0 KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 23] [Matouš 24] [Matouš 25]

Evangelium S. Matouše 24
O zkáze hrozné města Jeruzaléma; též i o skonání světa; 4. jaká těch věcí znamení předjíti měla; 36. a napomenutí k bedlivému toho očekávání.

A vyšed Ježíš, bral se z chrámu; i přistoupili učedlníci jeho, aby ukázali jemu stavení chrámové.
     Mk 13,1; L 21,5
2 Ježíš pak řekl jim: Vidíte-liž tyto všecky věci? Amen pravím vám: Nebude *zůstaven tuto kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen.
     *L 19,44; [1Kr 9,7 ]
3 A když se posadil na hoře Olivetské, přistoupili k němu učedlníci jeho soukromí, řkouce: Pověz nám, kdy to bude, a která znamení budou příchodu tvého a skonání světa?
4 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby +vás žádný nesvedl.
     Jr 29,8; Ef 5,6; Ko 2,18; 2Te 2,2; 1J 3,7; 4,1; [+Mk 13,5 ]
5 Nebo +mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: Jáť jsem Kristus, a ~svedouť mnohé.
     Mk 13,5.6; L 21,8; [+Mt 7,22; ~J 5,43 ]
6 Budete slyšeti zajisté boje a pověsti bojů. Hleďtež, abyste se nekormoutili; nebo musí to všecko býti; ale +ne ihned bude konec.
     [+Jr 4,27; 5,10.18 ]
7 Nebo +povstane národ proti národu a království proti království, a budou morové a hladové a zemětřesení po místech.
     [+Iz 19,2 ]
8 Ale tyto všecky věci jsou počátkové bolestí.
9 A tehdy *vy budete souženi, a budou vás mordovati, a budete v nenávisti u všech národů pro jméno mé.
     *10,17; Mk 13,9; L 21,12 ; J 15,20
10 A tehdyť se zhorší mnozí a vespolek se budou zrazovati a nenáviděti.
     J 16,1
11 A mnozí +falešní proroci povstanou, a svedou mnohé.
     [+2Pt 2,1 ]
12 A že rozmnožena bude nepravost, ustydneť +láska mnohých.
     [+2Tm 3,1 ]
13 Ale *kdož by setrval až do konce, tenť spasen bude.
     *10,22 ; Mk 13,13
14 A budeť kázáno toto +evangelium království po všem světě, na svědectví všem národům, a tehdážť přijde skonání.
     [+Zj 14,6 ]
15 Protož když +uzříte ohavnost zpuštění, předpověděnou od ~Daniele proroka, ana stojí na místě svatém, (kdo čte, rozuměj,)
     [+Mk 13,14; L 21,20; ~Dn 9,26.27 ]
16 Tehdáž ti, kteříž by byli v Judstvu, nechť utekou k horám.
17 A kdo na střeše, nesstupuj dolů, aby něco vzal z domu svého.
18 A kdo na poli, nevracuj se zase, aby vzal roucha svá.
19 Běda pak těhotným a těm, kteréž kojí, v těch dnech.
20 Protož modlte se, aby utíkání vaše nebylo v zimě anebo v svátek.
21 Nebo bude tehdáž *soužení veliké, jakéž nebylo od počátku světa až dosavad, aniž kdy potom bude.
     *Dn 12,1
22 A byť nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by spasen nižádný člověk. Ale pro vyvolené ukráceni budou dnové ti.
23 Tehdy řekl-li by vám *kdo: Aj, tutoť jest Kristus, anebo tamto, nevěřte.
     *Mk 13,21; L 17,23
24 Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti *budou divy veliké a +zázraky, tak aby v blud uvedli, (by možné bylo,) také i vyvolené.
     *Dt 13,1; [+]2Te 2,9
25 Aj, předpověděl jsem vám.
26 Protož řeknou-liť vám: Aj, na poušti jest, nevycházejte. Aj, v skrýších, +nevěřte.
     [+Dt 13,1.2 ]
27 Neb jakož blesk vychází od východu slunce, a ukazuje se až na západ, takť bude i příchod Syna člověka.
28 Neboť *kdežkoli bude +tělo, tuť se sletí i orlice.
     *L 17,37; [+Jb 39,30 ]
29 A hned po soužení, kteréž bude těch *dnů, slunce se zatmí a měsíc nedá světla svého a hvězdy budou padati s nebe a moci nebeské budou se pohybovati.
