KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 7] [Lukáš 8] [Lukáš 9]

Evangelium S. Lukáše 8
O ženách svatých, Pánu z statků svých přisluhujících; 4. o semeni slova Božího 19. a kdož jsou ho poslušni, ti že jsou přátelé Kristovi, 22. o ukrocení moře, 27. o uzdravení ďábelníka, 32. a ztopení vepřů; 43. uzdravení ženy nemocné, 49. a vzkříšení dcery knížete školního.

I stalo se potom, že on chodil po městech a po městečkách, káže +a zvěstuje království Boží, a dvanácte s ním,
     [+4,43]
2 I ženy +některé, kteréž byly uzdraveny od duchů zlých a od nemocí: Maria, jenž slove Magdaléna, *z nížto bylo sedm ďáblů vyšlo,
     *Mk 16,9; [+Mt 27,55.56 ]
3 A Johanna manželka Chuzova, úředníka Herodesova, a Zuzanna, a jiné mnohé, kteréž posluhovaly jemu z statků svých.
4 Když se pak scházel zástup mnohý, a z okolních měst hrnuli se k němu, +mluvil jim v podobenství:
     [+Mt 13,3; Mk 4,2 ]
5 Vyšel rozsevač, aby rozsíval símě své. A když on rozsíval, jedno padlo podle cesty, i pošlapáno jest, a ptáci nebeští szobali je.
     Mt 13,3; Mk 4,3
6 A jiné padlo na skálu, a vzešlé uvadlo, nebo nemělo vláhy.
7 Jiné pak padlo mezi trní, a spolu vzrostlé trní udusilo je.
8 A jiné padlo v zemi dobrou, a když vzešlo, učinilo +užitek stý. To pověděv, volal: ~Kdo má uši k slyšení, slyš.
     [+Gn 26,12; ~Mt 11,15 ]
9 I *otázali se ho učedlníci jeho, řkouce: Jaké jest +to podobenství?
     *Mt 13,10; [+]Mk 4,10
10 A on řekl: Vám +dáno jest znáti tajemství království Božího, ale jiným v podobenství, aby *hledíce, neviděli, a slyšíce, nerozuměli.
     *Iz 6,9.[10]; Ez 12,2; J 12,40; Sk 28,26 ; Ř 11,8; [Mt 11,25; +Mt 13,14 ]
11 Jestiť pak *podobenství toto: Símě jest slovo Boží.
     *Mt 13,18; Mk 4,13
12 A kteréž padlo podle cesty, jsou ti, kteříž slyší, a potom přichází ďábel, a vynímá slovo z srdce jejich, aby nevěříce, spaseni nebyli.
13 Ale kteříž na skálu, ti když slyší, s radostí příjímají slovo, a tiť kořenů nemají; ti na čas věří, a v čas pokušení odstupují.
14 Kteréž pak mezi trní padlo, tiť jsou, kteříž slyšíce, a po pečování +a zboží a rozkošech života jdouce, bývají udušeni, a nepřinášejí užitku.
     [+18,24; Mt 19,23; Mk 10,23; 1Tm 6,9 ]
15 Ale kteréž padlo v zemi dobrou, ti jsou, kteřížto v srdci ctném a dobrém, slyšíce slovo, zachovávají je, a užitek +přinášejí v trpělivosti.
     [+Žd 10,36 ]
16 Nižádný pak rozsvítě svíci, nepřikrývá jí nádobou, ani staví pod postel, ale na svícen staví, aby ti, kteříž vcházejí, světlo viděli.
     11,33; Mt 5,15; Mk 4,21
17 Nebo nic *není tajného, což by nemělo býti zjeveno, ani co ukrytého, což by nemělo poznáno býti a na světlo vyjíti.
     *12,2; Jb 12,22; Mt 10,26; Mk 4,22
18 Protož +vizte, jak slyšíte. *Nebo kdož ~má, tomu bude dáno, a kdo nemá, i to, což domnívá se míti, bude odjato od něho.
     *19,26; [~]Mt 13,12; 25,29; [~]Mk 4,[+24].25; [~L 19,26]
19 Tedy *přišli k němu +matka a bratří jeho, ale nemohli ho dojíti pro zástup.
     *[+]Mt 12,46; [+13,55]; Mk 3,32
20 I pověděli mu, řkouce: Matka tvá a bratří tvoji stojí vně, chtíce tebe viděti.
21 A on odpověděv, řekl k nim: Matka má +a bratří moji jsou ti, kteříž slovo Boží slyší a plní je.
     Mt 12,50; [+]J 15,14 ; [+2K 5,16 ]
22 Stalo *se pak v jeden den, že on vstoupil +na lodí i učedlníci jeho. I řekl k nim: Přeplavme se přes jezero. I odstrčili lodí od břehu.
     *Mt 8,23; Mk 4,[+35].36
23 A když se plavili, usnul. Tedy přišla bouře tuhého +větru na jezero, a vlny lodí naplňovaly, takže v nebezpečenství byli.
     [+Jon 1,4.5; Sk 27,14.41 ]
24 I přistoupivše, zbudili ho, řkouce: Mistře, Mistře, hyneme. A on procítiv, přimluvil větru a zdutí vod. I přestala bouře, a stalo se utišení.
25 I řekl jim: Kde +je víra vaše? Kteřížto bojíce se, podivili se, vespolek řkouce: *I kdo jest tento, že ~větrům přikazuje i vodám, a poslouchají ho?
     *[~]Jb 26,12; [~]Ž 107,25.[29] ; [+Mt 8,26; Mk 4,40 ]
26 I plavili se do krajiny Gadarenské, kteráž jest proti Galilei.
