KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1 Korintským 11] [1 Korintským 12] [1 Korintským 13]

První Epištola S. Pavla k Korintským 12
Učí apoštol rozličných darů Božích dobře užívati, 12. a v svornosti, v lásce i v jednotě ducha zůstávati.

O duchovních pak dařích, bratří, nechci, abyste nevěděli.
2 Víte, +že jste byli pohané, kteříž k modlám němým, jakž jste bývali vedeni, tak jste chodili.
     [+6,11]
3 Protož známoť vám činím, *že žádný v Duchu Božím mluvě, nezlořečí Pánu Ježíši, a žádný nemůže ~říci Pán Ježíš, jediné v %Duchu svatém.
     *Mk 9,39; [~J 13,13; %2K 3,5]
4 Rozdílníť +pak darové jsou, ale tentýž Duch,
     [+Ř 12,6]
5 A rozdílná +jsou přisluhování, ale tentýž Pán,
     [+Ef 4,11]
6 A rozdílné jsou moci, ale tentýž Bůh, jenžto působí všecko ve všech.
7 Jednomu pak každému dáno bývá zjevení Ducha k užitku.
8 Nebo někomu dána bývá skrze Ducha řeč moudrosti, jinému pak řeč umění podle téhož Ducha,
9 Jinému víra v témž Duchu, jinému +darové uzdravování v jednostejném Duchu,
     28. 30]
10 Někomu divů činění, jinému proroctví, jinému rozeznání duchů, jinému +rozličnost jazyků, jinému vykládání jazyků.
     [+Sk 2,4; 10,46]
11 Ale *to vše působí jeden a týž Duch, rozděluje +jednomu každému obzvláštně, jakž ráčí.
     *7,7; [+Ř 12,3. 6]
12 Nebo jakož tělo jedno jest a mnoho má údů, ale všickni ti jednoho těla údové, mnozí *jsouce, však jedno tělo jsou: tak i Kristus.
     *Ř 12,4.[ 5]; Ef 4,4
13 Skrze +jednoho zajisté Ducha my všickni v jedno tělo ~pokřtěni jsme, buďto Židé, buďto Řekové, buďto služebníci, nebo svobodní, a %všickni v jeden duch zapojeni jsme.
     [+J 6,63]; [Ř 6,4; ~Ga 3,28; %1K 10,4]
14 Nebo +tělo není jeden úd, ale mnozí.
     [+20]
15 Dí-li noha: Poněvadž nejsem rukou, nejsem z těla, zdaliž proto není z těla?
16 A dí-li ucho: Když nejsem oko, nejsem z těla, zdaliž proto není z těla?
17 Jestliže všecko tělo jest oko, kde pak bude sluch? Pakli všecko tělo jest sluch, kde povonění?
18 Ale +zřídil Bůh údy jeden každý z nich v těle, tak jakž jest on chtěl.
     [+Ko 2,19]
19 Nebo kdyby byli všickni údové jeden úd, kde by bylo tělo?
20 Ale nyní mnozí údové jsou, však jedno tělo.
21 A tak nemůžť oko říci ruce: Nepotřebí mi tebe, anebo opět hlava nohám: Nepotřebuji vás.
22 Nýbrž mnohem více údové, kteříž se zdadí nejmdlejší v těle býti, potřební jsou.
23 A kteréž máme za nejméně ctihodné údy v těle, ty větší ctí přistíráme; a nezdobní údové naši hojnější ozdobu mají,
24 Ozdobní pak údové naši toho nepotřebují. Ale Bůh tak způsobil tělo, poslednějšímu dav hojnější poctu,
25 Aby nebyla +nesvornost v těle, ale aby údové jedni o druhé vespolek pečovali
     [+11,18]
26 A protož jestliže trpí co jeden úd, spolu s ním trpí všickni údové; pakli jest v slávě jeden úd, radují se spolu s ním všickni údové.
27 Vy *pak jste tělo Kristovo, a údové z částky.
     *Ef 1,23; [Ř 12,5]
28 A některé zajisté postavil Bůh v církvi nejprv *apoštoly, druhé proroky, třetí ^učitele, potom moci, potom ty, kteří mají %dary uzdravování, pomocníky, $správce jiných, rozličnost jazyků mající.
     *Ef 4,11; [2,20]; ^Sk 13,1; [1Tm 5,17; %1K 12,9; $Ř 12,8]
29 Zdaliž jsou všickni apoštolé? Zdali všickni proroci? Zdali všickni učitelé? Zdali všickni divy činí?
30 Zdali všickni mají dary k uzdravování? Zdali všickni jazyky rozličnými mluví? Zdali všickni vykládají?
31 Snažujtež +se pak dojíti darů lepších, a ještěť vyšší cestu vám ukáži.
     [+14,1]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]