KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Římanům 13] [Římanům 14] [Římanům 15]

Epištola S. Pavla k Římanům 14
V věcech případných a ceremoniích tak se chovati sluší, aby svědomí dobré bylo zachováno, 13. a bližnímu příčin k úrazu a pohoršení nebylo dáváno.

M dlého +pak u víře přijímejte, ne k hádkám o nepotřebných otázkách.
     [+15,1. 7; Sk 20,35]
2 Nebo někdo věří, že může jísti všecko; jiný pak u víře +mdlý jsa, jí zelinu.
     [+Gn 1,29; 9,3]
3 Ten, +kdož jí, nepokládej sobě za nic toho, kdož nejí; a kdo nejí, toho nesuď, kdož jí. Nebo Bůh přijal jej.
     [+]Ko 2,16
4 Ty *kdo jsi, abys soudil cizího služebníka? Však Pánu svému stojí, anebo padá. Staneť pak; mocen jest zajisté Bůh utvrditi jej.
     *Jk 4,11
5 Nebo *někdo rozsuzuje mezi dnem a dnem, a někdo soudí každý den jednostejný býti. Jeden každý v svém smyslu ujištěn buď.
     *Ga 4,10
6 Kdož dnů šetří, Pánu šetří; a kdo nešetří, Pánu nešetří. A kdo jí, Pánu jí, *nebo děkuje Bohu; a kdož nejí, Pánu nejí, a děkuje Bohu.
     *Sk 27,35; 1Tm 4,3
7 Žádný *zajisté z nás není sám sobě živ, a žádný sobě sám neumírá.
     *2K 5,15; Ga 2,20; 1Te 5,10; 1Pt 4,2
8 Nebo buďto že jsme živi, Pánu živi jsme; buďto že mřeme, Pánu mřeme. A tak buď že jsme živi, buď že umíráme, Páně +jsme.
     [+1K 6,20; 1Pt 1,19]
9 Na *toť jest zajisté Kristus i umřel, i z mrtvých vstal, i ožil, aby nad živými i nad mrtvými panoval.
     *Sk 2,34; [10,42]; Fp 2,10; [2K 5,15]
10 Ty pak proč odsuzuješ +bratra svého? Anebo také ty proč za nic pokládáš bratra svého? *Však ~všickni staneme před stolicí Kristovou.
     *[~]Mt 25,31; [~]2K 5,10; [+L 6,37; ~Sk 17,31]
11 Psáno *jest zajisté: Živť jsem já, praví Pán, žeť přede mnou bude klekati každé koleno, a každý jazyk vyznávati bude Boha.
     *Iz 45,23; Fp 2,10
12 A takť *jeden každý z nás sám za sebe počet vydávati bude Bohu.
     *Mt 16,27; 1K 3,8; Ga 6,8; [Ř 2,6. 16; Mt 12,36; 1Pt 4,5]
13 Nesuďmež tedy více jedni druhých, ale toto raději rozsuzujte, *jak byste nekladli úrazu nebo pohoršení bratru.
     *1K 10,32
14 Vím a v tom ujištěn jsem v Pánu Ježíši, žeť *nic nečistého není samo z sebe; než tomu, kdož tak soudí, že by nečisté bylo, jemuť nečisté jest.
     *Sk 10,15; [Mt 15,11]
15 Ale bývá-liť rmoucen bratr tvůj pro pokrm, již nechodíš podle lásky. Hlediž, abys *k zahynutí nepřivedl pokrmem svým toho, za kteréhož Kristus umřel.
     *1K 8,11
16 Nebudiž tedy v +porouhání dáno dobré vaše.
     [+Tt 2,5]
17 Království *zajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém.
     *1K 8,8; [4,20; L 17,20]
18 Nebo kdož v tom slouží Kristu, milý +jest Bohu a lidem příjemný.
     [+1Te 2,15]
19 Protož následujme toho, což by sloužilo ku pokoji a k vzdělání vespolek.
20 Nekaziž pro +pokrm díla Božího. *Všecko ~zajisté čisté jest, ale zlé jest člověku, kterýž jí s pohoršením.
     *Tt 1,15; [+Ř 14,15; ~Mt 15,11; Sk 10,15]
21 Dobré jest *nejísti masa a nepíti vína, ani čehokoli toho, na čemž se uráží bratr tvůj, nebo horší, anebo ~zemdlívá.
     *1K 8,13; [~Ř 14,1]
22 Ty víru máš? Mějž ji sám u sebe před Bohem. Blahoslavený, kdož nesoudí sebe samého v tom, což oblibuje.
23 Ale kdož pak +rozpakuje se, kdyby jedl, odsouzen jest, nebo ne z víry . A cožkoli ~není z víry, hřích jest.
     [+Sk 10,20]; [~Tt 1,15; Žd 11,6]

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Římanům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]