KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1. Tesalonicenským 5] [2. Tesalonicenským 1] [2. Tesalonicenským 2]

Druhá Epištola S. Pavla k Tesalonickým 1
Z zrůstu víry a lásky při těch bratřích 3. vděčně Bohu děkuje svatý Pavel, 5. a jich v tom připomínáním i hrozné nad bezbožnými u věčném zatracení pomsty, 7. i přerozkošné svatým se přibližující odplaty potvrzuje.

P avel +a Silván a Timoteus církvi Tessalonicenské v Bohu Otci našem a v Pánu Ježíši Kristu:
     [+1Te 1,1]
2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a od Pána Jezukrista.
     Ga 1,3
3 Povinniť jsme *díky činiti Bohu vždycky z vás, bratří, tak jakž hodné jest, protože velmi ~roste víra vaše a rozmáhá se láska jednoho každého z vás, všechněch k sobě vespolek,
     *1Te 1,2.[ 3; Fp 1,3; ~Ef 1,15]
4 Takže my se vámi v sbořích Božích +chlubíme, vaší trpělivostí a věrou ve všech protivenstvích a souženích, kteráž snášíte;
     [+2K 7,14]
5 Kterážto jsou zjevný +důvod spravedlivého soudu Božího, abyste tak za ~hodné jmíni byli království Božího, pro něž i %trpíte,
     [+Fp 1,28; ~L 21,36; %1Te 2,14]
6 Poněvadž spravedlivé jest u Boha, aby zase odplaceno bylo těm, kteříž vás sužují, soužením,
7 Vám pak, úzkost trpícím, aby dáno bylo odpočinutí s námi, při +zjevení Pána Ježíše s nebe, s anděly ~moci jeho,
     [+1Te 4,16; 1Pt 4,13; ~Mt 25,31]
8 V *plameni ohně, kterýž pomstu uvede na ty, jenž neznají Boha ~a neposlouchají evangelium Pána našeho Jezukrista,
     *2Pt 3,[7]. 10; [~Ř 2,8]
9 Kteříž pomstu +ponesou, věčné zahynutí, zahnáni jsouce od tváři Páně a od slávy moci jeho,
     [+Iz 2,19]
10 Když přijde, aby oslaven byl v svatých svých a předivný ukázal se ve všech věřících, (nebo uvěřeno jest svědectví našemu u vás,) v onen den.
11 Pročež i +modlíme se vždycky za vás, aby vás hodné učiniti ráčil povolání toho Bůh náš a vyplnil všecku dobře libou vůli dobrotivosti své, i skutek víry mocně,
     [+1Te 5,17]
12 Aby +oslaveno bylo jméno Pána našeho Jezukrista v vás a vy v něm, podle milosti Boha našeho a Pána Jezukrista.
     [+1K 1,31]

 


Seznam kapitol knihy Druhá Epištola S. Pavla k Tesalonickým:

[1] [2] [3]