KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Malachiáš 4] [Matouš 1] [Matouš 2]

Evangelium S. Matouše 1
Pořádné vyčtení svatých patriarchů, na tré rozdělených, z nichž Kristus podle těla pošel. 18. Svědectví o početí jeho Duchem svatým v panně Mariji, zasnoubené Jozefovi. 21. A o jménu Krista Pána.

K niha (o) *rodu Ježíše Krista ~syna Davidova, %syna Abrahamova.
     *L 3,23n; [~2S 7,12; Ř 1,3; %Gn 12,3 ]
2 Abraham zplodil *Izáka. Izák pak zplodil ^Jákoba. Jákob zplodil =Judu a bratří jeho.
     *Gn 21,[2].3; ^25,26; =29,35 ; [L 3,34 ]
3 Judas pak *zplodil Fáresa a Záru z Támar. Fáres pak ^zplodil Ezroma. Ezrom =zplodil Arama.
     *Gn 38,29.[30]; ^46,12 ; [Rt 4,18]; =4,19
4 Aram pak *zplodil Aminadaba. Aminadab pak ~zplodil Názona. Názon zplodil Salmona.
     *1Pa 2,10; [~Rt 4,20 ]
5 Salmon *zplodil Bóza z Raab. A Bóz zplodil ~Obéda z Rut. Obéd pak %zplodil Jesse.
     *Rt 4,21; [1Pa 2,11; ~Rt 4,17; %4,22 ]
6 Jesse +zplodil Davida krále. David pak král *zplodil Šalomouna, z té, kteráž někdy byla žena Uriášova.
     *2S 12,24 ; [+1S 17,12 ]
7 Šalomoun *zplodil Roboáma. Roboám ^zplodil Abiáše. Abiáš =zplodil Azu.
     *1Pa 3,10; [1Kr 11,43]; ^1Kr 14,31; =15,8; 2Pa 14,1
8 Aza +zplodil Jozafata. Jozafat zplodil ~Joráma. Jorám %zplodil Oziáše.
     [+1Kr 15,24; ~22,51; 1Pa 3,11; %2Kr 8,24]
9 Oziáš pak +zplodil Joátama. Joátam pak zplodil Achasa. ~Achas zplodil Ezechiáše.
     [+2Kr 15,7; ~16,20 ]
10 Ezechiáš pak *zplodil Manasesa. A Manases ^zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše.
     *2Kr 20,21; ^21,18; 1Pa 3,13
11 Joziáš pak +zplodil Jekoniáše a bratří jeho v zajetí Babylonském.
     [+1Pa 3,15; 2Pa 36,1.4.8 ]
12 A po zajetí Babylonském Jekoniáš zplodil *Salatiele. Salatiel pak ^zplodil Zorobábele.
     *1Pa 3,17; ^Ezd 3,2; Ag 1,1
13 A Zorobábel +zplodil Abiuda. Abiud pak zplodil Eliachima. Eliachim zplodil Azora.
     [+1Pa 3,19 ]
14 Azor potom zplodil Sádocha. Sádoch zplodil Achima. Achim pak zplodil Eliuda.
15 Eliud zplodil Eleazara. Eleazar zplodil Mátana. Mátan zplodil Jákoba.
16 Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z nížto narodil se +JEŽÍŠ, jenž slove Kristus.
     [+27,17.22 ]
17 A tak všech rodů od Abrahama až do Davida bylo rodů čtrnácte. A od Davida až do zajetí Babylonského rodů čtrnácte. A od zajetí Babylonského až do Krista rodů čtrnácte.
18 Jezukristovo pak narození takto se stalo: Když matka +jeho Maria snoubena byla *Jozefovi, prve než se sešli, nalezena jest ~těhotná z Ducha svatého.
     *L 1,27.34; [+2,5; ~L 1,35 ]
19 Ale Jozef muž její spravedlivý jsa, a nechtěv jí v +lehkost uvésti, chtěl ji tajně propustiti.
     [+Nu 5,12n ]
20 Když pak on o tom přemyšloval, aj, anděl Páně ve snách ukázal se jemu, řka: Jozefe synu Davidův, neboj se přijíti Marie manželky své; nebo což v ní jest počato, z *Ducha svatého jest.
     *L 1,32.[35]
21 Porodíť *pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od ^hříchů jejich.
     *L 1,31; ^Iz 53,11; L 1,30 ; Sk 4,12; Ef 1,7
22 Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, což povědíno bylo ode Pána skrze proroka, řkoucího:
23 Aj, panna těhotná bude, a porodí syna, a nazůveš jméno +jeho Emmanuel, jenž se vykládá: S námi Bůh.
     Iz 7,14 ; [+Iz 8,8.10 ]
24 Procítiv pak Jozef ze sna, učinil, jakož mu přikázal anděl Páně, a přijal manželku svou.
25 Ale nepoznal jí, +až i porodila Syna svého *prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.
     *[+]L 2,7

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]