloží.
13 Tedy +přinášeli k němu dítky, aby se jich dotýkal. Ale učedlníci přimlouvali těm, kteříž je nesli.
     [+Mt 19,13 ]
14 To viděv Ježíš, nelibě to nesl, a řekl jim: Nechtež *dítek jíti ke mně a nebraňtež jim, nebo takovýchť jest království Boží.
     *Mt 19,14; L 18,16
15 Amen pravím vám: Kdož by koli nepřijal království Božího *jako dítě, nikoliť do něho nevejde.
     *1K 14,20; 1Pt 2,1.2 ; [Mt 18,3 ]
16 A bera je na lokty své a vzkládaje na ně ruce, požehnání jim dával.
17 Potom když vyšel na cestu, přiběhl jeden, a poklekna před ním, otázal se ho, řka: Mistře +dobrý, co učiním, abych života věčného dědičně došel?
     [+Mt 19,16; L 18,18 ]
18 I řekl mu Ježíš: Co +mne nazýváš dobrým? ~Žádný není dobrý, než sám toliko Bůh.
     [~]Mt 19,17; L 18,19; [+J 5,40.41.43 ]
19 Přikázání umíš: *Nezcizoložíš, nezabiješ, neukradneš, nevydáš falešného svědectví, neoklamáš, cti otce svého i matku.
     *Ex 20,[12].13; Dt 5,7; Ř 13,9
20 A on odpověděv, řekl jemu: Mistře, toho všeho jsem ostříhal od své mladosti.
21 Tedy Ježíš pohleděv na něj, zamiloval ho, a řekl mu: Jednohoť se nedostává. Jdi, a *cožkoli máš, prodej, a dej chudým, a budeš míti +poklad v nebi; a pojď, následuj mne, ^vezma kříž svůj.
     *Mt 6,20; 19,21; L 12,33; 16,9; 1Tm 6,19 ; ^Mk 8,34; Mt 16,24; L 9,23; [+Mt 10,38 ]
22 On pak zarmoutiv se pro to slovo, odšel, truchliv jsa; nebo měl mnohá zboží.
23 A pohleděv vůkol Ježíš, dí učedlníkům svým: Aj jak *nesnadně ti, jenž statky mají, vejdou do království Božího.
     *Mt 19,23; L 18,24; [Jb 31,24; Př 11,28];
24 Tedy učedlníci užasli se nad řečmi jeho. Ježíš pak zase odpověděv, dí jim: Synáčkové, kterak nesnadné jest *doufajícím v statek do království Božího vjíti.
     *Př 11,28; [Ž 62,11 ]
25 Snáze +jest velbloudu skrze jehelní ucho projíti, nežli bohatému vjíti do království Božího.
     [+Mt 19,24; L 18,25 ]
26 Oni pak více se děsili, řkouce mezi sebou: I kdož může spasen býti?
27 A pohleděv na ně Ježíš, dí: U lidíť jest nemožné, ale ne u Boha; nebo *u Boha všecko možné jest.
     *Jb 42,2; Za 8,6 ; Mt 19,26; L 1,37; 18,27; [Jr 32,17.27 ]
28 I počal Petr mluviti k němu: Aj, my opustili jsme *všecko a šli jsme za tebou.
     *Mt 4,20; 19,27; L 5,28; 18,28
29 Odpověděv pak Ježíš, řekl: Amen pravím vám, žádného není, ješto by opustil dům, neb bratří, nebo sestry, neb otce, nebo matku, nebo manželku, nebo syny, nebo rolí pro mne a pro evangelium,
30 Aby nevzal stokrát tolik nyní v času tomto domů a bratrů a sestr a matek a synů a rolí s protivenstvím, a v budoucím věku život věčný.
