KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 8] [Matouš 9] [Matouš 10]

Evangelium S. Matouše 9
Uzdravil Kristus šlakem poraženého; 9. povolal Matouše; 14. na otázku o postu odpověd dal; 20. ženu, kteráž byla nemocí svou ztrápena, uzdravil, 23. dceru knížete vzkřísil; 27. slepým dvěma zrak navrátil, 32. z němého ďábelství vyhnal; 35. všudy vůkol chodě kázal; 36. a nad rozptýlenými ovcemi lítost měl.

A vstoupiv +na lodí, přeplavil se, a přišel do města svého.
     [+Mk 2,1 ]
2 A aj, +přinesli mu šlakem poraženého, ležícího na loži. A ~viděv Ježíš víru jejich, dí šlakem poraženému: %Doufej, synu, $odpuštěniť jsou tobě hříchové tvoji.
     [+]Mk 2,3 ; [+]L 5,18; [~J 1,47.48; %Mk 10,49; $L 7,48 ]
3 A aj, někteří z zákoníků řekli sami v sobě: Tento se rouhá.
4 A viděv Ježíš +myšlení jejich, řekl: Proč vy myslíte zlé věci v srdcích vašich?
     [+Ž 139,2; J 2,24.25 ]
5 Nebo co jest snáze říci, to-li: Odpouštějí se tobě hříchové? čili říci: Vstaň +a choď?
     [+J 5,8; Sk 3,6; 9,34; 14,10 ]
6 Ale abyste věděli, žeť má moc Syn člověka na zemi odpouštěti hříchy, tedy dí šlakem poraženému: Vstaň, vezmi lože své, a jdi do domu svého.
7 Tedy vstal a odšel do domu svého.
8 A vidouce to zástupové, +divili se a velebili Boha, kterýž dal takovou moc lidem.
     [+33 ]
9 A jda +odtud Ježíš, uzřel člověka sedícího na cle, jménem Matouše. I dí mu: Pojď za mnou. A on vstav, šel za ním.
     [+Mk 2,14; L 5,27 ]
10 I stalo se, když seděl za stolem v domu jeho, a aj, +mnozí celní a hříšníci přišedše, stolili s Ježíšem a s učedlníky jeho.
     [+L 15,1 ]
11 A vidouce to farizeové, řekli učedlníkům jeho: Proč s celnými a hříšníky jí Mistr váš?
12 Ježíš pak uslyšev to, řekl jim: Nepotřebujíť +zdraví lékaře, ale nemocní.
     [+L 5,31 ]
13 Jděte vy raději a učte se, co jest to: Milosrdenství *chci a ne oběti. Nebo nepřišel ~jsem volati spravedlivých, ale ^hříšných ku pokání.
     *12,7; Mi 6,8; [1S 15,22; Oz 6,6 ]; ^Mt 21,31; Mk 2,17; L 5,32; 19,10; 1Tm 1,15; [~Mt 18,11 ]
14 Tehdy *přistoupili k němu učedlníci Janovi, řkouce: Proč my a farizeové postíme se často, učedlníci pak tvoji se nepostí?
     *Mk 2,18; [L 5,33 ]
15 I řekl jim Ježíš: Zdaliž *mohou synové Ženichovi rmoutiti se, dokudž +s nimi jest Ženich? Ale přijdou dnové, když bude od nich odjat Ženich, a tehdyť se budou postiti.
     *Iz 62,5; J 3,29 ; [+Mt 25,10 ]
16 Žádný zajisté nepřišívá +záplaty sukna nového k rouchu vetchému; nebo ta záplata jeho odtrhla by ještě nějaký díl od roucha, a tak větší by díra byla.
     [+Mk 2,21 ]
17 Aniž lejí vína nového do nádob starých; sic jinak rozpuknou se sudové, a víno se vyleje, a sudové se zkazí. Ale víno nové lejí do nových nádob, a bývá obé zachováno.
18 A když +on toto k nim mluvil, aj, kníže jedno přistoupilo a klanělo se jemu, řka: Pane dcera má nyní umřela. Ale pojď, vlož na ni ruku svou, a budeť živa.
     Mk 5,22[+n]; L 8,41
19 A vstav Ježíš, šel za ním, i učedlníci jeho.
20 (A aj, žena, kteráž nemocí svou trápena byla ode dvanácti let, přistoupivši pozadu, dotkla se podolka roucha jeho.
     Lv 15,25; Mk 5,25; L 8,43
21 Nebo řekla sama v sobě: Dotknu-li se +jen toliko roucha jeho, uzdravena budu.
     [+14,36 ]
22 Ježíš pak obrátiv se a uzřev ji, řekl: +Doufej, dcero, víra ~tvá tě uzdravila. A zdráva učiněna jest žena od té chvíle.)
     [+9,2; ~Mk 5,34 ]
23 Přišed pak Ježíš do domu knížete, a uzřev tu trubače a zástup hlučící,
24 Řekl jim: Odejdětež; +nebť neumřela děvečka, ale spí. I posmívali se jemu.
     [+Mk 5,39; Jan 11,11 ]
25 A když byl vyhnán zástup, všed tam, ujal ji za ruku její; i vstala jest děvečka.
26 A +roznesla se pověst ta po vší té zemi.
     [+L 7,17 ]
27 A když šel odtud Ježíš, šli za ním dva +slepí, volajíce a řkouce: Smiluj se nad námi, *Synu Davidův.
     *[+]20,30
28 A když všel do domu, přistoupili k němu ti slepí. I dí jim Ježíš: Věříte-li, že to mohu učiniti? Řekli jemu: Ovšem, Pane.
     Zj 5,5
29 Tedy dotekl se očí jejich, řka: Podle +víry vaší staniž se vám.
     [+8,13; 15,28 ]
30 I otevříny jsou oči jejich. *Zapověděl jim pak tuze Ježíš, řka: Viztež, ať nižádný o tom nezví.
     *12,16; Mk 1,43; 7,36 ; L 5,14
31 Ale oni vyšedše, rozhlásali jej po vší té zemi.
32 A když oni vycházeli, aj, přivedli mu člověka němého, majícího ďábelství.
     12,22; Mk 3,22; L 11,14
33 A když vyvrhl ďábelství, mluvil jest němý. I divili se zástupové, řkouce: Že nikdy se nic takového neukázalo v lidu Izraelském.
34 Farizeové pak pravili: +Mocí knížete ďábelského vymítá ďábly.
     [+12,24; Mk 3,22; L 11,15 ]
35 I +obcházel Ježíš všecka města i městečka, uče v školách jejich a káže evangelium království, a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.
     Mk 6,6; L 13,22; [+Mt 4,23 ]
36 A když +hleděl na zástupy, slitovalo se mu jich, že byli tak opuštěni a rozptýleni jako ~ovce, nemajíce pastýře.
     [+]Mk 6,34; [~Nu 27,17; Iz 53,6 ]
37 Tedy +dí učedlníkům svým: Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo.
     L 10,2; [+J 4,35 ]
38 Protož *proste Pána žni, ať vypudí dělníky +na žeň ~svou.
     *Ef 6,19; [~]2Te 3,1; [+Mk 3,14 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]