KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 22] [Lukáš 23] [Lukáš 24]

Evangelium S. Lukáše 23
Pán jatý ku Pilátovi veden, 7. odtud k Herodesovi poslán, 24. potom od Piláta odsouzen, 26. z města na popravu veden, 23. ukřižován, 46. umřel, 53. i pohřben.

T ehdy povstavši všecko to množství jich, vedli jej ku Pilátovi.
     Mt 27,2; Mk 15,1; J 18,28
2 A počali naň žalovati, řkouce: Tohoto jsme nalezli, an převrací lid, a +brání daně dávati císaři, *pravě se býti Kristem králem.
     *Sk 17,7; [+L 20,25; Mt 17,25]
3 Pilát pak +otázal se ho, řka: Ty-li jsi král Židovský? A on odpověděv, řekl jemu: Ty pravíš.
     [+Mt 27,11; Mk 15,2; J 18,33]; [1Tm 6,13]
4 I dí Pilát k předním kněžím a k zástupům: Žádné viny nenalézám na tomto člověku.
5 Oni pak více se rozmáhali v křiku, řkouce: Bouříť lid, uče po všem Judstvu, počav od Galilee až sem.
6 Tedy Pilát uslyšav o Galilei, otázal se, byl-li by člověk Galilejský.
7 A když zvěděl, že by byl z panství Herodesova, +poslal jej k Herodesovi, kterýž také v Jeruzalémě byl v ty dni.
     [+3,1]
8 Herodes pak uzřev Ježíše, zradoval se velmi. Nebo +dávno žádal viděti jej, protože *mnoho o něm slýchal, a nadál se, že nějaký div od něho učiněný uzří.
     *9,7. [+9; Mt 14,1.2]
9 I tázal se ho mnohými řečmi, ale on jemu nic neodpovídal.
10 Stáli pak tu přední kněží a zákoníci, tuze na něj žalujíce.
11 A +pohrdna jím Herodes s svým rytířstvem, a naposmívav se jemu, oblékl jej v roucho bílé, i odeslal zase ku Pilátovi.
     [+Sk 4,11]
12 I učiněni jsou přátelé Herodes s +Pilátem v ten den. Nebo před tím nepřátelé byli vespolek.
     [+Sk 4,27]
13 Pilát pak svolav přední kněží a úřadné osoby i lid,
     Mt 27,19
14 Řekl k nim: Dali jste mi +toho člověka, jako by lid odvracel po sobě, a aj, já před vámi vyptávaje se ho, žádné viny jsem nenalezl na tom člověku ve všem tom, což vy na něj žalujete.
     J 18,38; 19,4; [+Mt 27,23; Mk 15,14]
15 Ano ani Herodes; nebo odeslal jsem vás k němu, a aj, nic hodného smrti nestalo se jemu.
16 Protož potresce ho, propustím jej.
17 Musíval pak *propouštěti jim v svátek jednoho vězně.
     *Mt 27,15; Mk 15,6; J 18,39; 19,12
18 Protož zkřikli spolu všecko množství, řkouce: *Zahlaď tohoto, a propusť nám Barabbáše.
     *Sk 3,14; [Mt 27,22; J 18,40]
19 Kterýž byl pro +svádu nějakou v městě učiněnou a pro vraždu vsazen do žaláře.
     [+Mk 15,7]
20 Tedy Pilát opět mluvil k nim, chtěje propustiti Ježíše.
21 A oni vždy volali, řkouce: Ukřižuj ho, ukřižuj!
22 A on po třetí řekl k nim: Což jest pak zlého učinil tento? Jáť žádné +příčiny smrti nenalézám na něm. Protož potresce ho, propustím.
     [+14]
23 Oni pak předce dotírali na něj křikem velikým, žádajíce, aby byl ukřižován. A rozmáhali +se hlasové jejich a předních kněží.
     [+J 19,12]
24 Pilát pak přisoudil, aby se naplnila žádost jejich.
25 I +propustil jim toho, kterýž pro bouřku a vraždu vsazen byl do žaláře, za něhož prosili, ale Ježíše vydal k vůli jejich.
     [+Mt 27,26; Mk 15,15; J 19,16]
26 A *když jej vedli, chytivše +Šimona nějakého Cyrenenského, jdoucího s pole, vložili na něj kříž, aby jej nesl za Ježíšem.
     *[+]Mt 27,32; Mk 15,21
27 I šlo za ním veliké množství lidu i žen, kteréžto plakaly a kvílily ho.
28 A obrátiv se k nim Ježíš, dí: Dcery Jeruzalémské, neplačtež nade mnou, ale raději samy nad sebou plačte a nad svými dětmi.
