0 KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 14] [Matouš 15] [Matouš 16]

Evangelium S. Matouše 15
Božích-li přikázání čili lidských ustanovení více šetříno býti má; 21. o ženě Kananejské; 29. o uzdravení mnohých bídných, 34. a o sedmi chlebích.

A v +tom přistoupí k Ježíšovi Jeruzalémští zákoníci a farizeové, řkouce:
     Mk 7,1.[+5]
2 Proč učedlníci tvoji přestupují ustanovení starších? Nebo neumývají rukou svých, když mají jísti chléb.
3 A on odpovídaje, řekl jim: Pročež i vy přestupujete přikázání Boží pro ustanovení vaše?
4 Nebo *přikázal Bůh, řka: Cti otce svého ~i matku, a kdož by ^zlořečil otci neb mateři, smrtí ať umře.
     *Ex 20,12 ; Dt 5,16; 27,16; Mk 7,10; Ef 6,2; ^[~]Ex 21,17; Př 20,20
5 Ale vy pravíte: +Kdož by koli řekl otci neb mateři: ~Dar ode mne obětovaný, tobě prospěje, by pak i neuctil otce svého neb mateře své, bez viny bude.
     [+Př 28,24; ~Mk 7,11 ]
6 A takž +zrušili jste přikázání Boží pro své ustanovení.
     [+Mk 7,13 ]
7 Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, +řka:
     [+]Iz 29,13
8 Přibližuje +se ke mně lid tento ústy svými a rty mne ctí, ale srdce jejich daleko jest ode mne.
     [+Ez 33,31 ]
9 +Nadarmoť mne ctí, učíce učení, jenž jsou přikázání *lidská.
     *Ko 2,8; Tt 1,14; [+Dt 4,2 ]
10 A svolav zástup, řekl jim: Slyšte a +rozumějte.
     [+Mk 7,14 ]
11 Ne to, *což vchází v ústa, poskvrňuje člověka, ale což z úst pochází, toť poskvrňuje člověka.
     *Sk 10,[14].15; Ř 14,14 ; [Tt 1,15 ]
12 Tehdy přistoupivše učedlníci jeho, řekli mu: Víš-li, že farizeové, slyševše tu řeč, zhoršili se?
13 A on odpovídaje, řekl: *Všeliké štípení, jehož neštípil Otec můj nebeský, vykořeněno bude.
     *J 15,2; [Iz 17,11; Sk 5,38 ]
14 Nechte jich, vůdcovéť *jsou slepí slepých, a povede-li slepý slepého, oba v jámu upadnou.
     *23,24; L 6,39; Iz 42,19 ; [Ř 2,19 ]
15 I odpověděv Petr, řekl jemu: Vylož +nám to podobenství.
     [+13,36 ]
16 Ježíš pak řekl: Ještě i +vy bez rozumu jste?
     [+16,9 ]; [Mk 7,18 ]
17 Nerozumíte-liž, že všecko, což v ústa vchází, do břicha jde a vypouští se ven?
18 Ale které věci +z úst pocházejí, z srdce jdou, a tyť poskvrňují člověka.
     [+Jk 3,6.10 ]
19 Z srdceť zajisté +vycházejí zlá myšlení, vraždy, cizoložstva, smilstva, krádeže, křivá svědectví, rouhání.
     [+12,35; Gn 6,5; Jr 17,9 ]
20 Tyť jsou věci poskvrňující člověka. Ale neumytýma rukama jísti, toť neposkvrňuje člověka.
21 A vyšed odtud Ježíš, bral se do krajin Tyrských a Sidonských.
     Mk 7,24
22 A aj, žena Kananejská z končin těch vyšedši, volala za ním, řkuci: Smiluj *se nade mnou, Pane, synu Davidův. Dceru mou hrozně trápí ďábelství.
     *20,30
23 Kterýžto neodpověděl jí slova. I přistoupivše učedlníci jeho, prosili ho, řkouce: Propusť ji, neboť volá za námi.
24 On pak odpověděv, řekl: Nejsem poslán *než k ovcem zahynulým z domu Izraelského.
     *10,6; [Sk 13,46; Ř 15,8 ]
25 Ale ona přistoupivši, klaněla se jemu, řkuci: +Pane, pomoz mi.
     [+14,30 ]
26 On pak odpověděv, řekl: +Není slušné vzíti chléb synů a vrci štěňatům.
     [+Mk 7,27 ]
27 A ona řekla: Takť jest, Pane. Avšak štěňata jedí drobty, kteříž padají z stolů pánů jejich.
28 Tedy odpovídaje Ježíš, řekl jí: Ó ženo, +veliká jest víra tvá. Staniž se tobě, jakž chceš. I uzdravena jest dcera její v tu hodinu.
     [+8,10 ]
29 A odšed odtud +Ježíš, šel podle moře Galilejského, a vstoupiv na horu, posadil se tam.
     [+Mk 7,31 ]
30 I přišli k němu zástupové mnozí, majíce s sebou +kulhavé, slepé, němé, polámané a jiné mnohé. I kladli je k nohám Ježíšovým, a on ~uzdravil je,
     [+Sk 3,2; ~Mt 11,5; Iz 35,5 ]
31 Takže se zástupové divili, *vidouce, ano němí mluví, polámaní zdraví jsou, kulhaví chodí, slepí vidí. I velebili Boha Izraelského.
     *11,5; Iz 35,5; L 7,21
32 Ježíš pak *svolav učedlníky své, řekl: Líto mi zástupu, ješto již tři dni trvají se mnou a nemají, co by jedli; a rozpustiti jich lačných nechci, aby nezhynuli na cestě.
     *Mk 8,1.[2]
33 I řekli mu učedlníci jeho: I kde bychom vzali tolik chleba na této poušti, abychom takový zástup nasytili?
34 I řekl jim Ježíš: Kolik chlebů máte? A oni řkou: Sedm a málo rybiček.
35 I rozkázal zástupům, aby se posadili na zemi.
36 A vzav těch sedm chlebů a ryby, učiniv *díky, lámal a dal učedlníkům svým, a učedlníci zástupu.
     *J 6,11; Sk 27,35; 1Tm 4,3
37 I +jedli všickni a nasyceni jsou. A sebrali, což zbylo drobtů, sedm košů plných.
     [+2Kr 4,44; Mk 8,8 ]
38 Bylo pak těch, kteříž jedli, čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí.
39 A +rozpustiv zástupy, vstoupil na lodí. I přišel do krajiny Magdala.
     [+Mk 8,10 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]