KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Marek 7] [Marek 8] [Marek 9]

Evangelium S. Marka 8
Sedmi chleby Pán zástup nasytil, 10. od kvasu farizejského, kteříž od něho znamení hledali, učedlníky své vystříhal, 22. slepého uzdravil, 27. učedlníků, co by o něm lidé smyslili, se otázal, 31. smrt svou předpověděl, 33. Petrovi tvrdě přimluvil, 34. a v čem by záleželo pravé jeho následování, oznámil.

V těch dnech když opět velmi veliký zástup byl s ním, a neměli, co by jedli, svolav Ježíš učedlníky své, řekl jim:
     Mt 15,32
2 Lítost +mám nad zástupy; nebo již tři dni trvají se mnou a nemají, co by jedli.
     [+6,34 ]
3 A rozpustím-li je lačné do domů jejich, zhynou na cestě; nebo někteří z nich zdaleka přišli.
4 Odpověděli mu učedlníci jeho: I odkud +bude moci kdo tyto nakrmiti chleby zde na poušti?
     [+Nu 11,22 ]
5 I otázal se jich: Kolik chlebů máte? A oni řekli: Sedm.
6 I kázal zástupu posaditi se na zemi. A vzav sedm chlebů, díky učiniv, lámal a dával učedlníkům svým, aby předkládali. I kladli před zástup.
7 A měli také rybiček maličko. Jichž požehnav, kázal i ty před ně klásti.
8 I jedli a nasyceni jsou; a sebrali, což pozůstalo drobtů, sedm košů.
9 Těch pak, kteříž jedli, bylo okolo čtyř tisíců. I rozpustil je.
10 Potom hned vstoupiv na +lodí s učedlníky svými, přeplavil se do krajin Dalmanutských.
     [+Mt 15,39 ]
11 I vyšli farizeové a počali se s ním hádati, hledajíce od něho znamení s nebe, pokoušejíce ho.
     Mt 16,1; J 6,30
12 A on vzdech +duchem svým, dí: Co pokolení toto *znamení hledá? Amen pravím vám: ~Nebude dáno znamení pokolení tomuto.
     *Mt 12,38; L 11,16; 1K 1,22; [+Mk 3,5; ~L 11,29 ]
13 A opustiv je, vstoupil zase na lodí, i plavil se přes moře.
14 I *zapomenuli s sebou vzíti chlebů, a neměli než jeden chléb s sebou na lodí.
     *Mt 16,5[n]
15 Tedy přikazoval jim, *řka: Vizte a pilně se šetřte kvasu farizejského a kvasu Herodesova.
     *L 12,1; [Mt 16,6; 1K 5,6 ]
16 I +přemyšlovali, řkouce jeden k druhému: Chleba nemáme.
     [+Mt 16,7 ]
17 A znaje to Ježíš, řekl jim: Co přemyšlujete o tom, že chleba nemáte? Ještě neznáte, ani rozumíte? Ještě máte oslepené *srdce vaše?
     *Ez 2,4; [Mk 3,5 ]
18 Oči majíce, nevidíte? A uši majíce, neslyšíte? A nepomníte,
19 Že jsem *pět chlebů lámal mezi pět tisíců? A kolik jste plných košů drobtů sebrali? Řekli jemu: Dvanácte.
     *6,38 ; Mt 14,17; L 9,13; J 6,9
20 A když také *sedm chlebů lámal jsem mezi čtyři tisíce, kolik jste plných košů drobtů vzali? I řkou jemu: Sedm.
     *Mt 15,35; Mk 8,6
21 I řekl jim: Kterakž tedy ještě nerozumíte?
22 I přišel do Betsaidy, a přivedli k němu slepého, prosíce ho, aby se ho dotekl.
23 I +ujav slepého za ruku, vyvedl jej ven z městečka, a ~plinuv na oči jeho a vloživ na něj ruce, otázal se ho, viděl-li by co.
     [+7,32.33; ~J 9,6 ]
24 A on pohleděv, řekl: Znamenám lidi; nebo vidím, že chodí jako stromové.
25 Potom opět vložil ruce na oči jeho, a kázal mu hleděti. I uzdraven jest, takže i zdaleka jasně viděl všecky.
26 I odeslal jej do domu jeho, řka: Aniž do toho městečka choď, aniž komu z městečka co o tom +prav.
     [+7,36; Mt 9,30 ]
27 Tedy vyšel Ježíš a učedlníci jeho do městeček Cesaree Filipovy. A na cestě tázal se učedlníků svých, řka jim: *Kým mne praví býti lidé?
     *Mt 16,13; L 9,19
28 Kteřížto odpověděli: *Janem Křtitelem, a jiní Eliášem, jiní pak jedním z proroků.
     *Mt 14,2
29 Tedy on řekl jim: Vy pak kým mne býti pravíte? Odpověděv Petr, řekl jemu: *Ty jsi Kristus.
     *J 6,69; [Mt 16,16 ]
30 I přikázal jim, aby toho o něm žádnému nepravili.
31 I počal učiti je, že *Syn člověka musí mnoho trpěti, a potupen býti od starších a předních kněží a zákoníků, a zabit býti, a ve třech dnech z mrtvých vstáti.
     *9,31; 10,33 ; Mt 16,21; 17,22; 20,18
32 Zjevně to slovo mluvil. A chytiv jej Petr, počal mu domlouvati.
33 Kterýžto obrátiv se a pohleděv na učedlníky své, přimluvil Petrovi, řka: Jdiž za +mnou, satane; nebo nechápáš, co jest Božího, ale co lidského.
     [+2S 19,22; L 4,8 ]
34 A svolav zástup s učedlníky svými, řekl jim: *Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, a vezmi kříž svůj, a ~následujž mne.
     *Mt 16,24; L 9,23; 14,27; [Mt 10,38; ~J 12,26 ]
35 Nebo chtěl-li by kdo *duši svou zachovati, ztratíť ji; pakli by kdo ztratil duši svou pro mne a pro evangelium, tenť ji zachová.
     *Mt 10,39; 16,25; L 9,25; 17,33; J 12,25
36 Nebo *co prospěje člověku, by všecken svět získal, a své duši škodu učinil?
     *Ž 49,29; Mt 16,26
37 Aneb jakou dá člověk +odměnu za duši svou?
     [+Ž 4,9 ]
38 Nebo kdož by se koli *za mne styděl a za má slova v tomto pokolení cizoložném a hříšném, i Syn člověka styděti se bude za něj, když přijde v slávě Otce svého s anděly svatými.
     *Mt 10,32.[33]; L 9,26; 12,8; [Ř 1,16; 2Tm 2,12; 1J 2,23 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Marka:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]