27 A když z lodí vystoupil na zemi, potkal jej muž jeden z města, kterýž měl ďábelství od mnoha časů, a rouchem se neodíval, ani v domu býval, ale v hrobích.
     Mt 8,28; Mk 5,2
28 Ten uzřev Ježíše zkřikl a padl před ním, a hlasem velikým řekl: Co je +tobě do mne, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Prosím tebe, netrap mne.
     [+Mt 8,29; Mk 5,7 ]
29 Nebo přikazoval duchu nečistému, aby vyšel z toho člověka. Po mnohé zajisté časy jím lomcoval, a býval ukován řetězy a v poutech ostříhán, ale on polámal okovy a býval od ďábelství puzen na poušť.
30 I otázal se Ježíš, řka: Jakť říkají? A on řekl: +Tma. Neb bylo mnoho ďáblů vešlo do něho.
     [+Mk 5,9 ]
31 Tedy prosili ho, aby jim nepřikazoval jíti do propasti.
32 Bylo pak tu *veliké stádo vepřů, kteříž se pásli na hoře. I prosili ho ďáblové, aby jim dopustil do nich vjíti. I dopustil jim.
     *Mt 8,30
33 I vyšedše ďáblové z člověka, vešli do vepřů, a hned běželo stádo s chvátáním s vrchu do jezera, i ztonulo.
34 A viděvše pastýři, co se stalo, utekli pryč; a šedše, vypravovali to v městě i po vsech.
35 I vyšli lidé, aby viděli, co se stalo. I přišli k Ježíšovi, a nalezli člověka toho, z kteréhož ďáblové vyšli, oděného a majícího rozum, an sedí u noh Ježíšových. I báli se.
36 A vypravovali jim také ti, kteříž byli viděli, kterak jest zdráv učiněn ten, jenž měl ďábelství.
37 I *prosilo ho to všecko množství té okolní krajiny Gadarenských, aby odšel od nich; nebo ~bázní velikou naplněni byli. A on vstoupiv na lodí, navrátil se.
     *Sk 16,39 ; [+Mt 8,34; Mk 5,17; ~L 1,65 ]
38 Prosil *ho pak muž ten, z kteréhož ďáblové vyšli, aby s ním byl. Ale Ježíš propustil ho, řka:
     *Mk 5,18
39 Navrať se do domu svého, a vypravuj, kterak +veliké věci učinil tobě Bůh. I odšel, po všem městě vypravuje, jak veliké věci učinil jemu Ježíš.
     [+Ž 126,2.3 ]
40 Stalo se pak, když se navrátil Ježíš, že přijal jej zástup; nebo všickni očekávali ho.
41 A +aj, přišel muž, kterémuž jméno bylo Jairus, a ten byl kníže školy Židovské. I padna k nohám Ježíšovým, prosil ho, aby všel do domu jeho.
     [+Mt 9,18; Mk 5,22 ]
42 Nebo měl dceru tu jedinou, kteréž bylo okolo dvanácti let, a ta umírala. A když šel, tiskl jej zástup.
     Mt 9,18 ; Mk 5,23
43 Tedy +žena jedna, jenž ~nemoc svou trpěla od let dvanácti, (kterážto byla na lékaře vynaložila všecken statek, a od žádného nemohla uzdravena býti,)
     [+Mt 9,20; Mk 5,25; ~Lv 15,25 ]
44 Přistoupivši +pozadu, dotkla se podolka roucha jeho, a hned přestala nemoc její.
     Mt 9,20; Mk 5,27; [+L 7,38 ]
45 I řekl Ježíš: Kdo jest, jenž se mne dotekl? A když všickni zapírali, řekl Petr, a kteříž s ním byli: Mistře, zástupové tebe tisknou a tlačí, a ty pravíš: Kdo se mne dotekl?
46 I řekl Ježíš: Dotekl se mne někdo, nebo poznal jsem já, že jest moc ode mne vyšla.
47 A viduci žena, že by tajno nebylo, třesuci se, přistoupila a padla před ním, a pro kterou příčinu dotkla se ho, pověděla přede vším lidem, a kterak jest hned uzdravena.
48 A on řekl jí: Dobré mysli buď, dcero, +víra tvá tebe uzdravila. Jdiž u pokoji.
     [+7,50 ]
49 A když on ještě mluvil, přišel jeden od knížete školy, řka jemu: Již umřela dcera tvá, nezaměstnávej Mistra.
     Mt 9,18 ; Mk 5,35
50 Ale Ježíš uslyšav to, odpověděl jemu: Nebojž se, *věř toliko, a zdrávať bude.
     *Mk 5,36
51 A všed do domu, nedopustil s sebou vjíti žádnému než Petrovi a Jakubovi a Janovi, a otci a mateři té děvečky.
52 Plakali jí pak všickni a kvílili. A on řekl: +Neplačtež. ~Neumřelať, ale *spíť.
     *Dn 12,2; Mt 25,5; J 11,11 ; Sk 7,60; 13,36; 1Te 4,15; 2Pt 3,4; [+L 7,13; ~Mt 9,24 ]
53 I posmívali se jemu, vědouce, že jest umřela.
54 On pak vyhnav ven všecky, a ujav ruku její, zavolal, řka: Děvečko, vstaň!
55 I navrátil se duch její, a vstala hned. I kázal jí dáti jísti.
56 I divili se náramně rodičové její. A on jim kázal, aby žádnému nepravili o tom, co se bylo stalo.

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0