KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 1] [Matouš 2] [Matouš 3]

Evangelium S. Matouše 2
Mudrci k narozenému Králi Kristu přijeli. 13. Jozef s Marijí i s dítětem utekl do Egypta. 16. Herodes dítky mordoval. 19. Jozef se z Egypta po smrti Herodesově navrátil.

dyž se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj, mudrci od východu slunce přijeli do Jeruzaléma,
2 Řkouce: Kde jest ten, kterýž se narodil Král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu +jeho na východu slunce, a přijeli jsme klaněti se jemu.
     [+Nu 24,17 ]
3 To uslyšev Herodes král, zarmoutil se i všecken Jeruzalém s ním.
4 A svolav všecky přední kněží a učitele lidu, tázal se jich, kde by se Kristus měl naroditi.
5 Oni pak řekli jemu: V Betlémě Judově. Nebo tak jest psáno skrze proroka:
6 A ty Betléme, země Judská, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty Judskými; neboť z tebe vyjde Vývoda, kterýž pásti bude lid můj Izraelský.
     Mi 5,2; J 7,42
7 Tedy Herodes tajně povolav mudrců, pilně se jich ptal, kterého by se jim času hvězda ukázala.
8 A když je propouštěl do Betléma, řekl: Jdouce, ptejte se pilně na to dítě, a když naleznete, zvěstujtež mi, ať i já přijda, pokloním se jemu.
9 Oni pak vyslyševše krále, jeli. A aj, hvězda, kterouž byli viděli na východu slunce, předcházela je, až i přišedši, stála nad domem, kdež bylo dítě.
10 A uzřevše hvězdu, zradovali se radostí velmi velikou.
11 I všedše do domu, +nalezli dítě s Marijí matkou jeho, ~a padše, klaněli se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato a kadidlo a mirru.
     [+L 2,16; ~Ž 72,10; Iz 60,6 ]
12 A od Boha napomenuti jsouce ve snách, aby se nenavraceli k Herodesovi, jinou cestou navrátili se do krajiny své.
13 Když pak oni odjeli, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách, řka: Vstana, vezmi dítě i matku jeho, a utec do Egypta, a buď tam, dokavadž nepovím tobě; neboť bude Herodes hledati dítě, aby je zahubil.
14 Kterýžto vstav hned v noci, vzal dítě i matku jeho, a odšel do Egypta.
15 A byl tam až do smrti Herodesovy, aby se naplnilo povědění Páně skrze proroka, řkoucího: *Z Egypta povolal jsem Syna svého.
     *Oz 11,1; [Nu 24,8 ]
16 Tehdy Herodes uzřev, že by oklamán byl od mudrců, rozhněval se náramně, a poslav služebníky své, zmordoval všecky dítky, kteréž byly v Betlémě i ve všech končinách jeho, od dvouletých a níže, podle času, na kterýž se byl pilně vyptal od mudrců.
17 Tehdy naplněno jest to povědění Jeremiáše proroka, řkoucího:
18 Hlas v Ráma slyšán jest, naříkání a pláč a kvílení mnohé; *Ráchel plačící synů svých, a nedala se potěšiti, protože jich není.
     *Jr 31,15; [Gn 35,19 ]
19 Když pak umřel Herodes, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách v Egyptě,
20 Řka: Vstana, vezmi dítě i matku jeho, a jdiž do země Izraelské; neboť jsou +zemřeli ti, jenž hledali bezživotí dítěte.
     [+Ex 4,19 ]
21 Kterýžto vstav, vzal dítě i matku jeho, a přišel do země Izraelské.
22 A uslyšev, že by Archelaus kraloval v Judstvu místo Herodesa otce svého, obával se tam jíti; a napomenut jsa od Boha ve snách, obrátil se do krajin Galilejských.
23 A přišed, bydlil v +městě, jenž slove Nazarét, aby se naplnilo, což povědíno bylo skrze proroky, že Nazaretský ~slouti bude.
     [+L 1,26; ~Sd 13,5; Iz 11,1 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]