KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 3] [Matouš 4] [Matouš 5]

Evangelium S. Matouše 4
O postu Krista Pána, 3. a pokušení jeho, kteréž snášel od ďábla; 12. o začátku kázání jeho; 18. o povolání některých učedlníků, 23. a uzdravení mnohých bídných lidí.

T ehdy Ježíš veden jest na poušť od Ducha, aby pokoušín byl od ďábla.
     Mk 1,12; L 4,1
2 A postiv se +čtyřidceti dnů a čtyřidceti nocí, potom zlačněl.
     [+Ex 34,28; 1Kr 19,8 ]
3 A přistoupiv k němu +pokušitel, řekl: Jsi-li Syn Boží, rciž, ať kamení toto chlebové jsou.
     [+1Te 3,5 ]
4 On pak odpovídaje, řekl: Psánoť jest: Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží.
     Dt 8,3
5 Tedy pojal jej ďábel do svatého města a postavil ho na vrchu chrámu.
6 A řekl mu: Jsi-li Syn Boží, spustiž se dolů; nebo +psánoť jest, že andělům svým přikázal o tobě, a na ruce uchopí tebe, abys někde o kámen nohy své neurazil.
     Ž 91,11.[+12]
7 I řekl mu Ježíš: Zase +psáno jest: Nebudeš ~pokoušeti Pána Boha svého.
     p+Dt 6,16; ~Ex 17,2; L 4,12 ]
8 Opět pojal ho ďábel na horu vysokou velmi, a ukázal mu všecka království světa i slávu jejich, a řekl jemu:
9 Toto všecko tobě dám, jestliže padna, budeš mi se klaněti.
10 Tedy dí mu Ježíš: Odejdiž, satane; neboť jest psáno: Pánu Bohu svému klaněti se budeš a jemu samému sloužiti budeš.
     Dt 6,13; 10,20; 1S 7,4
11 Tedy opustil ho ďábel, a aj, *andělé přistoupili a sloužili jemu.
     *Mk 1,13
12 A když uslyšel Ježíš, že by Jan vsazen byl do žaláře, odšel do Galilee.
     Mk 1,14
13 A opustiv +Nazarét, přišed, bydlil v Kafarnaum za mořem, v krajinách Zabulon a Neftalím,
     L 4,14; J 4,43; [+L 4,31 ]
14 Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, +řkoucího:
     Iz 9,1.[+2]
15 Země Zabulon a Neftalím při moři za Jordánem, Galilea pohanská,
16 Lid, kterýž bydlil v temnostech, viděl světlo veliké, a sedícím v krajině a stínu smrti, světlo vzešlo jim.
17 Od toho času *počal Ježíš kázati a praviti: Pokání +čiňte; neboť se přiblížilo království nebeské.
     *3,2; Sk 26,20 ; [+Mk 1,15; Sk 2,38 ]
18 A chodě Ježíš podle moře Galilejského, uzřel +dva bratry, Šimona, kterýž slove Petr, a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí sít do moře, (nebo byli rybáři.)
     Mk 1,16.[+19]; L 5,11; [+L 5,2 ]
19 I dí jim: Pojďte +za mnou, a učiním vás *rybáře lidí.
     *Ez 47,10; [+Mk 1,17 ]
20 A oni hned +opustivše síti, šli za ním.
     [+19,27 ]
21 A poodšed odtud, uzřel jiné dva bratry, +Jakuba syna Zebedeova, a Jana bratra jeho, na lodí s Zebedeem otcem jejich, ani tvrdí síti své. I povolal jich.
     [+Mk 1,19; L 5,10 ]
22 A oni hned opustivše lodí a otce svého, šli za ním.
     Mk 10,28; L 5,11
23 I +procházel Ježíš všecku Galilei, uče v shromážděních jejich a káže evangelium království a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.
     [+9,35; L 4,15.31 ]
24 A rozešla se o něm pověst po vší Syrii. I přivedli k němu +všecky nemocné, rozličnými neduhy a trápeními poražené, i ďábelníky, i náměsičníky, i šlakem poražené; a uzdravoval je.
     [+Mk 6,55.56 ]
25 I šli za ním *zástupové mnozí z Galilee a z krajiny Desíti měst, i z Jeruzaléma i z Judstva i z Zajordání.
     *Mk 3,7 ; L 6,17

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]