KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Malachiáš 3] [Malachiáš 4] [Matouš 1]

Proroctví Malachiáše Proroka 4
Ohlášení soudů Božích bezbožným. 2. Potěšení 4. a napomenutí pobožných. 5. Proroctví o příští Jana Křtitele.

N ebo aj, den ten přichází hořící jako pec, v němž budou všickni pyšní, a všickni pášící bezbožnost jako strniště. I zažhne je ten den, kterýž přijíti má, praví Hospodin zástupů, tak že neostaví jim ani kořene ani ratolesti.
2 Vám pak, kteříž se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti, a zdraví bude na paprslcích jeho. Tedy vycházeti budete,a porostete jako telata vykrmená.
3 A pošlapáte bezbožné, tak že budou jako popel pod nohami vašimi v den, kterýž já učiním, praví Hospodin zástupů.
4 Pamatujtež na zákon Mojžíše služebníka mého, jemuž jsem přikázal na Orébě přednesti všemu Izraeli ustanovení a soudy.
5 Aj, já pošli vám Eliáše proroka, prvé nežli přijde den Hospodinův veliký a hrozný,
6 Aby obrátil srdce otců k synům, a srdce synů k otcům jejich, abych přijda, neranil země prokletím.

 


Seznam kapitol knihy Proroctví Malachiáše Proroka:

[1] [2] [3] [4]