KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 11] [Lukáš 12] [Lukáš 13]

Evangelium S. Lukáše 12
Učí Kristus Pán kvasu zákoníků se vystříhati; 4. Boha se báti samého; 8. pravdu vyznávati; 15. vystříhá od lakomství a nezřízené péče; 33. napomíná k skládání pokladů v nebi, 35. a k bedlivému každé hodiny svého příští očekávání; 49. praví, že oheň pustiti chce, 50. křtem že se má křtíti; 54. učí soudu, prozřetelnosti, 58. a pokoji s bližními.

vtom, když mnozí zástupové scházeli se, takže jedni druhé velmi tlačili, počal mluviti k učedlníkům svým: *Nejpředněji se varujte od kvasu farizeů, jenž jest pokrytství.
     *Mt 16,6 ; Mk 8,15
2 Neboť *nic není skrytého, což by nemělo býti zjeveno; ani jest co tajného, ješto by nemělo býti zvědíno.
     *8,17; Jb 12,22 ; Mt 10,26; Mk 4,22
3 Protož to, co jste pravili ve tmách, bude na světle slyšáno, a co jste sobě v uši šeptali v pokojích, hlásánoť bude na střechách.
4 Pravím pak vám přátelům svým: Nestrachujte *se těch, jenž tělo zabíjejí, a potom nemají, co by více učinili.
     *Iz 51,7 ; Jr 1,8; Mt 10,28; [1Pt 3,14]
5 Ale ukážiť vám, koho se máte báti: Bojte se toho, kterýžto, když zabije, má moc uvrci do pekelného ohně. Jistě, pravím vám, toho se bojte.
6 Zdaliž +neprodávají pět vrabců za dva haléře? Avšak ani jeden z nich není v zapomenutí před Bohem.
     [+Mt 10,29]
7 Nýbrž i *vlasové hlavy vaší všickni zečteni jsou. Protož nebojtež se, mnohemť vy vrabce převyšujete.
     *21,18; 1S 14,45 ; Sk 27,34; [2S 14,11; 1Kr 1,52; Mt 10,30]
8 Pravímť pak vám: *Každý kdož by koli vyznal mne před lidmi, i Syn člověka vyzná jej před anděly Božími.
     *Mt 10,32; Zj 3,5 ; [L 9,26]
9 Kdož by mne pak *zapřel před lidmi, zapřínť bude před anděly Božími.
     *9,26; Mk 8,38; 2Tm 2,12; 1J 2,23
10 A každý *kdož dí slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ^ale tomu, kdož by se Duchu svatému rouhal, nebudeť odpuštěno.
     *1Kr 2,25; Mt 12,31; Mk 3,28; [Žd 10,26 ]; ^Nu 15,35; 1J 5,16
11 Když +pak vás *voditi budou do škol a k vladařům a k mocným, nepečujte, kterak aneb co byste odpovídali, aneb co byste mluvili.
     *[+]21,14; [+]Mt 10,19; [+]Mk 13,11
12 Duch svatý zajisté naučí vás v tu hodinu, co byste měli mluviti.
13 I řekl jemu jeden z zástupu: Mistře, rci bratru mému, ať rozdělí se mnou dědictví.
14 A on řekl jemu: Člověče, kdo mne ustavil soudcí aneb děličem nad vámi?
15 I řekl k nim: Viztež +a vystříhejte se od lakomství; neboť ~ne v rozhojnění statku něčího život jeho záleží.
     [+]1Tm 6,10 ; [1J 5,21; ~Mt 4,4]
16 Pověděl jim také i podobenství, řka: Člověka jednoho bohatého hojné úrody pole přineslo.
17 I přemyšloval sám v sobě, řka: Co učiním, že nemám, kde bych shromáždil úrody své?
18 I řekl: Toto učiním: Zbořím stodoly své a větších nadělám, a tu shromáždím všecky své úrody i zboží svá.
19 A dím duši své: Duše, *máš mnoho statku složeného za mnohá léta, odpočívej, ~jez, pij, měj dobrou vůli.
     *Iz 22,13; 1K 15,32 ; [~Kaz 2,1]
20 I řekl jemu Bůh: *Ó blázne, této noci požádají duše tvé od tebe, a to, cožs připravil, ~čí bude?
     *[~]Ž 39,7; [52,7]; [~Jr 17,11]
21 Takť jest každý, kdož sobě shromažďuje, a není v Bohu bohatý.
22 Řekl pak učedlníkům svým: Protož pravím vám: *Nebuďtež +pečliví o život svůj, co byste jedli, ani o tělo, čím byste se odívali.
     *[+]Ž 55,23; 145,15; [+]Mt 6,25.[+31]; [+]1Pt 5,7 ; [+1Tm 6,6.8]
23 Život větší jest nežli pokrm, a tělo větší nežli oděv.
24 Patřte na *havrany, žeť nesejí, ani žnou, a nemají špižírny, ani stodoly, a Bůh krmí je. I čím v větší vážnosti jste vy než ptactvo?
     *Jb 12,7; 38,41; Ž 147,9
25 A kdož pak *z vás pečlivě o to mysle, můž přidati ku postavě své loket jeden?
     *Mt 6,27
26 Poněvadž tedy nemůžete s to býti, což nejmenšího jest, proč o jiné věci se staráte?
27 Patřte na +kvítí polní, kterak rostou, nedělají, ani předou, a pravímť vám, že ~ani Šalomoun ve vší slávě své nebyl tak odín, jako jedno z těchto.
