KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 7] [Matouš 8] [Matouš 9]

Evangelium S. Matouše 8
Uzdravil Pán malomocného, 5. služebníka setníkova, 14. svegruši Petrovu, 16. i jiné mnohé; 19. jednoho k sobě přijíti, druhého od sebe pustiti nechtěl. 23. A ač neslavný u světa byl Pán, však ho moře, větrové, 28. i ďáblové poslouchati museli.

A když +sstupoval s hory, šli za ním zástupové mnozí.
     [+5,1 ]
2 A +aj, malomocný přišed, klaněl se jemu, řka: Pane, kdybys jen chtěl, můžeš mne očistiti.
     [+]Mk 1,40; L 5,12
3 I vztáh Ježíš ruku, dotekl se ho, řka: +Chci, buď čist. A hned očištěno jest malomocenství jeho.
     [+Ž 115,3; 145,19 ]
4 I dí mu Ježíš: +Viziž, abys žádnému nepravil. Ale jdi, a ukaž se knězi, a obětuj dar, kterýž *přikázal Mojžíš, na svědectví jim.
     *Lv 14,4; [+Mt 9,30 ]
5 A když vcházel Ježíš do Kafarnaum, přistoupil k němu *setník, prose ho,
     *L 7,2[n]
6 A řka: Pane, služebník můj leží doma šlakem poražený, velmi se trápě.
7 I dí mu Ježíš: Já přijdu a uzdravím ho.
8 A odpovídaje setník, řekl: Pane, nejsemť +hoden, abys všel pod střechu mou, ale toliko rci slovo, a uzdraven bude služebník můj.
     [+L 7,6 ]
9 Nebo i já jsem člověk moci poddaný, maje pod sebou žoldnéře, avšak dím-li tomuto: Jdi, tedy jde, a jinému: Přijď, a přijde, a služebníku svému: Učiň toto, a učiní.
10 Tedy uslyšev to Ježíš, podivil se, a jdoucím za sebou řekl: Amen pravím vám, ani v Izraeli tak veliké víry jsem nenalezl.
11 Pravím pak vám, žeť přijdou mnozí +od východu i od západu, a stoliti budou s Abrahamem, s Izákem a s Jákobem v království nebeském,
     [+Iz 49,12; Mal 1,11; L 13,28.29 ]
12 Ale synové království vyvrženi budou do +temností zevnitřních. Tamť bude pláč a škřipení zubů.
     [+13,42.50 ]
13 I řekl Ježíš setníkovi: Jdiž, a jakžs uvěřil, staň se tobě. I uzdraven jest služebník jeho v tu hodinu.
14 A přišed Ježíš do domu Petrova, uzřel svegruši jeho, ana leží a má zimnici.
     Mk 1,29; L 4,38
15 I +dotekl se ruky její, a hned přestala jí zimnice. I vstala a posluhovala jim.
     [+9,25 ]
16 A když byl +večer, přivedli k němu mnohé, kteříž ďábelství měli, a on vymítal duchy zlé slovem, a ~všecky, kteříž se zle měli, uzdravil,
     [+Mk 1,32; ~Mt 4,24 ]
17 Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, řkoucího: Onť jest vzal na se mdloby naše, a neduhy naše nesl.
     Iz 53,4; 1Pt 2,24
18 Vida pak Ježíš zástupy mnohé okolo sebe, kázal přeplaviti se na druhou stranu.
     Mk 4,35; L 8,22
19 A přistoupiv jeden zákoník, řekl jemu: Mistře, půjdu za tebou, kamžkoli půjdeš.
     L 9,57
20 I dí mu Ježíš: Lišky doupata mají, a ptactvo nebeské hnízda, ale Syn člověka +nemá, kde by hlavu sklonil.
     [+Za 9,9 ]; [2K 8,9 ]
21 Jiný pak z učedlníků jeho řekl jemu: Pane, dopusť mi prve odjíti a pochovati otce mého.
     L 9,59
22 Ale Ježíš řekl jemu: +Pojď za mnou, a nech, ať ~tam mrtví pochovávají mrtvé své.
     [+4,19; ~Ef 2,1 ]
23 A když vstoupil na lodí, vstoupili za ním i učedlníci jeho.
24 A aj, +bouře veliká stala se jest na moři, takže vlny přikrývaly lodí. On pak spal.
     [+Jon 1,4.5; Sk 27,14 ]
25 A přistoupivše učedlníci jeho, zbudili +jej, řkouce: Pane, ~zachovej nás, hynemeť.
     [+Ž 35,23; ~Mt 14,30 ]
26 I dí jim: Proč se bojíte, +ó malé víry? Tedy vstav, ~přimluvil větrům a moři, i stalo se utišení veliké.
     [+6,30; 16,8; ~Ž 106,9; 107,29 ]
27 Lidé pak divili se, řkouce: Kteraký jest tento, že ho i větrové i moře poslouchají?
28 A když se přeplavil na druhou stranu do krajiny Gergezenských, potkali se s ním dva ďábelníci z hrobu vyšlí, ukrutní náramně, takže pro ně žádný nemohl tou cestou choditi.
29 A aj, zkřikli, řkouce: +Co je nám po tobě, ~Ježíši, Synu Boží? Přišel jsi sem před časem trápiti nás.
     [+Mk 1,24 ]; [~Mt 14,33 ]
30 A bylo opodál od nich stádo veliké vepřů, pasoucích se.
     Mk 5,11; L 8,32
31 Ďáblové pak prosili ho, řkouce: Poněvadž nás vymítáš, dopustiž nám vjíti do toho stáda vepřů.
32 I řekl jim: Jděte. +A oni vyšedše, vešli do stáda těch vepřů. A aj, hnalo se všecko stádo těch vepřů s vrchu dolů do moře, i ztonuli v vodách.
     [+L 8,33 ]
33 Pastýři pak utekli. A přišedše do města, vypravovali to všecko, i o těch ďábelnících.
34 A aj, všecko město vyšlo v cestu Ježíšovi, a uzřevše +ho, prosili, aby šel z končin jejich.
     [+Mk 5,17 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]