KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Kolossenským 3] Kolossenským 4] [1. Tesalonicenským 1]

Epištola S. Pavla k Kolossenským 4
Ještě vždy o tom, jak by se jeden každý v řeči i v skutku míti měl, vypravuje. 7. Potom potěšitelným svatých toho sboru pozdravováním epištolu svou zavírá.

P áni *spravedlivě a slušně s služebníky svými nakládejte, vědouce, že i vy Pána máte v nebesích.
     *Ef 6,9; [Jb 31,13; Fm 1,16]
2 Na modlitbě buďtež *ustaviční, bdíce v tom s díků činěním,
     *L 18,1; [Ř 12,12; Ef 6,18]
3 Modléce +se spolu i za nás, aby Bůh ~otevřel nám dveře slova, k mluvení %o tajemství Kristovu, pro něž i v vězení jsem,
     [+Ef 6,19; ~2K 2,12; %Mt 13,11]
4 Abych je +zjevoval, tak jakž mi náleží mluviti.
     [+Tt 1,3]
5 Choďtež v +moudrosti před těmi, kteříž jsou vně, čas ~kupujíce.
     [~]Ř 12,11; Ef 5,[+15.~] 16
6 +Řeč vaše vždycky budiž příjemná, ~ozdobená solí, tak abyste věděli, kterak byste měli jednomu každému odpovědíti.
     [+Ef 4,29; ~Mk 9,50]
7 O věcech mých o všech oznámí vám *Tychikus, bratr milý, a věrný slouha Kristův a spoluslužebník v Pánu;
     *Sk 20,4
8 Kteréhož jsem +poslal k vám naschvál, aby zvěděl, co se děje u vás, a potěšil srdcí vašich,
     [+Ef 6,22]
9 S *Onezimem, věrným a milým bratrem, kterýž jest tam od vás. Tiť vám všecko oznámí, co se děje u nás.
     *Fm 1,10
10 Pozdravuje +vás *Aristarchus, spoluvězeň můj, a ^Marek, sestřenec Barnabášův, (o kterémž jsem vám poručil, přišel-li by k vám, přijmětež jej;)
     *Sk 27,2; ^2Tm 4,11; [+Fm 1,24]
11 A Jezus, kterýž slove Justus, kteřížto +jsou Židé. Ti toliko jsou pomocníci moji v kázání o království Božím; tiť mi byli ku potěšení.
     [+Sk 11,2; Ř 2,29]
12 Pozdravuje vás *Epafras, kterýž od vás jest, slouha Kristův, kterýž vždycky +úsilně pracuje na modlitbách za vás, abyste ~stáli dokonalí a %plní ve vší vůli Boží.
     *1,7; [+1,29; %2,10]
13 Nebo +svědectví jemu vydávám, žeť vás velmi horlivě miluje, a též i ty, kteříž jsou v Laodicii, i kteříž jsou v Hierapoli.
     [+Ř 10,2]
14 Pozdravuje vás *Lukáš, lékař, bratr milý, a Démas.
     *2Tm 4,10. 11
15 Pozdravte bratří Laodicenských, i Nymfy, i té církve, +kteráž jest v domu jeho.
     [+Ř 16,5; 1K 16,19]
16 A když bude přečten u vás tento list, spravtež to, ať jest i v Laodicenském +sboru čten; a ten, kterýž jest psán z Laodicie, i vy také přečtěte,
     [+15]
17 A +rcete Archippovi: Viz, abys služebnost, kterouž jsi přijal od Pána, vyplnil.
     [+Fm 1,2]
18 Pozdravení *mou rukou Pavlovou. Pamatujtež na mé vězení. Milost Boží budiž s vámi. Amen.
     *2Te 3,17
List tento psán k Kolossenským z Říma po Tychikovi a Onezimovi.

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Kolossenským

[1] [2] [3] [4]