KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 12] [Lukáš 13] [Lukáš 14]

Evangelium S. Lukáše 13
O zmordování Galilejských; 4. o věži v Siloe, 6. o fíku neplodném; 11. potom Pán, že v sobotu sluší dobře činiti, ukázal, i skutkem toho potvrdil; 18. království Boží k zrnu horčičnému a k kvasu připodobnil; 24. k jití po úzké cestě napomenul; 25. hrozných budoucích věcí způsob předpověděl, 31. a na lstivé úklady Herodesovy nic nedbaje, 35. strašlivou pohrůžku Jeruzalému učinil.

B yli pak tu přítomní času toho někteří, vypravujíce jemu o Galilejských, kterýchžto krev Pilát smísil s obětmi jejich.
2 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Co mníte, že jsou ti Galilejští byli +větší hříšníci nežli všickni jiní Galilejští, že takové věci trpěli?
     [+J 9,2.3]
3 Nikoli, pravímť vám. Ale +nebudete-li pokání činiti, všickni též zahynete.
     [+19,43; Ž 7,13; Př 1,22; Ř 2,3.4.6]
4 Anebo oněch osmnácte, na kteréžto upadla věže v Siloe, a zbila je, zdali se domníváte, že by oni vinni byli nad všecky lidi přebývající v Jeruzalémě?
5 Nikoli, pravím vám. Ale nebudete-li pokání činiti, všickni též zahynete.
6 Pověděl pak toto podobenství: Člověk jeden měl strom fíkový štípený *na vinici své. I přišel, ~hledaje ovoce na něm, ale nenalezl.
     *[~]Mt 21,19; Iz 5,2
7 I řekl k vinaři: Aj, po tři +léta již přicházím, hledaje ovoce na tom fíku, a nenalézám. ~Vytniž jej! Proč i tu %zemi darmo kazí?
     [+Ž 145,9; Ř 11,32; ~Mt 3,10; Ř 11,19.20.21]
8 On pak odpověděv, řekl jemu: Pane, +ponechejž ho i tohoto léta, ažť jej okopám a ohnojím,
     [+Ex 32,11]
9 Zdali by nesl ovoce. Pakliť neponese, potom vytneš jej.
10 Učil pak v jedné škole jejich v den sváteční.
11 A aj, byla tu žena, kteráž měla ducha nemoci osmnácte let, a byla sklíčena, a nijakž se nemohla zprostiti.
12 A uzřev ji Ježíš, zavolal jí k sobě, a řekl jí: Ženo, zproštěna jsi od nemoci své.
13 I vložil na ni ruce, a ihned zdvihla se, a velebila Boha.
14 Tedy kníže školní odpověděv, hněvaje se proto, že v den *sváteční uzdravoval Ježíš, řekl k zástupu: Šest dní jest, v nichž náleží dělati; protož v těch dnech přicházejíce, buďte uzdravováni, a ne v den sobotní.
     *Ex 20,9; Dt 5,13; [Ez 20,12]
15 I odpověděv jemu Pán, řekl: Pokrytče, zdali jeden každý z vás v den sváteční *neodvazuje vola svého nebo osla od jeslí, a nevodí napájeti?
     *14,5; Ex 23,4; Dt 22,1 ; [Mt 12,11; Mk 3,2; J 7,23]
16 Tato pak dcera Abrahamova, kterouž byl svázal satan již osmnácte let, což neměla býti rozvázána od svazku v den sváteční?
17 A když on to pověděl, zastyděli se všickni protivníci jeho, ale všecken lid radoval se ze všech těch slavných skutků, kteříž se dáli od něho.
18 I řekl Ježíš: *Čemu podobno jest království Boží a k čemu je přirovnám?
     *Mt 13,31; Mk 4,30
19 Podobno jest +zrnu horčičnému, kteréžto vzav člověk, uvrhl do zahrady své. I rostlo, a učiněno jest v strom veliký, a ptactvo nebeské hnízda sobě dělali na ratolestech jeho.
     [+Mt 13,31; Mk 4,31]
20 A opět řekl: K čemu připodobním království Boží?
21 Podobno jest *kvasu, kterýžto vzavši žena, zadělala ve třech měřicích mouky, až zkysalo všecko.
     *Mt 13,33
22 I *chodil po městech a městečkách uče, bera se do Jeruzaléma.
     *Mt 9,35; Mk 6,6
23 I řekl jemu jeden: Pane, tuším, že jest málo těch, kteříž spaseni býti mají? On pak řekl k nim:
24 Snažujte se *vcházeti těsnou branou; neboť (pravím vám) mnozí hledati budou vjíti, a nebudou moci,
     *Mt 7,13 ; [Fp 3,12; 2Tm 4,7]
25 Totiž když vejde hospodář, a zavře dveře, a počnete vně státi a tlouci na dveře, řkouce: *Pane, Pane, otevři nám, a on odpovídaje, díť vám: Neznám vás, odkud ~jste:
     *6,46 ; Mt 7,22.[~23]; [+]25,11
26 Tedy počnete říci: *Jídali jsme a píjeli před tebou, a na ulicech našich jsi učil.
     *Mt 7,22
27 I dí: Pravím vám, žeť vás neznám, odkud jste. Odejdětež *ode mne všickni činitelé nepravosti.
     *Ž 6,9; [Mt 7,23; 25,41]
28 Tamť bude *pláč a škřipení zubů, když uzříte Abrahama a Izáka a Jákoba a všecky proroky v království Božím, sami pak sebe vyhnané ven.
     *Mt 8,12; 13,42; 22,13; 24,51; 25,30
29 I +přijdouť mnozí od východu, a od západu, a od půlnoci, i od poledne, a budou stoliti v království Božím.
     [+Iz 2,2; Mal 1,11; Mt 8,11]
30 A aj, jsouť *poslední, kteříž budou první, a jsou první, kteříž budou poslední.
     *Mt 19,30; 20,16; Mk 10,31
31 A v ten den přistoupili někteří z farizeů, řkouce jemu: Vyjdi, +a odejdi odsud, nebo Herodes chce tě zamordovati.
     [+5,8]]
32 I řekl jim: Jdouce, povězte lišce té: Aj, vymítám ďábly, a uzdravuji dnes a zítra, a třetího dne dokonám.
33 Ale však musím dnes a zítra i pozejtří choditi; neboť jest nelze proroku zahynouti jinde kromě Jeruzaléma.
34 Jeruzaléme, *Jeruzaléme, ješto morduješ proroky a kamenuješ ty, kteříž k tobě bývají posláni, kolikrát jsem chtěl shromážditi syny tvé, jako slepice kuřátka ~svá pod křídla? A nechtěli jste.
     *Mt 23,37; [~Ž 17,8; 91,4]
35 Aj, *opuštěn bude dům váš a zanechán vám pustý. Ale jistě pravím vám, že nikoli mne neuzříte, ažť přijde čas, když díte: ^Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně.
     *Iz 1,7; Jr 7,14 ; [Ž 69,26]; Mi 3,12; ^L 19,38; Ž 118,26

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]