KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 16] [Lukáš 17] [Lukáš 18]

Evangelium S. Lukáše 17
Učil Pán nedávati pohoršení; 3. kázal kajícím odpouštěti; 6. ukázal moc víry pravé a lidskou nehodnost; 11. deset malomocných uzdravil; 20. předpověděl způsob budoucího příští svého i rozmnožení nepravosti v světě.

T edy řekl učedlníkům: *Není možné, aby nepřišla +pohoršení, ale ~běda tomu, skrze kohož přicházejí.
     *Mk 9,42 ; [+Mt 18,7; 2K 6,3; ~Ř 14,20]
2 Lépe by +mu bylo, aby žernov osličí vložen byl na hrdlo jeho, a uvržen byl do moře, nežli by pohoršil jednoho z těchto maličkých.
     [+Mk 9,42]
3 Šetřte se. Zhřešil-li by *pak proti tobě bratr tvůj, potresci ho, a bude-liť toho želeti, odpusť mu.
     *Lv 19,17 ; Mk 11,25; [Mt 18,15.21.22]
4 A byť pak +sedmkrát za den zhřešil proti tobě, a sedmkrát za den obrátil se k tobě, řka: Žel mi toho, odpusť mu.
     [+Mt 18,22]
5 I řekli apoštolé Pánu: Přispoř +nám víry.
     [+Mk 9,24]; [2Pt 3,18]
6 I dí Pán: Kdybyste *měli víru jako zrno horčičné, řekli byste ~této moruši: Vykořeň se a přesaď se do moře, a uposlechla by vás.
     *Mk 11,23; [Mt 17,20; 21,21; ~L 19,4]
7 Nebo kdo jest z vás, maje služebníka, ješto oře aneb pase dobytek, aby jemu, když by se s pole navrátil, hned řekl: Pojď a seď za stůl?
8 Ale zdali raději nedí jemu: Připrav, ať povečeřím, a opáše se, služ mi, až se najím a napím, a potom i ty jez a pij?
9 Zdali děkuje služebníku tomu, že učinil to, což mu rozkázal? Nezdá mi se.
10 Tak i vy, když učiníte všecko, což vám přikázáno, rcete: Služebníci neužiteční +jsme. Což jsme povinni byli učiniti, učinili jsme.
     [+Jb 22,2; Ř 11,35; 1K 9,16]
11 I stalo se, když se bral do Jeruzaléma, že šel skrze Samaří a Galilei.
12 A když vcházel do jednoho městečka, potkalo se s ním deset mužů malomocných, kteřížto stáli zdaleka.
13 A pozdvihše hlasu, řekli: Ježíši přikazateli, smiluj se nad námi.
14 Kteréžto on uzřev, řekl jim: Jdouce, +ukažte se kněžím. I stalo se, když šli, že očištěni jsou.
     [+5,14; Lv 13,2; Mt 8,4]
15 Jeden pak z nich uzřev, že jest uzdraven, navrátil se s velikým hlasem, velebě Boha.
16 A padl na tvář k nohám jeho, díky čině jemu. A ten byl Samaritán.
17 I odpověděv Ježíš, řekl: Zdaliž jich deset není očištěno? A kdež jest jich devět?
18 Nenalezli se k tomu, aby přijdouce, chválu Bohu vzdali, jediné cizozemec tento?
19 I řekl jemu: Vstana, jdi, +víra tvá tě uzdravila.
     [+7,50; Mt 9,22; Mk 5,34]
20 Otázán pak jsa od zákoníků, kdy přijde království Boží, odpověděl jim a řekl: Nepřijdeť +království Boží patrně.
     [+J 18,36; 1K 4,20]
21 Aniž řeknou: Aj, +tuto, aneb aj, tamto. Nebo aj, království Boží jestiť mezi ~vámi.
     [+Mt 24,23; ~J 1,26; Ř 10,8; 14,17]
22 I řekl učedlníkům: Přijdou dnové, že budete žádati viděti jeden den Syna člověka, a neuzříte.
23 A dějíť *vám: Aj, zde, hle, tamto. Nechoďte, ani následujte.
     *21,8; Mt 24,23; Mk 13,21; [21]
24 Nebo jakožto blesk blýskající se z jedné krajiny, kteráž pod nebem jest, až do druhé, kteráž též pod nebem jest, svítí, tak bude i Syn člověka ve dni svém.
25 Ale *nejprve musí mnoho trpěti, a potupen býti od národu tohoto.
     *Mt 16,21; Mk 8,31
26 A jakož se dálo *za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka.
     *Gn 6,5; 7,13; Mt 24,37.[38]; 1Pt 3,20
27 Jedli, pili, ženili se, vdávaly se až do toho dne, v kterémžto Noé všel do korábu; i přišla potopa, a zahladila všecky.
28 A též podobně, jako se stalo ve dnech +Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, štěpovali, stavěli.
     [+Gn 19,14]
29 Ale dne toho, když *vyšel Lot z Sodomy, ~pršel oheň s sirou s nebe, a zahladil všecky.
     *Gn 19,[15.16].24 ; Dt 29,23; [~]Iz 13,19; [~]Jr 50,40 ; Ez 16,49; Oz 11,8; Am 4,11; 2Pt 2,6; Ju 1,7
30 Takť nápodobně bude v ten den, když se Syn člověka zjeví.
31 V ten čas kdo by byl +na střeše, a nádobí jeho v domu, nesstupuj, aby je pobral; a kdo na poli, též nevracuj se zase.
     [+Mt 24,17; Mk 13,15.16]
32 Pomněte na Lotovu ženu.
     Gn 19,26
33 Nebo kdož by koli +hledal život svůj zachovati, ztratíť jej; a kdož by jej koli ztratil, obživíť jej.
     [+Mt 10,39]; [J 12,25]
34 Pravímť vám: V tu noc budou dva na loži jednom; jeden bude vzat, a druhý opuštěn.
35 Dvě budou mleti spolu; jedna bude vzata, a druhá opuštěna.
36 Dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý +opuštěn.
     [+Mt 24,40]
37 I odpověděvše, řekli jemu: Kde, Pane? On pak řekl jim: Kdežť bude tělo, +tamť se shromáždí i orlice.
     [+Jb 39,30]; [Mt 24,28]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]