KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Marek 8] [Marek 9] [Marek 10]

Evangelium S. Marka 9
Kristus Pán proměnil se na hoře svaté, 13. a dolů sstoupiv, ďábelníka uzdravil, 29. smrt svou i vzkříšení předpověděl, 34. nesnáz mezi učedlníky o prvotnost srovnal, 41. a aby se pohoršení vystříhali napomenul.

I pravil jim: Amen pravím vám, žeť jsou někteří z stojících tuto, kteříž neokusí smrti, až i uzří království Boží přicházející v moci.
     Mt 16,28; L 9,27
2 A po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana, i uvedl je na horu vysokou soukromí samy, a proměnil se před nimi.
     Mt 17,1; L 9,28
3 A učiněno jest roucho jeho stkvoucí a bílé velmi jako sníh, ješto tak bílého žádný bělič na zemi učiniti nemůže.
4 I uzřeli +Eliáše s Mojžíšem, ani s Ježíšem mluví.
     [+Mt 17,3 ]
5 A odpověděv Petr, řekl k Ježíšovi: Mistře, dobréť jest nám tuto býti. Protož udělejme tři stánky, tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.
6 Nebo nevěděl, +co mluví; byli zajisté přestrašeni.
     [+Ž 126,1 ]
7 I stal se oblak zastěňující je, *a přišel hlas z oblaku, řkoucí: +Tentoť jest ten Syn můj milý, ^jeho poslouchejte.
     *Mt 17,5; Ko 1,13; ^Dt 18,15.[+19] ; [+Ž 2,7; Iz 42,1; Mt 3,17; 2Pt 1,17; Ko 1,13 ]
8 A hned obezřevše se, žádného víc neviděli než samého Ježíše s sebou.
9 A když sstupovali s hory, přikázal jim, aby toho žádnému nevypravovali, co viděli, než až Syn člověka z mrtvých vstane.
     Mt 17,9; L 9,36
10 I zachovali tu věc u sebe, tížíce mezi sebou, co by to bylo z mrtvých vstáti?
11 I otázali se ho, řkouce: Což pak zákoníci praví, že Eliáš musí přijíti prve?
12 On pak odpověděv, řekl jim: *Eliáš přijda nejprve, napraví všecky věci, ^a jakož psáno jest o Synu člověka, že má mnoho trpěti a za nic položen býti.
     *Mal 4,5; Mt 11,14; L 1,17 ; ^Iz 53,[3.4]; Ž 22,2-22; [Dn 9,26 ]
13 Ale +pravím vám, že Eliáš již přišel, a učinili mu, což jsou chtěli, jakož psáno jest o něm.
     [+Mt 11,14; 17,10n; L 1,17 ]
14 Tedy +přišed k učedlníkům, uzřel zástup veliký okolo nich a zákoníky, an se hádají s nimi.
     Mt 17,14; L 9,[+37].38
15 A hned všecken zástup uzřev jej, ulekli se; a sběhše se, přivítali ho.
16 I otázal se zákoníků: Co se hádáte spolu?
17 A odpovídaje jeden z zástupu, řekl: Mistře, přivedl jsem syna svého k tobě, kterýž má ducha němého.
18 Ten kdyžkoli jej pochopí, +lomcuje jím, a on se sliní, a škřipí zubami, a svadne. I řekl jsem učedlníkům tvým, aby jej vyvrhli, a nemohli.
     [+20 ]
19 A on odpovídaje jemu, řekl: Ó národe +nevěrný! Ale dokudž s vámi budu? A dokudž vás trpěti budu? Přiveďte jej ke mně.
     [+Mt 17,17 ]
20 I přivedli ho k němu. A jakž jej uzřel, hned jím duch +lomcoval; a padna na zemi, válel se a slinil.
     [+1,26 ]
21 I otázal se otce jeho: Dávno-li se jemu to stalo? A on řekl: Hned od dětinství.
22 A často jím metal i na oheň i do vody, aby jej zahubil. Ale můžeš-li co, spomoz nám, slituje se nad námi.
23 A Ježíš řekl jemu: Můžeš-li tomu věřiti; *všeckoť jest možné věřícímu.
     *Mt 21,21; L 17,6; [Mt 17,20; L 17,6; Fp 4,13 ]
24 A ihned zvolav otec mládence toho s slzami, řekl: +Věřím, Pane, spomoz nedověře mé.
     [+4,40 ]
25 Uzřev pak Ježíš, že se zástup sbíhá, přimluvil duchu tomu nečistému, řka jemu: Hluchý a němý duše, já tobě přikazuji, vyjdi z něho, a nevcházej více do něho.