     [+Mt 6,28; ~Kaz 2,4.5n]
28 A poněvadž trávu, kteráž dnes na poli jest, a zítra do peci uvržena bývá, Bůh tak odívá, čím více vás, ó malé víry?
29 I vy nestarejte se o to, co byste jedli, aneb co byste pili, aniž o to tak velmi pečujte.
30 Nebo +těch všech věcí národové světa tohoto hledají. Víť pak Otec váš, že těch věcí potřebujete.
     [+Mt 6,32]
31 Ale raději +hledejte království Božího, a tyto všecky věci budou vám přidány.
     [+1Kr 3,11; Ž 37,25; Mt 6,33 ]
32 Neboj se, ó maličké stádce, neboť se +zalíbilo Otci vašemu dáti vám království.
     [+Mt 11,26]
33 Prodávejte *statky vaše, a dávejte almužnu. Dělejte sobě pytlíky, kteříž nevetšejí, ~poklad, kterýž nehyne, v nebesích, kdežto zloděj dojíti nemůž, a kdež mol nekazí.
     *11,41 ; Mt 19,21; [~6,19]; [~]1Tm 6,19; [Sk 2,45]
34 Nebo kdež jest +poklad váš, tuť bude i srdce vaše.
     [+Mt 6,21; Ko 3,1]
35 Buďtež *bedra vaše přepásaná, a svíce ~hořící.
     *Ef 6,14 ; 1Pt 1,13; [~Mt 25,1.7]
36 A vy podobni buďte lidem očekávajícím Pána svého, až by se vrátil z svadby, aby hned, jakž by přišel a potloukl, otevřeli jemu.
37 Blaze služebníkům těm, kteréž přijda Pán, nalezl by, a oni bdí. Amen pravím vám, že přepáše se, a káže jim sednouti za stůl, a chodě, bude jim sloužiti.
38 A přišel-liť by v druhé bdění, a pakliť by v třetí bdění přišel, a tak je nalezl, blahoslavení jsou služebníci ti.
39 Toto pak vězte, že *byť věděl hospodář, v kterou by hodinu měl zloděj přijíti, bděl by zajisté, a nedal by podkopati domu svého.
     *Mt 24,43; 1Te 5,2; 2Pt 3,1O; Zj 3,3; 16,15
40 Protož *i vy buďte hotovi, nebo v kterou ~hodinu nenadějete se, Syn člověka přijde.
     *21,36; Mk 13,33; [Mt 24,44; 1Te 3,13]; [~L 21,34n; 1Te 5,6; 2Pt 3,10]
41 I řekl jemu Petr: +Pane, nám-li pravíš toto podobenství, čili všechněm?
     [+Mk 13,37]
42 I dí Pán: Aj kdo *jest věrný šafář a ~opatrný, jehož by ustanovil pán nad čeledí svou, aby jim v čas dával vyměřený pokrm,
     *Mt 24,45; [~]1K 4,2
43 Blahoslavený služebník ten, kteréhož, když by přišel pán jeho, nalezne, an tak činí.
44 Vpravdě pravím vám, +že nade vším statkem svým ustanoví jej.
     [+Mt 25,21.23]
45 Pakli by řekl služebník ten v srdci svém: Prodlévá přijíti pán můj, i počal by bíti služebníky a služebnice, a jísti a píti i opíjeti se,
46 Přijdeť pán služebníka toho v den, v kterýž se nenaděje, a v hodinu, kteréž neví. I +oddělíť jej, a díl jeho položí s nevěrnými.
     [+Mt 24,51]
47 Služebník *pak ten, kterýž by znal vůli pána svého a nepřipravoval se, a nečinil podle vůle jeho, bit bude velmi.
     *Jk 4,17
48 Ale kterýž neznal, a hodné věci trestání činil, bit bude ne tak velmi. Každému pak, komuž jest mnoho dáno, mnoho bude od něho požádáno; a komuť jsou mnoho poručili, víceť požádají od něho.
49 Oheň přišel jsem pustiti na zemi, a co chci, jestliže již hoří?
50 Ale křtem +mám křtěn býti, a kterak jsem soužen, dokudž se nevykoná!
     [+Mt 20,22; Mk 10,38]
51 A což se domníváte, *že bych přišel pokoj dáti na zemi? Nikoli, pravím vám, ale rozdělení.
     *Mt 10,[21].34
52 Nebo již od této chvíle bude jich pět v jednom domu rozděleno, tři proti dvěma, a dva proti třem.
53 Bude rozdělen *otec proti synu, a syn proti otci, mátě proti dceři, a dcera proti mateři, svegruše proti nevěstě své, a nevěsta proti svegruši své.
     *Mi 7,6
54 Pravil také i k zástupům: Když vídáte +oblak, an vzchodí od západu, hned pravíte: Příval jde, a tak bývá.
     [+Mt 16,2]
55 A když od poledne vítr věje, říkáte: Bude horko, a býváť.
     Mt 16,2.3
56 Pokrytci, způsob nebe a země umíte +souditi, a kterakž pak tohoto času nepoznáváte?
     [+Ř 2,18]
57 Ano proč i sami od sebe nesoudíte, což spravedlivého jest?
58 Když pak jdeš *s protivníkem svým k vrchnosti, na cestě přičiň se o to, abys byl zproštěn od něho, aby snad netáhl tebe k soudci, a soudce dal by tebe biřici, a biřic vsadil by tě do žaláře.
     *Př 25,8; Mt 5,25
59 Pravím tobě: Nevyjdeš odtud, dokudž bys i toho posledního +haléře nenavrátil.
     [+21,2]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]