KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 4] [Matouš 5] [Matouš 6]

Evangelium S. Matouše 5
Vyučuje Pán Kristus učedlníky své životu svému, 3. předkládaje jim osmero blahoslavenství 20. a spravedlnost hojnější, 21. při níž pravý rozum Písem svatých vysvětluje.

V ida pak Ježíš +zástupy, vstoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu učedlníci jeho.
     [+4,25 ]
2 I otevřev ústa svá, učil je, řka:
3 Blahoslavení +chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské.
     [+]L 6,20; [+Iz 57,15; Ř 3,23n ]
4 Blahoslavení +lkající, nebo oni potěšeni budou.
     [+Ž 126,5 ]; [Iz 61,2 ]
5 Blahoslavení +tiší, nebo oni dědictví ~obdrží na zemi.
     [~]Ž 37,11; [+J 11,29; ~Iz 60,21 ]
6 Blahoslavení, kteříž +lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni ~nasyceni budou.
     [+Iz 55,1; ~L 1,53; 6,21 ]
7 Blahoslavení +milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou.
     [+Př 21,21 ]
8 Blahoslavení +čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.
     Ž 24,4; [+Ž 15,2 ]
9 Blahoslavení +pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou.
     [+Žd 12,14; Jk 3,18 ]
10 Blahoslavení, +kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, neb jejich jest království nebeské.
     1Pt 2,20; 4,14; [+Ř 8,17 ]
11 Blahoslavení jste, +když vám zlořečiti budou lidé a protivenství činiti, a mluviti všecko zlé o vás, lhouce, pro mne.
     [+L 6,22; 1Pt 4,14 ]
12 Radujte +se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Takť zajisté protivili se prorokům, kteříž byli před vámi.
     [+L 6,23 ]
13 Vy jste sůl země. Jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena? K ničemuž se nehodí více, než aby byla ven vyvržena a od lidí potlačena.
     Mk 9,50; L 14,34
14 Vy jste +světlo světa. Nemůžeť město na hoře ležící skryto býti.
     [+Ef 5,8.9; Fp 2,15 ]
15 Aniž *rozsvěcují svíce a stavějí ji pod kbelec, ale na svícen; i svítí všechněm, kteříž v domu jsou.
     *Mk 4,21 ; L 8,16; 11,33
16 Tak *svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích.
     *Fp 2,15 ; 1Pt 2,12
17 Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti Zákon anebo Proroky. Nepřišelť jsem rušiti, ale +naplniti.
     [+Ř 10,4 ]
18 Amen zajisté pravím vám: Dokudž *nepomine nebe i země, jediná literka aneb jediný puňktík nepomine z Zákona, až se všecky věci stanou.
     *24,35; Ž 119,89; Iz 40,8; L 16,17
19 Protož *zrušil-li by kdo jedno z přikázání těchto nejmenších a učil by tak lidi, nejmenší slouti bude v království nebeském. Kdož by pak koli činil i jiné učil, ten ~veliký slouti bude v království nebeském.
     *Jk 2,10; [~Mt 18,1.4 ]
20 Nebo pravím vám: Nebude-liť hojnější spravedlivost vaše nežli zákoníků a farizeů, nikoli nevejdete do království nebeského.
21 Slyšeli jste, že řečeno jest od starých: +Nezabiješ. Pakli by kdo zabil, povinen bude státi k soudu.
     [+]Ex 20,13 ; Dt 5,17; [+Lv 24,17 ]
22 Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož se hněvá na bratra svého bez příčiny, +povinen k soudu státi. Kdož by pak řekl bratru svému: Rácha, ~povinen bude před radou státi; a kdož by řekl: Blázne, povinen bude %pekelný oheň trpěti.
     [+Ž 143,2 ]; [~Ex 18,21.22; %1J 3,15 ]
23 Protož +obětoval-li bys dar svůj na oltář, a tu bys se rozpomenul, že bratr tvůj má něco proti tobě,
     [+Mk 11,25 ]
24 Nechejž tu daru svého před oltářem a jdi, prve smiř se s bratrem svým, a potom přijda, obětuj dar svůj.
25 Vejdi +v dobrou vůli s protivníkem svým rychle, dokudž jsi s ním na cestě, ať by snad nedal tebe protivník tvůj soudci, a soudce dal by tě služebníku, a byl bys uvržen do žaláře.