29 Nebo aj, přijdou dnové, v nichžto řeknou: +Blahoslavené neplodné, ~a břicha, kteráž nerodila, a prsy, kteréž nekrmily.
     [+Iz 54,1; ~Mt 24,19]
30 Tehdyť počnou říci k horám: Padněte *na nás, a pahrbkům: Přikrejte nás!
     *Iz 2,19; Oz 10,8; Zj 6,16; 9,6
31 Nebo poněvadž na *zeleném dřevě toto se děje, i co pak bude na suchém?
     *1Pt 4,1.17; [Jr 25,29]
32 Vedeni pak byli s ním *i jiní dva zločinci, aby spolu s ním byli ukřižováni.
     *Iz 53,12; Mt 27,38; Mk 15,27; J 19,18
33 A když přišli na místo, +kteréž slove popravištné, tu jej ukřižovali, i ty zločince, jednoho na pravici, druhého pak na levici.
     [+Mt 27,33]
34 Tedy Ježíš řekl: Otče, *odpusť jim, neboť ~nevědí, co činí. A %rozdělivše roucho jeho, metali o ně los.
     *Mt 5,44; Sk 7,60 ; 1K 4,13; [Iz 53,12; ~Sk 3,17; %Ž 22,19; Mt 27,35]
35 I stál lid, dívaje se. A +posmívali se jemu ~knížata s nimi, řkouce: Jinýmť jest spomáhal, nechať nyní pomůže sám sobě, jestliže on jest Kristus, ten Boží zvolený.
     [+Ž 22,8]; [~Mt 27,39]
36 Posmívali se také jemu žoldnéři, přistupujíce a octa podávajíce jemu,
37 A řkouce: Jsi-li ty ten král Židovský, spomoziž sám sobě.
38 A byl také i nápis *napsaný nad ním, literami Řeckými a Latinskými a Židovskými: Tento jest král Židovský.
     *Mt 27,37 ; Mk 15,26; J 19,19
39 Jeden pak z těch zločinců, kteříž s ním viseli, rouhal se jemu, řka: Jsi-li ty Kristus, spomoziž sobě i nám.
40 A odpověděv druhý, trestal ho, řka: Ty se ani Boha nebojíš, ješto jsi v témž odsouzení?
41 Myť zajisté spravedlivě trpíme, nebo hodnou pomstu za skutky naše béřeme, ale tento nic zlého neučinil.
42 I dí Ježíšovi: Pane, +rozpomeň se na mne, když přijdeš do království svého.
     [+Gn 40,14]
43 I řekl mu Ježíš: Amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji.
44 A bylo okolo hodiny šesté. I stala se *tma po vší zemi až do hodiny deváté.
     *Mk 15,33; [Mt 27,45]
45 I zatmělo se slunce, a opona chrámová roztrhla se na poly.
46 A zvolav Ježíš +hlasem velikým, řekl: Otče, *v ruce tvé poroučím ducha svého. A to pověděv, umřel.
     *Ž 31,6 ; Sk 7,59.[60; +Mt 27,50]
47 A vida +centurio, co se stalo, velebil Boha, řka: Jistě člověk tento spravedlivý byl.
     [+Mt 27,54]
48 A všickni zástupové, přítomní tomu divadlu, hledíce na to, co se dálo, tepouce prsy své, navracovali se.
49 Stáli pak všickni známí jeho zdaleka, i ženy, kteréž byly přišly za ním od Galilee, hledíce na to.
50 A aj, muž jménem Jozef, jeden z úřadu, muž dobrý a spravedlivý,
     Mt 27,57; Mk 15,43; J 19,38
51 Kterýž byl nepovolil radě a skutku jejich, z Arimatie města Judského, kterýžto +také očekával království Božího,
     [+2,25.38]
52 Ten přistoupiv ku Pilátovi, +vyprosil tělo Ježíšovo,
     [+Mt 27,58]
53 A +složiv je s kříže, obvinul v kment a pochoval je v hrobě *vytesaném v skále, v kterémž ještě nebyl žádný pochován.
     *Mt 27,60; [12,40]; [+]Mk 15,46
54 A byl den +připravování, a sobota se začínala.
     [+Mt 27,62]; [J 19,42]
55 Šedše *pak také za ním +ženy, kteréž byly s Ježíšem přišly od Galilee, pohleděly na hrob, a kterak pochováno bylo tělo jeho.
     *[+]8,2
56 Vrátivše se pak, připravily vonné věci a masti, ale v sobotu odpočinuly, podle +přikázání.
     [+Ex 20,10]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]