31 Mnozíť zajisté byvše první, budou poslední, a poslední první.
     Mt 19,30; 20,16; L 13,30
32 Byli pak na cestě, jdouce +do Jeruzaléma, a Ježíš šel napřed. I byli předěšeni, a jdouce za ním, báli se. Tedy pojav Ježíš opět dvanácte, počal jim praviti, co se jemu má státi,
     [+Mt 20,17; L 18,31 ]
33 Řka: *Aj, vstupujeme do Jeruzaléma, a Syn člověka vydán bude předním kněžím a zákoníkům, i odsoudí jej na smrt, a vydadí jej pohanům.
     *8,31; Mt 16,21; 17,22; L 9,22; 18,31; [J 18,32 ]
34 Kteřížto posmívati se budou jemu, a ubičují ho, a uplijí a zabijí jej, ale třetího dne z mrtvých vstane.
35 Tedy *přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, řkouce: Mistře, chceme, zač bychom koli prosili tebe, abys učinil nám.
     *Mt 20,20
36 On pak řekl jim: Co chcete, abych vám učinil?
37 I řekli jemu: *Dej nám, abychom jeden na pravici tvé a druhý na levici tvé seděli v slávě tvé.
     *L 9,46
38 Ježíš pak řekl jim: +Nevíte, zač prosíte. Můžete-li píti kalich, kterýž já piji, a *křtíti se křtem, kterýmž já se křtím?
     *L 12,50; [+Mt 20,22; Ř 8,26 ]
39 A oni řekli jemu: Můžeme. A Ježíš řekl jim: Kalich zajisté, kterýž já piji, píti budete, a křtem, kterýmž já se křtím, křtěni budete,
40 Ale seděti na pravici mé, nebo na levici mé, neníť má věc dáti vám, ale dánoť bude, kterýmž *připraveno jest.
     *Mt 25,34
41 A uslyšavše to jiných deset, +počali se hněvati na Jakuba a na Jana.
     [+Mt 20,24; L 22,25n ]
42 Ale Ježíš povolav jich, řekl jim: Víte, +že ti, kteříž sobě zalibují vládnouti nad národy, *panujíť nad nimi; a kteříž velicí u nich jsou, moc provozují nad nimi.
     *[+]L 22,25 ; [+Mt 20,25 ]
43 Ne takť bude mezi vámi. Ale kdožkoli chtěl by mezi vámi býti veliký, budiž váš služebník.
     Mt 20,26
44 A kdožkoli +z vás chtěl by býti přední, budiž služebník všech.
     [+9,35; 1Pt 5,3]
45 Nebo *i Syn člověka nepřišel, aby mu sloužili, ale ~aby on sloužil, a aby dal duši %svou na ^vykoupení za mnohé.
     *J 13,5 ; Fp 2,7; ^Ž 111,9; 130,7; Iz 59,20; Mt 20,28; Ř 3,24 ; 1K 1,30; 6,20; 7,23; [%]Ef 1,7; Ko 1,14; 1Tm 2,6; Žd 9,12 ; 1Pt 1,18; Zj 5,9; [%Iz 53,10; ~J 13,14 ]
46 Tedy přišli do Jericho, a když vycházel on z Jericha, i učedlníci jeho a zástup mnohý, Timeův syn, Bartimeus slepý, seděl podle cesty, žebře.
     Mt 20,29; L 18,35
47 A když uslyšel, že by to byl Ježíš Nazaretský, počal volati a říci: Ježíši, synu Davidův, smiluj +se nade mnou.
     [+L 17,13 ]
48 I přimlouvali mu mnozí, aby mlčel. Ale on mnohem více volal: Synu Davidův, smiluj se nade mnou.
49 Tedy zastaviv se Ježíš, kázal ho zavolati. I zavolali toho slepého, řkouce jemu: Dobré mysli buď, vstaň, volá tě.
50 On pak povrh plášť svůj, a zchopiv se, šel k Ježíšovi.
51 I odpověděv Ježíš, dí jemu: Co chceš, ať učiním? A slepý řekl jemu: +Mistře, ať ~vidím.
     [+J 20,16; ~Mt 20,33 ]
52 Tedy Ježíš řekl mu: Jdi, víra tvá tě uzdravila. A on hned prohlédl, a šel cestou za Ježíšem.

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Marka:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]