KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1 Korintským 15] [1 Korintským 16] [2 Korintským 1]

První Epištola S. Pavla k Korintským 16
Napomenuv Korintských ku pečlivosti o chudé, 5. a navštíviti je zaslíbiv, 10. poroučí jim Timotea, 12. Apollo vymlouvá, 13. potom napomíná jich, aby byli stálí, 15. a draze sobě věrných služebníků a služebnic Páně vážili.

O sbírce +pak na svaté, jakž jsem nařídil v církvích Galatských, tak i vy čiňte.
     [+Sk 11,29; Ř 12,13; 2K 8,4; 9,1]
2 V +každou neděli jeden každý z vás sám u sebe slož, schovaje podle možnosti, aby ne teprv, když k vám přijdu, sbírky se dály.
     [+J 20,1. 19; Sk 20,7]
3 Když pak přijdu, kterékoli osoby schválíte skrze listy, tyť pošli, aby donesli tuto milost vaši do Jeruzaléma.
4 Pakliť by bylo potřebí, abych i já šel, půjdouť se mnou.
5 Přijduť +pak k vám, když Macedonií projdu; (nebo ~Macedonií míním projíti.)
     [+Sk 19,21; ~2K 1,16]
6 Ale u vásť snad poostanu, aneb i přes zimu pobudu, abyste vy mne doprovodili, kamž bych koli šel.
7 Nechci zajisté s vámi se nyní toliko na zastavení shledati, ale naději se, že za nějaký čas pobudu u vás, bude-li *Pán chtíti.
     *Sk 18,21; Jk 4,15; [1K 4,19; Žd 6,3]
8 Zůstanuť pak +v Efezu až ~do letnic.
     [+15,32; ~Sk 2,1; 18,21]
9 Nebo otevříny jsou mi tu +veliké a mocné dveře, *a protivníku mnoho.
     *15,32; [+Sk 14,27; 19,8. l9]
10 Přišel-liť by pak k vám *Timoteus, hleďtež, aby +bezpečně byl u vás; neboť dílo Boží dělá jako i já.
     *Sk 19,22; [+L 1,74]
11 Protož nechť jím žádný +nepohrdá, ale vyprovoďte jej v pokoji, ať přijde ke mně; neboť na něj čekám s bratřími.
     [+1Tm 4,12]
12 O +Apollovi pak bratru oznamuji vám, že jsem ho velmi prosil, aby šel k vám s bratřími. Ale nikoli nebyla vůle jeho, aby nyní přišel, než přijdeť, když bude míti čas příhodný.
     [+Sk 18,24]
13 Bděte, +stůjte u víře, ~zmužile sobě čiňte a buďtež silní.
     [+15,34; Ef 5,14; ~6,10; Ko 1,11]
14 Všecky věci vaše ať se dějí v lásce.
15 Prosímť vás pak, bratří, znáte čeled *Štěpánovu, že jsou oni ~prvotiny Achaie, a že jsou se v %službu svatým vydali,
     *1,16; [~Ř 16,5; 2K 1,1; %Ř 16,1]
16 Abyste i +vy poddáni byli takovým, i všelikému pomáhajícímu a pracujícímu.
     Fp 2,29; 1Te 5,12; 1Tm 5,17; Žd 13,17]
17 Těšímť se pak z příchodu Štěpána a Fortunáta a Achaika; +nebo nedostatek pro vaši nepřítomnost oni doplnili.
     Fp 2,30]
18 +Potěšili zajisté mého ducha i vašeho. Protož znejtež takové.
     2K 7,13]
19 Pozdravujíť vás sborové, kteříž jsou v Azii. Pozdravujíť vás v Pánu velice *Akvila +a Priscilla, ~s církví tou, kteráž jest v domu jejich.
     2Tm 4,19; [+Sk 18,2. 18. 26; ~Ř 16,5]
20 Pozdravují vás všickni bratří. Pozdravte sebe vespolek *v políbení svatém.
     *Ř 16,16; 2K 13,12; 1Te 5,26; 1Pt 5,14
21 Pozdravení +vlastní rukou Pavlovou.
     [+Ko 4,18; 2Te 3,17]
22 Jestliže kdo nemiluje Pána Jezukrista, budiž +proklatý: Maran atha.
     [+Ř 9,3]
23 +Milost Pána Jezukrista budiž s vámi.
     [+Ř 16,24; Fp 4,23]
24 I láska má v Kristu Ježíši se všemi vámi. Amen.
Epištola k Korintským první psána byla z města Filippis, po Štěpánovi, Fortunátovi, Achaikovi a Timoteovi.

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]