26 Tedy křiče a velmi jím lomcuje, vyšel z něho. I učiněn jest člověk ten jako mrtvý, takže mnozí pravili, že umřel.
27 Ale Ježíš ujav jej za ruku, pozdvihl ho, a on vstal.
28 A když všel do domu, *učedlníci jeho otázali ho soukromí: Pročež jsme my ho nemohli vyvrci?
     *Mt 17,19
29 I řekl jim: +Toto pokolení nijakž nemůž vyhnáno býti, jediné modlitbou a postem.
     [+J 16,24; 1J 5,14 ]
30 A jdouce odtud, šli skrze Galilei, a nechtěl, aby kdo o tom věděl.
31 Nebo učil učedlníky své a pravil jim: Že Syn *člověka dán bude v ruce lidské, a zamordujíť jej, ale zamordován jsa, třetí den z mrtvých vstane.
     *8,31; Mt 16,21; 17,22; 20,18
32 Oni pak nesrozuměli tomu povědění, a ostýchali se ho otázati.
33 I přišel do Kafarnaum, a v domě byv, otázal se jich: Co jste na cestě mezi sebou rozjímali?
34 A oni mlčeli. Nebo hádali se byli na cestě mezi sebou, *kdo by z nich byl větší.
     *10,37; Mt 18,1; L 9,46
35 A posadiv se, zavolal dvanácti, a dí jim: *Chce-li kdo první býti, budeť všech nejposlednější a všech služebník.
     *Mt 20,26; 23,11; [Mk 10,43 ]
36 A vzav pacholátko, postavil je uprostřed nich, a vzav je +na lokty své, řekl jim:
     [+10,16 ]
37 Kdož by koli *jedno z takových dítek přijal ve jménu mém, mneť přijímá; a kdož by mne koli přijal, ne mneť přijímá, ale toho, kterýž mne poslal.
     *Mt 18,5; L 9,48; J 13,20; [Mt 10,40 ]
38 I odpověděl mu Jan, řka: Mistře, viděli jsme tam jednoho, an ve jménu tvém ďábly *vymítá, kterýž nechodí s námi; i bránili jsme mu, protože s námi nechodí.
     *L 9,49; [Mt 7,22 ]
39 Ježíš pak řekl: Nebraňtež mu. Nebť *není žádného, kterýž by divy činil ve jménu mém, ať by mohl snadně zle mluviti o mně.
     *1K 12,3
40 Nebo +kdož není proti nám, s námiť jest.
     [+Mt 12,30 ]
41 Kdož by koli +zajisté dal vám *píti číši vody ve jménu mém, protože jste Kristovi, amen pravím vám, neztratíť nikoli odplaty své.
     *[+]Mt 10,42; [+25,40 ]
42 A kdožť by koli *pohoršil jednoho z těchto maličkých, věřících ve mne, mnohem by lépe mu bylo, aby byl zavěšen na hrdlo jeho žernov mlýnský a vržen byl do moře.
     *Mt 18,6; L 17,1
43 A *horšila-li by tě ruka tvá, utni ji. Lépeť jest tobě bezrukému vjíti do života, raději nežli obě ruce majícímu jíti do pekla, v oheň neuhasitelný,
     *Mt 5,29; 18,8
44 Kdež +červ jejich neumírá a oheň nehasne.
     [+Iz 66,24 ]
45 A pakli +noha tvá horšila by tě, utniž ji. Lépeť jest tobě kulhavému vjíti do života, nežli obě noze majícímu uvrženu býti do pekla, v oheň neuhasitelný,
     [+Mt 18,8 ]
46 Kdežto červ jejich neumírá a oheň nehasne.
47 Pakli by tě +oko tvé horšilo, vylup je. Lépeť jest tobě jednookému vjíti do království Božího, nežli obě oči majícímu uvrženu býti do ohně pekelného,
     Dt 13,1; [+Mt 5,29 ]
48 Kdežto *červ jejich neumírá a oheň nehasne.
     *Iz 66,24
49 Nebo každý člověk ohněm bude solen, a všeliká *obět solí bude osolena.
     *Lv 2,13
50 Dobráť jest *sůl. Pakli sůl bude neslaná, čím ji osolíte? ~Mějte sůl v sobě sami, %a pokoj mějte mezi sebou.
     *Mt 5,13 ; L 14,34; [~Ř 12,18; Ko 4,6; %Za 8,21; Žd 12,14 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Marka:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]