KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1. Tesalonicenským 4] [1. Tesalonicenským 5] [2. Tesalonicenským 1]

První Epištola S. Pavla k Tesalonickým 5
Kterak nenadále strašlivý Páně den (4. ale synům světla přežádostivý) hříšníky přikvačí, z čehož se věrní i těšiti, 6. i k bedlivosti jedni druhých ponoukati mají, 12. služebníků Kristových, k tomu od něho daných, draze sobě vážíce, i poslušně následujíce.

O +časích pak a chvílech, ~bratří, nepotřebujete, aby vám psáno bylo.
     [+Mt 24,3. 36; ~1Te 4,9]
2 Nebo vy sami výborně víte, že ten den Páně jako *zloděj v noci, tak přijde.
     *2Pt 3,10
3 Neb když dějí: +Pokoj a bezpečnost, tedy rychle přijde na ~ně zahynutí, jako bolest ženě těhotné, a neujdouť toho.
     [+Jr 6,14; ~L 21,34]
4 Ale vy, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den jako zloděj zachvátil.
5 Všickni vy +synové světla jste a synové ~dne; nejsmeť synové noci, ani tmy.
     [+L 16,8; Ř 13,12.~ 13]
6 Nespěmež +tedy, ~jako i jiní, ale bděme a %střízliví buďme.
     [+]Ř 13,11. 13; [~1Te 4,13; %Mt 24,42]
7 Nebo kteříž spí, v noci spí, a kteříž se opíjejí, v noci opilí jsou.
8 Ale my, synové dne jsouce, střízliví buďme, *oblečeni jsouce v pancíř víry a lásky, a v lebku, jenž jest naděje spasení.
     *Ef 6,[14]. 17; [Iz 59,17; Ř 13,12]
9 Nebo +nepostavil nás Bůh k hněvu, ale k nabytí spasení, skrze Pána našeho Jezukrista,
     [+Ř 9,22]
10 Kterýž umřel za nás, *abychom, buďto že bdíme, buďto že spíme, spolu s ním živi byli.
     *2K 5,15; [Ř 14,8. 9; Ga 2,20]
11 Protož napomínejte se vespolek, a vzdělávejte jeden druhého, jakož i činíte.
12 A prosímeť vás, bratří, znejtež ty, kteříž +pracují mezi vámi, a předloženi jsou vám v Pánu, a napomínají vás,
     [+1K 16,16. 18; 1Tm 5,17; Žd 13,7. 17]
13 A velice je +milujte pro práci jejich. A mějte se k sobě vespolek pokojně.
     [+1K 9,11]
14 A prosímeť vás, bratří, +napomínejte z řádu vystupujících, potěšujte choulostivých, ~snášejte mdlé, trpělivě se mějte ke všechněm.
     [+Mt 18,15; ~Ř 14,1; Ga 6,1. 2]
15 Vizte, *aby někdo +zlého za zlé neodplacoval, ale vždycky účinnosti dokazujte, i k sobě vespolek i ke všechněm.
     *Př 20,22; Ř 12,17; [+Př 17,13; Mt 5,39; 1Pt 3,9]
16 Vždycky se +radujte,
     [+L 10,20; Ř 12,12; Fp 4,4]
17 Bez +přestání se modlte,
     [+]L 18,1; [+Ř 12,12; Ef 6,18]
18 Ze všeho *díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží v Kristu Ježíši, aby se tak dálo od vás.
     *Ef 5,20; [Ko 2,7]
19 Ducha +neuhašujte,
     [+1K 14,30; Ef 4,30; 2Tm 1,6]
20 Proroctvím nepohrdejte,
21 Všeho +zkuste; což dobrého jest, toho se držte.
     [+Ř 2,18]
22 Od všeliké zlé +tvárnosti se varujte.
     [+Fp 4,8; 1Te 4,12]
23 On pak +Bůh pokoje posvětiž vás ve všem, a celý váš duch i duše i tělo bez úhony ku příští Pána našeho Jezukrista zachováno budiž.
     [+Ř 15,33; Fp 4,9]
24 Věrnýť *jest ten, jenž povolal vás, kterýž také i učiní to.
     *1K 1,9; [2K 1,18; 2Te 3,3]
25 Bratří, modlte se za nás.
26 Pozdravte +všech bratří v políbením svatém.
     [+]Ř 16,16
27 Zavazujiť +vás skrze Pána, aby čten byl list tento všechněm bratřím svatým.
     [+Ko 4,16]
28 Milost +Pána našeho Jezukrista budiž s vámi. Amen.
     [+Fp 4,23]
List první k Tessalonicenským psán jest v +Aténách.
     [+Sk 17,15. 16]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Tesalonickým

[1] [2] [3] [4] [5]