0 KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 19] [Matouš 20] [Matouš 21]

Evangelium S. Matouše 20
O dělnících najatých na vinici, 8. a mzdě jejich. 17. Kristus k Jeruzalému jda, smrt svou předpověděl; 20. matku synů Zebedeových spokojil, 29. a dva slepé uzdravil.

N ebo podobno jest království nebeské člověku hospodáři, kterýž vyšel na úsvitě, aby najal +dělníky na vinici svou.
     [+21,33 ]
2 Smluviv pak s dělníky z peníze denního, odeslal je na vinici svou.
3 A vyšed okolo hodiny třetí, uzřel jiné, ani stojí na trhu zahálejíce.
4 I řekl jim: Jdětež i vy na vinici mou, a co bude spravedlivého, +dám vám.
     [+1K 3,8 ]
5 A oni šli. Opět vyšed při šesté a deváté hodině, učinil též.
6 Při jedenácté pak hodině vyšed, nalezl jiné, ani stojí zahálejíce. I řekl jim: Pročež tu stojíte, celý den zahálejíce?
7 Řkou jemu: Nebo nižádný nás nenajal. Dí jim: Jdětež i vy na vinici mou, a což by bylo spravedlivého, vezmete.
8 Večer pak řekl +pán vinice šafáři svému: Zavolej dělníků ~a zaplať jim, počna od posledních až do prvních.
     [+Sk 17,31 ]; [~Zj 22,12 ]
9 A přišedše ti, kteříž byli při jedenácté hodině najati, vzali jeden každý po penízi.
10 Přišedše pak první, domnívali se, že by více měli vzíti; ale vzali i oni jeden každý po penízi.
11 A vzavše, reptali proti hospodáři, řkouce:
12 Tito poslední jednu hodinu toliko dělali, a rovné jsi je nám učinil, kteříž jsme nesli břímě dne i horko.
13 On pak odpovídaje jednomu z nich, řekl: Příteli, nečiním tobě křivdy; však jsi z peníze denního smluvil se mnou.
14 Vezmiž, což tvého jest, a jdi předce. pak chci tomuto poslednímu dáti jako i tobě.
15 Zdaliž mi +nesluší v mém učiniti, což chci? Čili oko tvé nešlechetné jest, že já dobrý jsem?
     [+Ř 9,21 ]
16 Takť *budou poslední první, a první poslední; nebo ^mnoho jest povolaných, ale %málo vyvolených.
     *19,30; Mk 10,31; L 13,30 ; ^Mt 22,14; [%1K 1,26.27 ]
17 A vstupuje Ježíš do Jeruzaléma, pojal dvanácte učedlníků svých soukromí na cestě, i řekl jim:
18 Aj, *vstupujeme do Jeruzaléma, a Syn +člověka vydán bude předním kněžím a zákoníkům, a odsoudí ho na smrt.
     *16,21 ; Mk 8,31; 10,32; L 9,22; 18,31; [+Mt 17,22 ]
19 A *vydadíť jej pohanům ku posmívání a k bičování a ~ukřižování; a třetího dne z mrtvých vstane.
     *J 18,31.[~32] ; [Mk 10,33; L 24,7.20 ]
20 Tedy *přistoupila k němu matka synů ~Zebedeových s syny svými, klanějící se a prosecí něco od něho.
     *Mk 10,35 ; [~Mt 4,21 ]
21 Kterýžto řekl jí: Co chceš? Řekla jemu: Rci, ať tito dva synové moji sednou, jeden na pravici tvé a druhý na levici, v království tvém.
22 Odpovídaje pak Ježíš, řekl: *Nevíte, zač +prosíte. Můžete-li ~píti kalich, kterýž já píti budu, a křtem, jímž já se křtím, křtěni býti? Řekli jemu: Můžeme.
     *Ř 8,26; [+Mk 10,38 ]; [~Mt 26,39.42 ]
23 Dí jim: Kalich zajisté můj píti budete, a *křtem, jímž já se křtím, pokřtěni budete, ale seděti na pravici mé a na levici mé, neníť mé dáti vám, ale dáno bude těm, kterýmž ^připraveno jest od Otce +mého.
     *L 12,50; ^[+]Mt 25,34
24 A uslyšavše to deset učedlníků Páně, rozhněvali se na ty dva bratry.
25 Ale Ježíš +svolav je, řekl: *Víte, že knížata národů panují nad svými, a kteříž velicí jsou, moci užívají nad nimi.
     [*+]Mk 10,42; L 22,25
26 Ne +tak bude mezi vámi; ale kdožkoli chtěl by mezi vámi býti velikým, budiž služebník váš.
     [+1Pt 5,3 ]
27 A kdož by koli mezi vámi *chtěl býti první, budiž váš služebník;
     *23,11; Mk 9,35; 10,44; L 9,48; 22,26
28 Jako i +Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale *aby on sloužil a aby dal život svůj na vykoupení za %mnohé.
     *Fp 2,7; [L 22,27; +Mk 10,45; %Ef 1,7]
29 A když vycházeli z Jericho, šel za ním zástup veliký.
     Mk 10,46; L 18,35
30 A aj, +dva slepí sedící u cesty, uslyševše, že by Ježíš tudy šel, zvolali, řkouce: Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův.
     [+9,27 ]
31 Zástup pak přimlouval jim, aby mlčeli. Oni pak více volali, řkouce: Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův.
32 I zastaviv se Ježíš, zavolal jich, a řekl: Co chcete, abych vám učinil?
33 Řkou jemu: Pane, ať se otevrou oči naše.
34 I slitovav se nad nimi Ježíš, dotekl se očí jejich, a ihned prohlédly oči jejich. A oni šli za ním.

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]