KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 5] [Matouš 6] [Matouš 7]

Evangelium S. Matouše 6
Při almužně, 5. při modlitbě, 16. postu, 19. a pokladů skládání čeho se šetřiti má, vypravuje Pán, 24. a odvodí od nezřízeného pečování.

P ilně se varujte, abyste +almužny vaší nedávali před lidmi, proto abyste byli vidíni od nich, jinak nebudete míti odplaty u Otce vašeho, jenž jest v nebesích.
     [+23,5 ]
2 Protož když +dáváš almužnu, netrub před sebou, jako pokrytci činí v školách a na ulicech, aby chváleni byli od lidí. Amen pravím vám, majíť odplatu svou.
     [+Ř 12,8 ]
3 Ale ty když dáváš almužnu, tak čiň, ať neví levice tvá, co činí pravice tvá,
4 Aby almužna tvá byla v skrytě, a Otec tvůj, +kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně.
     [+1S 16,7 ]
5 A když bys se chtěl modliti, nebývejž jako pokrytci, kteříž obyčej mají, v školách a na úhlech rynku stojíce, modliti se, aby byli vidíni od lidí. Amen pravím vám, žeť mají odplatu svou.
6 Ale ty když bys se modliti chtěl, vejdi do pokojíka +svého, a zavra dveře své, modliž se Otci svému, jenž jest v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně.
     [+2Kr 4,32 ]
7 Modléce se pak, nebuďtež +marnomluvní jako pohané; nebo se domnívají, že mnohomluvností svou to způsobí, aby byli uslyšáni.
     [+]Iz 1,15
8 Nepřirovnávejtež se tedy jim, neboť +ví Otec váš, čeho jest vám potřebí, prve nežli byste vy ho prosili.
     [+32
9 A protož vy takto se modlte: Otče náš, +jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno ~tvé.
     [+]L 11,2; [~Ex 20,7 ]
10 Přijď +království tvé. ~Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.
     [+Ř 14,17; ~2S 10,12; Sk 21,14 ]
11 Chléb +náš vezdejší dej nám dnes.
     [+Př 30,8 ]
12 A +odpusť nám viny naše, jakož i my ~odpouštíme vinníkům našim.
     [+Ž 32,5; ~Ef 4,32; Ko 3,13 ]
13 I +neuvoď nás v pokušení, ale zbav ~nás od zlého. Nebo %tvé jest království, i moc, i sláva, na $věky, Amen.
     [+Jk 1,13; ~2Tm 4,18; %1Pa 29,11n; $2K 1,20; Jk 1,6.7 ]
14 Nebo +budete-li odpouštěti lidem viny jejich, odpustíť i vám nebeský Otec váš.
     [+Mk 11,25.26; L 6,37 ]
15 Jestliže pak +neodpustíte lidem vin jejich, aniž Otec váš odpustí vám hříchů vašich.
     [+18,35 ]
16 Když byste se pak +postili, nebývejtež jako pokrytci zasmušilí; neboť pošmuřují tváří svých, aby vědomé bylo lidem, že se postí. Amen pravím vám, vzaliť jsou odplatu svou.
     [+Iz 58,5.6 ]
17 Ty pak, když se postíš, pomaž hlavy své a tvář svou umej,
18 Aby nebylo zjevné lidem, že se postíš, ale Otci tvému, kterýž jest v skrytě. A Otec tvůj, kterýž vidí v skrytosti, odplatí tobě zjevně.
19 Neskládejte sobě *pokladů na zemi, kdežto mol a rez kazí, a kdež zloději vykopávají a kradou.
     *L 12,33; 1Tm 6,17 ; [Mt 19,21; 24,43 ]
20 Ale +skládejte sobě poklady ~v nebi, kdežto ani mol ani rez kazí, a kdežto zloději nevykopávají ani kradou.
     [+L 12,33; ~Mt 19,21 ]
21 Nebo +kdežť jest poklad váš, tuť jest i srdce vaše.
     [+L 12,34 ]
22 Svíce těla jestiť *oko; jestliže oko tvé sprostné bylo by, všecko tělo tvé světlé bude. [23.] Pakliť by oko tvé bylo nešlechetné, všecko tělo tvé tmavé bude.
     *L 11,34
23 Protož jestliže světlo, kteréž jest v tobě, jest tma, co pak sama tma, jaká bude?
24 Žádný *nemůže dvěma pánům sloužiti. Nebo zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžte Bohu sloužiti i mamoně.
     *L 16,13; [1Kr 18,21; 2K 6,15 ]
25 Protož pravím vám: +Nepečujte o život váš, co byste jedli a co pili, ani o tělo vaše, čím byste je odívali. Zdaliž není život více nežli pokrm, a tělo více nežli oděv?
     [+Ž 37,25; 55,23; L 12,22; Fp 4,6; 1Pt 5,7 ]
26 Hleďte na +ptactvo nebeské, žeť nesejí ani žnou, ani shromažďují do stodol, avšak ~Otec váš nebeský krmí je. I zdaliž vy jich mnohem %nepřevyšujete?
     [+L 12,24; ~Jb 38,41 ]; [%Mt 10,31 ]
27 A kdo z vás pečlivě mysle, může přidati ku postavě své loket jeden?
28 A o oděv proč pečujete? Poučte se na kvítí polním, kterak roste, nepracuje ani přede.
29 A aj, pravím vám, že ani +Šalomoun ve vší slávě své tak odín nebyl, jako jedno z nich.
     [+1Kr 4,21n ]
30 Poněvadž tedy trávu polní, ješto dnes jest, a zítra do peci bývá vložena, Bůh tak odívá, i zdaliž mnohem více vám toho nečiní, +ó malé víry?
     [+8,26 ]
31 Nepečujtež *tedy, říkajíce: Co budeme jísti? anebo: Co budeme píti? anebo: Čím se budeme odívati?
     *L 12,22
32 Nebo toho všeho +pohané hledají. Víť zajisté Otec váš nebeský, že toho všeho potřebujete.
     [+L 12,30 ]
33 Ale +hledejte vy nejprv ~království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám %přidáno.
     [+1Kr 3,11.13; ~L 17,21; %Ž 127,2 ]
34 Protož nepečujte o zítřejší den, nebo zítřejší den pečovati bude o své věci. Dostiť má den na svém trápení.

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]