KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 10] [Matouš 11] [Matouš 12]

Evangelium S. Matouše 11
Svatý Jan Křtitel poslal z žaláře ku Pánu Kristu; 7. svědectví slavné Pán dal Janovi před zástupy; 20. městům nekajícím domlouvá; 25. Otce svého chválí; 28. všech soužených k sobě milostně volá.

I stalo se, když dokonal Ježíš řeči své, kteréž mluvil, přikázání dávaje dvanácti učedlníkům svým, bral se odtud, +aby učil a kázal v městech jejich.
     [+9,35 ]
2 Jan pak v vězení +uslyšev o skutcích Kristových, poslal dva z učedlníků svých,
     [+L 7,18 ]
3 A řekl jemu: Ty-li jsi ten, +kterýž přijíti má, čili jiného čekati máme?
     [+Dt 18,15; L 7,20 ]
4 I odpovídaje Ježíš, řekl jim: Jdouce, zvěstujtež Janovi, co slyšíte a vidíte:
5 Slepí +vidí, a kulhaví chodí, malomocní se čistí, a hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají, ~chudým pak %evangelium se zvěstuje.
     [+Iz 35,5; L 7,22; ~Iz 42,7; 61,1; %L 1,19 ]
6 A blahoslavený +jest, kdož se ~nehorší na mně.
     [+13,57 ]; [~L 7,23 ]
7 A když +oni odešli, počal Ježíš praviti zástupům o Janovi: Co jste vyšli na poušť viděti? Zdali třtinu větrem se klátící?
     [+L 7,24 ]
8 Aneb co jste vyšli viděti? Zda člověka měkkým rouchem oděného? Aj, kteříž se měkkým rouchem odívají, v domích královských jsou.
9 Aneb co jste vyšli +viděti? Proroka-li? Jistě pravím vám, i více nežli proroka.
     [+L 1,76 ]
10 Tentoť jest zajisté, o němž psáno: Aj, +já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýžto připraví cestu tvou před tebou.
     [+]Mal 3,1; [+Mk 1,2 ]
11 Amen +pravím vám, mezi syny ženskými nepovstal větší nad Jana Křtitele; ale kdo jest menší v království nebeském, jestiť větší nežli on.
     [+L 7,28 ]
12 Ode dnů pak Jana Křtitele až dosavad království nebeské násilí trpí, a ti, kteříž násilí činí, uchvacujíť je.
13 Nebo *všickni Proroci i Zákon až do Jana prorokovali.
     *L 16,16
14 A chcete-li přijmouti: +Onť jest Eliáš, kterýž přijíti měl.
     [+]Mal 4,5; [+Mt 17,12; 1K 2,14 ]
15 Kdo má uši k slyšení, slyš.
16 Ale k komu připodobním pokolení toto? Podobno jest dětem, sedícím na ryncích, a kteříž na tovaryše své volají,
17 A říkají: Pískali jsme vám, a neskákali jste; žalostně jsme naříkali, a neplakali jste.
     L 7,32
18 Přišel zajisté Jan, *nejeda ani pije, a oni řkou: ~Ďábelství má.
     *3,4; [Mk 1,6; ~L 7,33 ]
19 Přišel Syn člověka, jeda a pije, a oni řkou: Aj, +člověk žráč a pijan vína, přítel publikánů a hříšníků. Ale ospravedlněna jest ~moudrost od synů svých.
     [+L 15,1.2; ~7,35 ]
20 Tehdy počal přimlouvati městům, v nichžto činěni jsou jeho mnozí divové, že pokání nečinili.
21 Běda tobě +Korozaim, běda tobě Betsaido. Nebo kdyby v ~Týru a Sidonu byli činěni divové ti, kteříž jsou činěni v vás, dávno by byli %v žíni a v popele pokání činili.
     [+L 10,13; \ ~Ez 3,6; L 6,17; %Jon 3,6 ]
22 Nýbrž pravím vám, že Týru a Sidonu lehčeji bude v den soudný nežli +vám.
     [+2Pt 2,21 ]
23 A ty Kafarnaum, kteréž jsi až k nebi +vyvýšeno, až do pekla sstrčeno budeš. Nebo *kdyby v Sodomě činěni byli divové ti, kteříž jsou činěni v tobě, byliť by zůstali až do dnešního dne.
     *Gn 19,29; Ez 16,48; [Gn 13,13; +Iz 14,12 ]
24 Ano více pravím vám, že zemi Sodomských +lehčeji bude v den soudný nežli tobě.
     [+10,15 ]
25 V ten čas odpověděv Ježíš, řekl: Chválím +tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a opatrnými, a zjevil jsi je maličkým.
     [+L 10,21 ]
26 Jistě, Otče, že se tak +líbilo před tebou.
     L 10,21.22 ; [+Ef 1,5 ]
27 Všecky věci +dány jsou mi od Otce mého, a žádnýť ~nezná Syna, jediné Otec, aniž Otce kdo zná, jediné Syn, a komuž by chtěl Syn zjeviti.
     [+]28,18; [+Ž 8,7; J 3,35; ~1,18; 6,46 ]
28 Pojdtež +ke mně všickni, kteříž pracujete ~a obtíženi jste, %a já vám odpočinutí dám.
     [+Jr 31,25; ~Ž 38,5; Iz 57,15 ]; [%J 16,33 ]
29 Vezměte jho mé na +se, a učte se ode mne, neboť jsem ~tichý a pokorný srdcem, a naleznete *odpočinutí dušem vašim.
     *J 6,16; [+Ž 68,20; 1Pt 2,21; ~Za 9,9; Iz 42,2 ]
30 Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a +břímě mé lehké.
     1J 5,3 ; [+Fp 4,13 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]