     *Iz 13,10; 24,23; 34,4; Jr 15,9 ; Ez 32,7; Jl 2,31; 3,15; Am 8,9; Mi 3,6; Sf 1,14; Mk 13,24 ; L 21,25; Zj 6,12; [Sk 2,20 ]
30 A *tehdyť se ukáže znamení +Syna člověka na nebi, a tuť budou ^kvíliti všecka pokolení země, a uzříť Syna člověka přicházejícího =na oblacích nebeských s mocí a slavou velikou.
     *25,31; ^Za 12,11; =Zj 1,7; [+Dn 7,13 ]
31 Kterýž pošle +anděly své s *hlasem velikým trouby, a shromáždíť vyvolené jeho ode čtyř větrů, od končin nebes až do končin jejich.
     *J 5,28; 1K 15,52; 1Te 4,15; [+Mt 13,41 ]
32 Od stromu pak fíkového naučte se podobenství: Když již ratolest jeho odmladne a listí se pučí, porozumíváte, že blízko jest léto.
33 Takéž i vy, když uzřeli byste toto všecko, vězte, žeť +blízko jest a ve dveřích království Boží.
     [+Jk 5,9 ]
34 Amen pravím vám, že nepomine věk *tento, až se tyto všecky věci stanou.
     *5,18; L 21,32.33
35 Nebe *a země pominou, ale slova má nepominou.
     *Iz 40,8 ; 1Pt 1,25; [Ž 102,27; Iz 51,6; Mk 13,31 ]
36 O *tom pak dni a hodině té nižádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj.
     *Mk 13,32.[33]; Sk 1,7
37 Ale jakož bylo za *dnů Noé, takť bude i příchod Syna člověka.
     *Gn 6,[2.4].5; 7,14; 1Pt 3,[20].21; [L 17,27 ]
38 Nebo jakož jsou za dnů těch před potopou žrali a pili, ženili se a vdávaly se, až do toho dne, když Noé všel do korábu,
39 A nezvěděli, až přišla potopa, a zachvátila všecky, takť bude i příští Syna člověka.
40 Tehdyť +dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý zanechán.
     1Te 4,17; [+L 17,36 ]
41 Dvě budou ve mlýně při žernovu; jedna bude vzata, a druhá zanechána.
     L 17,35
42 Bdětež tedy, *poněvadž nevíte, v kterou hodinu Pán váš přijíti má.
     *25,13; [Mk 13,33.35; L 12,40 ]
43 Toto pak *vězte, že byť věděl hospodář, v které by bdění zloděj měl přijíti, bděl by zajisté, a nedalť by podkopati domu svého.
     *L 12,39; 1Te 5,2; 2Pt 3,10
44 Protož i vy buďte hotovi; *nebo v tu hodinu, v kterouž se nenadějete, Syn člověka přijde.
     *Zj 3,3; 16,15
45 Kdoť *tedy jest služebník věrný a opatrný, kteréhož ustanovil pán jeho nad čeledí svou, aby jim dával pokrm v čas?
     *25,20.[21]; Mk 13,34; L 12,48
46 Blahoslavený +služebník ten, kteréhož, přijda pán jeho, nalezl by, an tak činí.
     [+Zj 16,15 ]
47 Amen pravím vám, že nade vším statkem svým ustanoví jej.
48 Jestliže by pak řekl zlý služebník ten v srdci svém: +Prodlévá pán můj přijíti,
     [+Ez 12,27 ]
49 I počal by bíti spoluslužebníky, jísti a píti s opilci,
50 Přijdeť pán služebníka toho v den, v kterýž se nenaděje, a v hodinu, v kterouž neví.
51 I oddělíť jej, a díl jeho položí s pokrytci. Tamť bude *pláč a škřipení zubů.
     *8,12; [13,42; 25,30 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]