KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 5] [Žalmy 6] [Žalmy 7]

Kniha Žalmů 6
David S. modle se, aby nemoci i smrti zproštěn byl, 9. a jsa tím jist, že bude vyslyšán, 11. nepřátelům svým zahanbení žádá.

P řednímu kantoru na neginot, k nízkému zpěvu, žalm Davidův. (6:2) Hospodine, netresci mne v hněvě svém, ani v prchlivosti své kárej mne.
2 (6:3) Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť jsem zemdlený; uzdrav mne, Hospodine, nebo ztrnuly kosti mé.
3 (6:4) Ano i duše má předěšena jest náramně, ty pak, Hospodine, až dokavad?
4 (6:5) Navratiž se, Hospodine, a vytrhni duši mou; spomoz mi pro milosrdenství své.
5 (6:6) Nebo mrtví nezpomínají na tebe, a v hrobě kdo tě bude oslavovati?
6 (6:7) Ustávám v úpění svém, ložce své každé noci svlažuji, slzami svými postel svou smáčím.
7 (6:8) Sškvrkla se zámutkem tvář má, sstarala se příčinou všech nepřátel mých.
8 (6:9) Odstuptež ode mne všickni činitelé nepravosti; neboť jest vyslyšel Hospodin hlas pláče mého.
9 (6:10) Vyslyšel Hospodin pokornou modlitbu mou, Hospodin modlitbu mou přijal.
10 (6:11) Nechažť se zastydí a předěsí zřejmě všickni nepřátelé moji, nechažť jsou zpět obráceni a rychle zahanbeni.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]