KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Marek 4] [Marek 5] [Marek 6]

Evangelium S. Marka 5
Ďábelník uzdraven; 11. stádo vepřů v moři ztonulo; 25. žena od nemoci své uzdravena; 35. dcera Jairova vzkříšena.

edy přeplavili se přes moře do krajiny Gadarenských.
2 A jakž vyšel z lodí, hned se s ním potkal člověk z hrobů, +maje ducha nečistého.
     Mt 8,28; L 8,26.27.[+29]
3 Kterýž bydlil v hrobích, a aniž ho kdo již mohl řetězy svázati,
4 Nebo často jsa pouty a řetězy okován, polámal řetězy a pouta roztrhal, a žádný nemohl ho zkrotiti.
5 A vždycky ve dne i v noci na horách a v hrobích byl, +křiče a tepa se kamením.
     [+1Kr 18,28 ]
6 Uzřev pak Ježíše zdaleka, běžel +a poklonil se jemu,
     [+3,11 ]; [L 8,28 ]
7 A křiče hlasem velikým, řekl: Co jest +tobě do mne, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Zaklínám tě skrze Boha, abys mne netrápil.
     [+1,24; Mt 8,29 ]
8 (Nebo pravil jemu: Vyjdiž, duchu nečistý, z člověka tohoto.)
9 I otázal se ho: Jakť říkají? A on odpovídaje, řekl: Množství jméno mé jest, neb jest nás mnoho.
10 I prosil ho velmi, aby jich nevyháněl z té krajiny.
11 Bylo pak tu při horách stádo vepřů veliké pasoucích se.
     Mt 8,30
12 I prosili ho všickni ti ďáblové, řkouce: Pusť nás do vepřů, ať do nich vejdeme.
     L 8,32
13 I povolil jim hned Ježíš. A vyšedše duchové nečistí, vešli do vepřů. I běželo to stádo s vrchu dolů do moře, (a bylo jich ke dvěma tisícům,) i ztonuli v moři.
14 Ti pak, kteříž ty vepře pásli, utekli a oznámili to v městě i ve vsech. I vyšli lidé, aby viděli, co je se to stalo.
15 I přišli k Ježíšovi, a uzřeli toho, kterýž byl trápen od ďábelství, an sedí, odín jsa a maje zdravý rozum, toho totiž, kterýž měl tmu ďáblů. I báli se.
16 A kteříž to viděli, vypravovali jim, kterak se stalo tomu, kterýž měl ďábelství, i o vepřích.
17 Tedy +počali ho prositi, aby odšel z krajin jejich.
     L 8,37; Sk 16,39; [+Mt 8,34 ]
18 A když vstoupil na lodí, prosil ho ten, kterýž trápen byl od ďábelství, aby byl s ním.
19 Ježíš pak nedopustil mu, ale řekl jemu: Jdi k svým do domu svého, a zvěstuj +jim, kterak jest veliké věci učinil tobě Hospodin, a slitoval se nad tebou.
     [+Ž 116,10.17; L 8,39 ]; [1Tm 1,13 ]
20 I odšel, a počal ohlašovati v krajině Desíti měst, kterak veliké věci učinil mu Ježíš. I divili se všickni.
21 A když se přeplavil Ježíš na lodí zase na druhou stranu, sšel se k němu zástup mnohý. A on byl u moře.
22 A aj, *přišel jeden z knížat školy Židovské, jménem Jairus, a uzřev jej, padl k nohám jeho,
     *Mt 9,18; L 8,41
23 A velmi ho prosil, řka: Dcerka má skonává. Prosím, pojď, vlož na ni ruce, aby uzdravena byla, a budeť živa.
24 I šel s ním, a zástup mnohý šel za ním, i tiskli jej.
25 (Tedy žena jedna, kteráž tok krve měla dvanácte let,
     Lv 15,25
26 A mnoho byla trápena od mnohých lékařů, a vynaložila všecken statek svůj, a nic jí bylo neprospělo, ale vždy se hůře měla,
     Mt 9,20; L 8,43
27 Uslyšavši o Ježíšovi, přišla v zástupu pozadu, a dotkla se roucha jeho.
28 Neb řekla byla: Dotknu-li se jen roucha jeho, uzdravena budu.
29 A hned přestal jest krvotok její, a pocítila na těle, že by uzdravena byla od +neduhu svého.
     [+34 ]
30 A hned Ježíš poznav +sám v sobě, že jest moc vyšla z něho k uzdravení, obrátiv se v zástupu, řekl: Kdo se dotekl roucha mého?
     [+L 6,19; 8,46; J 1,16 ]
31 I řekli mu učedlníci jeho: Vidíš, že tě zástup tiskne, a pravíš: Kdo se mne dotekl?
32 I hleděl vůkol, aby ji uzřel, která jest to učinila.
33 Ta pak žena s bázní a s třesením, věduci, co se stalo při ní, přistoupila a padla před ním, a pověděla mu všecku pravdu.
34 On pak řekl jí: Dcero, *víra tvá tě uzdravila, jdiž u pokoji, a buď zproštěna od trápení svého.)
     *L 7,50 ; [Mk 10,52; Mt 9,22 ]
35 A *když on ještě mluvil, přišli někteří z domu knížete školy, řkouce: Dcera tvá umřela, proč již zaměstknáváš Mistra?
     *L 8,49
36 Ježíš pak, hned jakž uslyšel to, což oni mluvili, řekl knížeti školy: Neboj se, toliko věř.
37 I nedal žádnému za sebou jíti, jediné Petrovi, Jakubovi a Janovi, bratru Jakubovu.
38 I *přišel do domu knížete školy, a viděl tam hluk, ano plačí a kvílí velmi.
     *Mt 9,23; L 8,51
39 I všed tam, řekl jim: Co se bouříte a plačete? Neumřelať jest děvečka, ale *spí.
     *J 11,11; [Mt 9,24; L 8,52 ]
40 I +posmívali se jemu. *On pak vyhnav všecky, pojal toliko otce a matku děvečky, a ty, kteříž s ním byli, i všel tam, kdež děvečka ležela.
     *2Kr 4,33; [+Gn 18,12 ]
41 A vzav ruku děvečky, řekl jí: Talitha kumi, jenž se vykládá: +Děvečko, (toběť pravím,) vstaň.
     [+L 7,14; J 5,8 ]; [Sk 9,40 ]
42 A *hned vstala děvečka, a chodila; nebo byla ve dvanácti letech. I zděsili se divením převelikým.
     *Sk 9,40
43 A přikázal jim pilně, aby žádný o tom nezvěděl. I rozkázal jí dáti jísti.

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Marka:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]