0 KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 13] [Matouš 14] [Matouš 15]

Evangelium S. Matouše 14
Herodes cizoložník svatého Jana Křtitele zamordoval. 14. Kristus Pán pěti chleby pět tisíc lidu nakrmil. 25. Po moři chodil 28. a Petrovi též rozkázal. 35. Potom moc svou předivnou při uzdravování mnohých prokázal.

V tom čase uslyšel Herodes +čtvrták pověst o Ježíšovi.
     Mk 6,14; L 9,7; [+Sk 13,1 ]
2 I řekl služebníkům svým: To jest Jan Křtitel. Onť jest vstal z mrtvých, a protož se divové dějí skrze něho.
3 Nebo Herodes byl +jal Jana a svázal jej a dal do žaláře pro Herodiadu manželku Filipa bratra svého.
     L 3,19 ; [+Mk 6,17; L 3,19.20 ]
4 Nebo byl řekl jemu Jan: *Nesluší tobě míti jí.
     *Lv 18,16
5 A chtěv zabíti jej, bál se *lidu; nebo za proroka jej měli.
     *21,26; [L 20,6 ]
6 Když pak slaven byl *den narození Herodesova, tancovala dcera Herodiady uprostřed hodovníků, i líbilo se to Herodesovi,
     *Gn 40,20; [Oz 7,5 ]
7 Tak že s přísahou +zaslíbil jí dáti, zač by ho prosila.
     [+Est 5,6 ]
8 A ona jsuci prve navedena od mateře své, řekla: Dej mi zde na míse hlavu Jana Křtitele.
9 I zarmoutil se král, ale pro přísahu a pro ty, kteříž spolu s ním stolili, rozkázal dáti.
10 A poslav kata, sťal Jana v žaláři.
11 I přinesena jest hlava jeho na míse, a dána děvečce. A ona nesla ji mateři své.
12 A +přišedše učedlníci jeho, vzali tělo jeho a pochovali je; a šedše, pověděli to Ježíšovi.
     [+Mk 6,29.30 ]
13 A +uslyšev to Ježíš, plavil se odtud na lodičce na místo pusté soukromí. A uslyševše o tom zástupové, šli za ním pěšky z měst.
     Mk 6,[+31].32; L 9,10; [+J 6,2 ]
14 A +vyšed Ježíš, uzřel zástup mnohý. I ~slitovalo mu se jich, a uzdravoval nemocné jejich.
     [+J 6,5; ~Mt 9,36 ]
15 A když bylo k +večerou, přistoupili k němu učedlníci jeho, řkouce: Pusté jest místo toto, a čas již pominul. Rozpusť zástupy, ať jdouce do městeček, nakoupí sobě pokrmů.
     [+Mk 6,35 ]
16 Ježíš pak řekl jim: Není potřebí odcházeti, dejte vy jim jísti.
17 A oni řkou jemu: Nemáme *zde, než pět chlebů a dvě rybě.
     *J 6,9
18 Kterýžto dí jim: Přinestež mi je sem.
19 A rozkázav zástupu posaditi se na trávě a vzav +pět chlebů a dvě rybě, vzhléd v nebe, *požehnal, a lámaje, dal učedlníkům chleby, a učedlníci zástupům.
     *[+]15,36; 1Tm 4,5 ; [+Mk 6,41; ~Mt 26,26 ]
20 I jedli +všickni a nasyceni jsou. I sebrali pozůstalých drobtů, dvanácte košů plných.
     [+Mk 6,43 ]
21 Těch pak, kteříž jedli, bylo okolo pěti tisíců mužů, kromě žen a dětí.
22 A ihned +přinutil učedlníky své, aby vstoupili na lodí a předešli jej za moře, dokudž by nerozpustil zástupů.
     [+]Mk 6,45; J 6,16
23 A rozpustiv zástupy, *vstoupil na horu soukromí, aby se modlil. A když byl večer, sám byl tam.
     *L 6,12
24 Lodí pak již byla uprostřed moře, zmítající se vlnami, nebo byl vítr odporný jim.
25 Při čtvrtém pak bdění nočním bral se k nim Ježíš, jda po moři.
26 A vidouce jej učedlníci po moři jdoucího, zarmoutili se, řkouce: +Obluda jest. A strachem křičeli.
     [+L 24,37 ]
27 Ale ihned Ježíš promluvil k nim, řka: Doufejtež, jáť jsem, nebojte se.
28 I odpověděv Petr, řekl: Pane, jsi-li ty, rozkažiž mi k sobě přijíti po vodě.
29 A on řekl: Pojď. A vystoupiv Petr z lodí, šel po vodě, aby přišel k Ježíšovi.
30 Ale vida vítr tuhý, bál se. A počav tonouti, zkřikl, řka: +Pane, pomoz mi.
     [+8,25 ]
31 A ihned Ježíš vztáh ruku, ujal jej a řekl jemu: +Malé víry, pročežs pochyboval?
     [+6,30; 8,26 ]
32 A jakž oni vstoupili na lodí, přestal vítr.
     Mk 6,51
33 Ti pak, kteříž na lodí byli, přistoupivše, klaněli se jemu, řkouce: Jistě Syn +Boží jsi.
     [+16,16; J 7,26 ]
34 A +přeplavivše se, přišli do země Genezaretské.
     [+Mk 6,53 ]
35 A poznavše jej muži místa toho, rozeslali po vší té krajině vůkol, a shromáždili k němu všecky neduživé.
36 A prosili ho, aby se aspoň +podolka roucha jeho dotkli. A kteřížkoli dotkli se, uzdraveni jsou.
     [+9,21 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]