     [+6,14; 18,35; L 12,58; Ef 4,26 ]
26 Amen +pravím tobě: Nevyjdeš odtud nikoli, dokudž i toho posledního haléře nenavrátíš.
     L 12,58.59; [+Mt 18,34 ]
27 Slyšeli jste, že +řečeno jest od starých: Nezcizoložíš.
     [+Ex 20,14 ]
28 Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož by +pohleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém.
     [+Jb 31,1 ]; [Ž 119,37 ]
29 Jestliže pak *oko tvé pravé horší tě, vylupiž je a vrz od sebe; nebť jest užitečněji tobě, aby raději zahynul jeden úd tvůj, nežli by celé tělo tvé uvrženo bylo do ohně pekelného.
     *18,9; Mk 9,[43].47
30 A pakli ruka tvá pravá horší tě, utniž ji a vrz od sebe; nebo užitečněji jest tobě, aby zahynul raději jeden úd tvůj, nežli by všecko tělo tvé uvrženo bylo do pekelného ohně.
31 Též řečeno +jest: Kdož by koli propustil manželku svou, aby jí dal lístek rozloučení.
     [+]19,7.9; Dt 24,1
32 Jáť pak pravím vám: Že kdožkoli propustil by manželku svou, kromě příčiny cizoložstva, uvodí ji v cizoložstvo, a kdož propuštěnou pojme, cizoloží.
     L 16,18; Mk 10,11; 1K 7,10
33 Opět slyšeli jste, že +řečeno jest od starých: Nebudeš křivě přisahati, ale splníš Pánu přísahy své.
     [+]Ex 20,7 ; Lv 19,12
34 Ale jáť pravím vám: +Abyste nepřisahali všelijak, ani *skrze nebe, nebo stolice ~Boží jest,
     *23,22; [~]Iz 66,1; Sk 7,49 ; [+Mt 23,16; Jk 5,12 ]
35 Ani skrze zemi, nebo podnož jeho jest, ani skrze Jeruzalém, nebo město velikého +Krále jest.
     [+Ž 48,3 ]
36 Ani skrze hlavu svou budeš přisahati, nebo nemůžeš jednoho vlasu učiniti bílého aneb černého.
37 Ale *buď řeč vaše: Jistě, ~jistě; nikoli, nikoli. Což pak nad to více jest, to od toho zlého jest.
     *Jk 5,12; [~2K 1,17 ]
38 Slyšeli jste, že +řečeno jest: Oko za oko, a zub za zub.
     [+]Ex 21,24; Lv 24,2O; Dt 19,21
39 Jáť pak pravím vám: Abyste neodpírali *zlému. Ale ~udeří-li tě kdo v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého.
     *Ř 12,17.[19]; 1Te 5,15; [Lv 19,18; ~J 18,23; Mt 26,67 ]
40 A tomu, kdož se s tebou chce souditi a *sukni tvou vzíti, nech mu i pláště.
     *L 6,29; 1K 6,7
41 A nutil-li by tě kdo jíti s sebou míli jednu, jdi s ním dvě.
42 A +prosícímu tebe dej, a od toho, kdo by chtěl vypůjčiti od tebe, neodvracuj se.
     [+Dt 15,10; L 6,30 ]
43 Slyšeli jste, že řečeno jest: +Milovati budeš bližního svého, a ~nenáviděti budeš nepřítele svého.
     [+]Lv 19,18 ; [~Dt 23,6 ]
44 Ale jáť vám pravím: *Milujte nepřátely vaše, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, a ~dobře čiňte nenávidícím vás, %a modlte se za nepřátely a protivníky vaše,
     *Př 25,21; L 6,35 ; [~]Ř 12,20; [Ex 23,4; %L 23,34 ]
45 Abyste byli synové Otce vašeho, jenž jest v nebesích; ješto slunci svému velí vzchoditi na dobré i na zlé, a déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé.
46 Nebo +milujete-li ty, jenž vás milují, jakou odplatu míti budete? Zdaliž i publikáni téhož nečiní?
     [+]L 6,32
47 A budete-li pozdravovati toliko bratří svých, což více nad jiné činíte? Však i publikáni to činí.
48 Buďtež vy tedy +dokonalí, jako i ~Otec váš nebeský dokonalý jest.
     [+Ef 4,13; Fp 3,12; ~Lv 11,44; 19,2; Dt 18,13 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]