KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Marek 3] [Marek 4] [Marek 5]

Evangelium S. Marka 4
Podobenství rozsevače předložil Pán zástupům, 36. a po kázání plavil se přes moře, kteréž se zbouřilo, 39. ale Pán jsa vzbuzen, slovem větry spokojil.

A opět počal Ježíš učiti *u moře. I shromáždil se k němu zástup mnohý, takže vstoupiv na lodí, seděl na moři, a všecken zástup byl na zemi podle moře.
     *Mt 13,1; L 8,4
2 I učil je mnohým věcem v podobenstvích, a pravil jim v učení svém:
3 Slyšte. Aj, vyšel +rozsevač, aby rozsíval.
     [+Mt 13,3n ]; [L 8,5n; 1K 9,11 ]
4 I stalo se v tom rozsívání, že jedno padlo podle cesty, a přiletělo ptactvo nebeské, i szobali je.
5 A jiné padlo na místo skalnaté, kdežto nemělo mnoho země, a hned vzešlo; neb nemělo hlubokosti země.
6 A když vyšlo slunce, uvadlo, a protože nemělo kořene, uschlo.
7 A jiné padlo mezi trní; i zrostlo trní, a udusilo je. I nevydalo užitku.
8 Jiné pak padlo +v zemi dobrou, a dalo užitek vzhůru vstupující a rostoucí; přineslo zajisté jedno třidcátý, a jiné šedesátý, a jiné pak ~stý.
     [+Mt 13,8; ~Gn 26,12 ]
9 I pravil jim: Kdo +má uši k slyšení, slyš.
     [+Mt 11,15; 13,9 ]
10 A když pak byl sám, tázali *se ho ti, kteříž při něm byli, se dvanácti, na to podobenství.
     *Mt 13,10; L 8,9
11 I řekl jim: Vámť jest dáno, znáti tajemství království Božího, ale těm, kteříž jsou vně, v podobenství všecko se děje,
12 Aby *hledíce, hleděli, a neuzřeli, a slyšíce, slyšeli, a nesrozuměli, aby se snad neobrátili, a byli by jim odpuštěni hříchové.
     *Sk 28,26; Ř 11,8; [Iz 6,9; Mt 13,14; J 12,40 ]
13 I dí jim: Neznáte *podobenství tohoto? A kterakž pak jiná všecka podobenství poznáte?
     *J 3,10.12
14 Rozsevač, +ten slovo rozsívá.
     Mt 13,18; L 8,11; [+1Pt 1,23 ]
15 Titoť pak jsou, ješto podle cesty símě přijímají, kdežto se rozsívá slovo, kteréž když oni slyší, ihned přichází satan a vynímá slovo, kteréž vsáto jest v srdcích jejich.
16 A tak podobně ti, kteříž jako skalnatá země posáti jsou, kteřížto jakž uslyší slovo, hned s radostí přijímají je.
17 Než nemají kořene v sobě, ale jsou časní; potom když vznikne soužení a protivenství pro slovo Boží, hned se horší.
18 A tito jsou, jenž mezi trní posáti jsou, kteříž slovo slyší,
19 Ale *pečování tohoto světa a oklamání zboží, a jiné žádosti zlé k tomu přistupující, udušují slovo, takže bez užitku bývá.
     *10,23; Mt 19,[22].23
20 Titoť pak jsou, jenž v zemi dobrou símě přijali, kteříž slyší slovo Boží, a přijímají, a užitek přinášejí, jedno třidcátý, a jiné šedesátý, a jiné stý.
21 Dále pravil jim: Zdali *rozsvícena bývá svíce, aby postavena byla pod nádobu nebo pod postel? Však aby na svícen vstavena byla.
     *Mt 5,15; L 8,16; 11,33; [1K 12,7 ]
22 Nebo *nic není skrytého, co by nebylo zjeveno; aniž jest co tak ukrytého, aby najevo nevyšlo.
     *Mt 10,26; L 8,17; 12,2
23 Jestliže kdo má +uši k slyšení, slyš.
     [+Mt 11,15; 13,9 ]
24 I mluvil k nim: Vizte, co slyšíte. Kterou *měrou budete měřiti, touť vám bude odměřeno, a přidáno bude vám poslouchajícím.
     *Mt 7,2; L 6,38
25 Nebo *kdožť má, tomu bude dáno; a kdo nemá, i to, což má, bude od něho odjato.
     *Mt 13,12; [25,29 ]
26 I pravil jim: Tak jest království Boží, jako kdyby člověk uvrhl símě v zemi.
27 A *spal by, a vstával by ve dne i v noci, a semeno by vzešlo a vzrostlo, jakž on neví.
     *Mt 13,25
28 Nebo sama +od sebe země plodí, nejprv bylinu, potom klas, potom plné obilé v klasu.
     [+Gn 1,11.12 ]
29 A když sezrá úroda, ihned +přičiní srp; neboť jest nastala žeň.
     [+Jl 3,13 ]
30 I řekl opět: K čemu připodobníme království Boží? Aneb kterému podobenství je přirovnáme?
     L 13,18
31 Jest jako zrno +horčičné, kteréžto, když vsáto bývá v zemi, menší jest ze všech semen, kteráž jsou na zemi.
     [+Mt 13,31; L 13,19 ]
32 Ale když vsáto bývá, roste, a +bývá větší než všecky byliny, a činíť ratolesti veliké, takže pod stínem jeho mohou sobě ptáci nebeští hnízda dělati.
     [+Iz 2,2.3; Dn 2,35; Mi 4,1 ]
33 A *takovými mnohými podobenstvími mluvil jim slovo, jakž mohli slyšeti.
     *Mt 13,[3].34
34 A bez podobenství nemluvil jim, učedlníkům pak svým soukromí vykládal všecko.
35 I řekl jim v ten den, když již bylo večer: Plavme se na druhou stranu.
     Mt 8,23; L 8,22
36 A nechavše zástupu, pojali jej, tak jakž byl na lodičce. Ale i jiné lodičky byly s ním.
37 Tedy stala se +bouře veliká od větru, až se vlny na lodí valily, takže se již naplňovala lodí.
     [+Mt 8,24 ]
38 A on zzadu na lodí +spal na podušce. I ~zbudili jej, a řekli jemu: Mistře, což pak nic %nedbáš, že hyneme?
     [+Ž 44,24; L 8,23; ~Ž 40,14; %Ž 10,12; 77,10 ]
39 I +probudiv se, ~přimluvil větru a řekl moři: Umlkni a upokoj se. I přestal vítr, a stalo se utišení veliké.
     [+Mt 8,26; L 8,24; ~Jb 26,12; Ž 107,29; Iz 51,10 ]
40 I řekl jim: Proč se tak bojíte? Což ještě nemáte +víry?
     [+11,22; Mt 8,26; L 8,25 ]
41 I báli se bázní velikou, a pravili jeden k druhému: Hle kdo jest tento, že i vítr +i moře poslouchají jeho?
     [+Ž 65,8; 89,9.10; 107,25-29 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Marka:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]