KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Židům 12] [Židům 13] [Jakubova 1]

Epištola S. Pavla k Židům 13
K dobrým a milosrdným skutkům, 5. k ctnému životu, 13. k snášení protivenství pro Krista, 17. ku poslušenství správců, 18. i k modlitbám za ně napomíná apoštol.

L áska *bratrská zůstávejž mezi vámi.
     *Ř 12,10; [Ef 4,3]
2 Na přívětivost *k hostem nezapomínejte; skrze ni zajisté někteří, nevěděvše, anděly ~za hostě přijímali.
     *Ř 12,13; 1Pt 4,9; [~Gn 18,3]
3 Pomněte ^na vězně, jako byste spolu vězňové byli, na soužené, jakožto ti, jenž také v těle jste.
     [^Mt 25,36]
4 Poctivéť ^jest u všech lidí manželství a lože nepoškvrněné, ~smilníky pak a cizoložníky souditi bude Bůh.
     [^Ex 20,14; ~1K 6,9. 10]
5 Obcování vaše budiž bez ^lakomství, dosti ~majíce na tom, což máte. *Onť zajisté řekl: %Nikoli nenechám tebe tak, aniž tě opustím;
     *[%]Dt 31,6. 8; Joz 1,5; [^Ex 23,8; Dt 16,19]; [1Tm 6,9. 10; ~Př 15,16; Mt 6,25. 34]
6 Tak abychom doufanlivě říkali: Pán spomocník *můj, aniž se budu báti, by mi co učiniti mohl člověk.
     *Ž 56,[5]. 12; 118,6
7 Zpomínejte na vůdce vaše, kteříž vám mluvili slovo Boží, jejichžto jaký byl cíl obcování, ^spatřujíce, následujtež jejich víry.
     [^1K 4,16; 11,1]
8 Ježíš Kristus jest ^včera i dnes, tentýž i na věky.
     [^Ž 2,7]
9 Učením ^rozličným a cizím nedejte se točiti. *Výbornéť jest zajisté, aby milostí upevněno bylo srdce, a ne ~pokrmy, kteříž neprospěli těm, jenž se jimi vázali.
     *Ef 4,14; [^Jr 29,8]; [Mt 24,4; Ř 16,17; ~J 6,27; Ř 14,17]
10 Mámeť oltář, z něhož nemají moci jísti ti, jenž stánku slouží.
11 Nebo *kterýchž hovad krev vnášína bývá do svatyně skrze nejvyššího kněze za hřích, těch ~pálena bývají těla vně za stany.
     *Lv 4,[5]. 12.[ 21]; 16,27; [~]Ex 29,14; Nu 19,[3]. 5n
12 Protož i Ježíš, aby posvětil lidu skrze svou vlastní krev, vně ^za branou trpěl.
     [^J 19,18n]
13 Vyjděmež tedy k němu ven z stanů, pohanění jeho nesouce.
14 Neboť ^nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme.
     [^1,10. 13. 16; Ž 39,14; Mi 2,10; Fp 3,20; 1Pt 2,11]
15 Protož skrze něho obětujme Bohu obět *chvály vždycky, to jest ovoce rtů, oslavujících jméno jeho.
     *Ž 50,23; Oz 14,2. 3; [Lv 7,12; Ef 5,20]
16 Na ^účinnost pak a na sdílnost nezapomínejte; nebo v takových obětech zvláštní svou ~libost má Bůh.
     [^2K 9,12]; [~Fp 4,18]
17 Povolni *buďte správcům vašim a poslušni buďte jich; oniť ~zajisté bdějí nad dušemi vašimi, jako ti, kteříž počet mají vydati; ať by to s radostí činili, a ne s stýskáním. Neboť by vám to nebylo užitečné.
     *Fp 2,29; 1Te 5,12; [1Tm 5,17]; [1Pt 5,5; ~Ez 3,17. 18]
18 Modltež *se za nás; doufámeť zajisté, že dobré svědomí máme, jakožto ti, kteříž se chceme ve všem chvalitebně chovati.
     *Fp 1,19; [Ef 6,18. 19]
19 Pročež prosímť vás, abyste to hojněji činili, abych tím dříve navrácen by1 vám.
20 Bůh pak pokoje, kterýž toho velikého pro krev smlouvy věčné ^Pastýře ovcí vzkřísil z mrtvých, Pána našeho Ježíše,
     [^Ez 34,23; J 10,11; Sk 2,24; 1Pt 2,25]
21 Učiniž *vás způsobné ve všelikém skutku dobrém, k činění vůle jeho, působě v vás to, což jest libé před obličejem jeho, skrze Jezukrista, jemuž sláva na věky věků. Amen.
     *Fp 2,13
22 Prosímť pak vás, bratří, snestež trpělivě slovo napomenutí tohoto; neboť jsem krátce psal vám.
23 Věztež o bratru Timoteovi, že jest propuštěn, s kterýmžto, (přišel-li by brzo), navštívím vás.
24 Pozdravtež všech správců svých, i všech svatých. Pozdravují vás bratři z Vlach.
25 Milost Boží se všemi vámi. Amen. K Židům psán jest z Vlach po Timoteovi.

 


Seznam kapitol knihyEpištola S. Pavla k Židům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]